ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΟΒΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΟΒΑΤΙΑΣ
Πηδάλιο-378 Ο 16ος κανών της εν Αγκύρα Τοπικής Συνόδου προστάζει, ότι όσοι έπεσαν, ή πίπτουν είς αμαρτίαν με άλογα ζώα, και έπραξαν την λεγομένην κτηνοβατίαν, να μην κανονίζονται όλοι παρόμοια, αλλ' εκείνοι μέν όπου ήμαρτον με αυτά μερικές φορές, πρό του να γίνουν είκοσι χρόνων, και χωρίς να έχουν γυναίκας, ούτοι 15 χρόνους να κάνουν εις τον τόπον των υποπιπτόντων, και 5 χρόνους να στέκωνται μαζί με τους πιστούς εν τη Εκκλησία συμπροσευχόμενοι, και μετά ταύτα να μεταλαμβάνουσι. 
Πρέπει δε να εξετάζεται και εν τη μετανοία ζωή αυτών, και ει μέν με θερμότητα μετανοούν, να κανονίζωνται συγκαταβατικώτερα, ει δε αμελώς, να μην λαμβάνουσιν καμμίαν συγκατάβασιν. Εάν ούτοι πολλόταταις φοραίς και με υπερβολήν έπεσαν είς την άλογον ταύτην αμαρτίαν της κτηνοβατίας, ας κάμνουν είς τους υποπίπτοντας χρόνον μακρόν (εννοεί 20 έτη). Και ούτοι μέν έτσι συγκαταβατικά να κανονίζωνται, και διά την νεαράν ηλικίαν των, κατά την οποίαν ανάπτει η της επιθυμίας φλόξ, και διά την αφροσύνην αυτών. Εκείνοι δε όπου, και υπέρ τους 20 χρόνους της ηλικίας όντες, και γυναίκας έχοντες, είς το μιαρόν αυτό αμάρτημα έπεσαν, 25 χρόνους μέν ας υποπίπτουν, και 5 χρόνους ας συμπροσεύχωνται με τους πιστούς και ούτω μετά τα 30 έτη αυτά ας μεταλαμβάνουν. Εκείνοι δε όπου υπέρ τα 50 έτη όντες, και γυναίκας έχοντες, είς κτηνοβατίαν έπεσαν, μόνο είς τον θανατόν τους ας μεταλαμβάνουν. Πηδάλιο-378

Δεν υπάρχουν σχόλια: