ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ἡμεῖς εἰς τὴν κατόρθωσιν τῶν καλῶν ἔργων πολὺ ὀλίγον καὶ σχεδὸν οὐδὲν συνεισφέρομεν ἐκ μέρους ἡμῶν· ἡμεῖς οὐδὲν καλὸν ἔργον δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν χωρὶς τὴς τοῦ Θεοῦ συνεργείας καὶ βοηθείας· «χωρὶς ἐμοῦ», εἶπεν ὁ Κύριος, «οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» (Ἰωάν. ιε΄, 5). Κυριακοδρόμιον τομ. Α. σελ. 366

Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὁ Θεὸς εἶναι, ὅστις καὶ τὴν θέλησιν ἡμῶν πληροῖ ζήλου καὶ προθυμίας εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν καλῶν ἔργων καὶ δύναμιν ἐπιχορηγεῖ εἰς ἡμᾶς καὶ ἀνδρείαν καὶ ὑπομονὴν καὶ ὅσα εἶναι ἀναγκαῖα εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς ἀρετῆς· ἡμεῖς οὐδεμίαν ἄλλην συμμετοχὴν ἔχομεν εἰς τοῦ καλοῦ ἔργου τὴν ἐργασίαν εἰμὴ μίαν μόνην κλίσιν, μίαν ψιλὴν διάθεσιν εἰς τὸ ἀγαθὸν καὶ καρδίαν ἁπαλήν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐντυποῦνται τῆς θείας χάριτος οἱ φωτισμοί. «Ὁ δὲ Θεός ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν», λέγει ὁ θεῖος Ἀπόστολος, «καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν» (Φιλιπ. β΄, 13). Κυριακοδρόμιον τομ. Α. σελ. 366-367
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὁ Θεὸς τὴν θέλησιν ζητεῖ. «Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι»; (Ἰωαν. ε΄,6)· οὕτως ἔλεγεν ὁ Θεάνθρωπος εἰς τὸν ἁμαρτωλὸν τὸν παράλυτον. Ἐὰν θέλῃς, ὁ Θεὸς ὄχι μόνον θέλει, ἀλλὰ καὶ ἐνεργεῖ καὶ συμβοηθεῖ, δίδων εἰς σὲ δύναμιν ἵνα τελειώσῃς τοῦ ὀρθοῦ σου σκοποῦ τὸ ἔργον· μάλιστα καὶ αὐτὴν τὴν θέλησίν σου ὁ Θεός, ὅταν ἴδῃ αὐτὴν κλίνουσαν εἰς μετάνοιαν, καὶ ἐνδυναμώνει καὶ συμβοηθεῖ. «Ὁ Θεὸς γὰρ ἐστιθν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν» (Φιλιπ. β΄,13). Κυριακοδρόμιον Α-71
Νικηφ. Θεοτόκη. Θέλεις νὰ ἀπαλλαχθῇς ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, τῆς ὁποίας ἐκ νεότητός σου ἔγινας δοῦλος; Πίστευσον ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας σου ὅτι χωρὶς τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δραστικῆς αὐτοῦ χάριτος δὲν δύνασαι νὰ λυθῇς τοῦ δεσμοῦ τῆς ἁμαρτίας· πλὴν μὴ μένῃς ἀργὸς καὶ ἀκίνητος, περιμένων ἵνα οὐρανόθεν καταβῇ ἡ ἀπολύτρωσίς σου, ἀλλὰ νήστευσον, ἀγρύπνησον, προσεύχου πᾶσαν ὥραν, κακοπάθησον, πρὸ πάντων δὲ φεῦγε τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας· τότε δὲ καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερώνει τὴν ψυχὴν σου ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ Διαβόλου καὶ σὲ ἁρπάζει ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ ᾅδου. Κυριακ. Α-370
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τὸ νὰ ἐπιλέξουμε τὰ καλύτερα καὶ νὰ τὰ θελήσουμε καὶ νὰ τρέξουμε καὶ νὰ ὑπομείνουμε κάθε κόπο, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δική μας πρόθεση· ὅμως τὸ νὰ τὰ ὁδηγήσουμε αὐτὰ σὲ αἴσιο πέρας καὶ νὰ μῆ τὰ ἀφήσουμε νὰ πέσουν καὶ νὰ φτάσουμε στὸ τέρμα τῶν ἀρετῶν, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ Θεὸς μοίρασε σὲ μᾶς τὴν ἀρετή, ἀλλὰ δὲν ἄφησε νὰ ἐξαρτῶνταιὅλα ἀπὸ μᾶς, γιὰ νὰ μὴ φτάνουμε σὲ ἀλαζονεία· οὔτε ὅμως καὶ ὁ ἴδιος ἀνέλαβε τὰ πάντα, γιὰ νὰ μὴ πέφτουμε σὲ ἀπογοήτευση· ἀλλ’, ἀφήνοντας μικρὸ μέρος στοὺς δικούς μας κόπους, κάνει τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτός. Ἔργα Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 8,277
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο ἡ βοήθειά Του καὶ ἄλλο ἡ προστασία Του καὶ ἄλλο τὸ ἔλεός Του καὶ ἄλλο ἡ παράκλησίς Του. Τὸ μὲν πρῶτο ἐκτείνεται σὲ ὅλη τὴν κτίσι, τὸ δεύτερο μόνο στοὺς πιστούς, στοὺς πραγματικὰ πιστοὺς, τὸ τέταρτο σὲ ὅσους Τὸν ὑπηρετοῦν, τὸ δὲ τελευταῖο σὲ ὅσους Τὸν ἀγαποῦν. Κλίμαξ 288
Αγ.Μάρκος Ερημ Κάνε επίμονη δέηση για κάθε πράγμα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς την θεία βοήθεια. Φ-Αγ.Μάρκου Ερημήτου τ13,63

Δεν υπάρχουν σχόλια: