ΠΕΡΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
Ἐρώτησις : Τὰ βαπτισμένα βρέφη ποῦ τάττονται μετὰ θάνατον; Ἀπόκρισις : Εἰ μὲν καὶ ἤθελον ζήσῃ ζωὴν ἐνάρετον καὶ ἁγίαν, ἄν δὲν ἡρπάζοντο ἀπὸ τὸν θάνατον, τάττονται ἀμέσως εἰς τὸν χορὸν τῶν Ἁγίων· εἰ δὲ μή, ἁπλῶς εἰς τρυφὴν τοῦ Παραδείσου διὰ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Ἀποστολικὴ Σαγήνη σελ. 242.

Ἐρώτησις : Ὅσα βρέφη ἐβαπτισμένα ἔμελλον νὰ ζήσουν ζωὴν ἐνάρετον καὶ ἁγίαν, καὶ νὰ γένουν καὶ εἰς ἄλλους αἰτία σωτηρίας, διατὶ νὰ ἁρπαχθῶσιν ἀπὸ τὸν θάνατον; Ἀπόκρισις : Τὰ κρίματα Κυρίου Ἄβυσσος· πλὴν λέγομεν καὶ ἡμεῖς, (ὄχι δογματικῶς, ἀλλὰ γνωμικῶς) ὅτι διὰ τοῦτο προαρπάζονται τὰ τοιαῦτα βρέφη ἀπὸ τὸν θάνατον, διὰ νὰ μὴ κολασθῶσιν ἴσως οἱ γονεῖς, ὑπερηφα-νευόμενοι εἰς τὴν ἀνατροφήν, καὶ ἀπόκτησιν τοιούτων ἐναρέτων παιδίων, ἤ καὶ διὰ τὴν ἀναξιότητα, καὶ πονηρὰν γνώμην καὶ τῶν γονέων, αὑτῶν, καὶ τῶν Ἀνθρώπων ἐκείνου τοῦ καιροῦ, καθ’ ὅν ἔμελλον νὰ λάμψωσιν εἰς τὴν ἀρετὴν τὰ προαρπασθέντα ταῦτα βρέφη, εἴτε καὶ δι’ ἄλλας ἀποκρύφους αἰτίας, ἅς μόνος οἶδεν ὁ Θεός. Ἀποστολικὴ Σαγήνη σελ. 242.
Ἐρώτησις :Τὰ ἀβάπτιστα βρέφη ποῦ τάττονται μετὰ θάνατον; Ἀπόκρισις : Οὔτε εἰς τρυφήν, οὔτε εἰς βασάνους, ἀλλὰ μόνον εἰς ἕνα τόπον διάγουσιν ὡς τυφλά, μὴ δυνάμενα νὰ ἰδοῦν τοῦ νοητοῦ τῆς δικαιοσύνης Ἡλίου τὸ ὑπέλαμπρον φῶς, ὡς ἄμοιρα, καὶ ἐστερημένα ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ θείου βαπτίσματος. Ἀποστολικὴ Σαγήνη σελ. 242.
Ἐρώτησις :Διατὶ μερικὰ βρέφη βασανίζονται ἀνηλεῶς, καὶ ὑποφέρουν ἀπὸ διαφόρους πόνους καὶ ἀσθενείας; Ἀπόκρισις : Διὰ νὰ μετανοήσουν ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας των οἱ γονεῖς, καὶ νὰ σωφρονισθοῦν εἰς τὸ ἑξῆς, συγχωρεῖ ὁ Θεὸς νὰ βασανίζωνται τὰ ἀναμά-ρτητα βρέφη, ὁποῦ ἄν δὲν ἠκολούθει οὕτως, ἤθελον αὐτοὶ μένει ἀμετανόητοι, καὶ τελείως ἀδιόρθωτοι.Ἀποστολικὴ Σαγήνη 242.
Φίλωνος.Τὰ βρέφη ποὺ βρίσκονται μέσα στὴν κοιλιὰ μποροῦν νὰ γεννηθοῦν φυσιολογικὰ σὲ ἑπτὰ μῆνες· καὶ συμβαίνει κάτι τὸ παράδοξο· διότι αὐτὰ σὲ ἑπτὰ μῆνες μποροῦν νὰ γεννηθοῦν, ἐνῶ τὰ ὀκτάμηνα δὲν μποροῦν νὰ γεννηθοῦν ὁλοκληρωμένα. Ἔργα Ἀγ.Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 6,365
Ἀγ.Βρεσθένης Ματθαῖου. Τὸ βρέ­φος, τὸ όποιον γεννάται ἐκ τῆς αμαρτίας αὐτῆς, (τῆς πρὸ τοῦ γάμου) καθὼς ἐπίσης καὶ κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἐμποδισμένας ἡμέρας τῆς συλλήψεως (Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατον και Κυριακή· κατὰ τὰς 12 Δεσποτικάς καί 6 θεομητορικὰς μεγάλας ἑορτάς, καθώς καὶ κατὰ τὰς 4ας Τεσσαρακοστάς), φέρει ἐπάνω του τὰ στίγματα τῆς ἁμαρτίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄφευκτος τιμωρία, τὴν ὁποίαν δέ­χονται ἐδὼ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν οἱ παραβάται γονεῖς, οἱ ὁποίοι δὲν ἐγκρατεύονται καὶ καταφρονοὺν τὰς ἐμποδισμένας ἡμέρας. Δηλαδή γεννώνται σημαδεμένα τὰ τέκνα καὶ πολλὰς φορὰς τερατώδη, φοβερὸν θέαμα δι' ὅσους τὰ βλέπουν τούτο συμ­βαίνει, διὰ νὰ τὰ βλέπουν οἱ παραβάται γονεῖς καὶ νὰ καίωνται αἱ καρδίαι των ἀπὸτ τὴν μεγάλην λύπην καὶ ἐντροπὴν του κόσμου. Ἐξομολογητάριον Ἀγ.Βρεσθένης Ματθαῖου ἐπανέκδοσις 1993 σελ. 26-27
Ἀγ.Βρεσθένης Ματθαῖου. Ἄλλας φορὰς συμβαίνει τὸ τέκνον αὐτὸ νὰ δαι­μονίζεται μετὰ τὴν βάπτισίν του, ἐνῶ ἄλλας φορὰς γίνεται κακότροπον, βλάσφημον, ἀτίθασον, ἀνυπάκουον κλπ. Ἂς μὴ παραπονούνται λοιπόν οἱ γονεῖς, ὅταν βλέπουν τέτοια τέκνα, διότι εὐθύνονται οἱ ἵδιοι διὰ τὴν ἀθλίαν σωματικήν καί ψυχικήν κατάστασιν αὐτῶν. Εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ ἔχη ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐλατ­τώματα τὸ παιδίον ἐκείνον, τὸ ὅποιον θὰ γεννηθῇ ἀπό παραβάτας γονεῖς. Ἡμπορεῖ νὰ τὰ ἔχη ὅλα ἀναλόγως μὲ τὸ πόσον ἀσελγῇ ζωὴν διάγουν οἱ γο­νεῖς μετὰ τὸν γάμον. Ἐξομολογητάριον Ἀγ.Βρεσθένης Ματθαῖου ἐπανέκδοσις 1993 σελ. 27

Δεν υπάρχουν σχόλια: