ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αγ.Νεκτάριος. Ἀρετὴ μεγίστη ἡ εἰς τοὺς νόμους ὑποταγή. Ἡ ὑποταγὴ εἰς τοὺς νόμους μαρτυρεῖ εὐαγωγίαν ψυχῆς, φρόνημα ὑγιές, εὐσέβειαν πρὸς τε τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα, εὐλάβειαν πρὸς τοὺς νόμους, εὐσθένειαν ψυχῆς, ἀγαθότητα καρδίας καὶ ἀξιέραστον ἦθος. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-151
Αγ.Νεκτάριος.Ἡ ὑποταγὴ εἰς τοὺς νόμους παιδεύει τὴν ψυχὴν τέρπεσθαι ἐν τῷ ἀγαθῷ καὶ βδελύττεσθαι τὸ κακόν, θέλειν καὶ ποιεῖντὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον τῷ Θεῷ καὶ τέλειον καὶ ἀποκρούειν τὸ πονηρόν, τὸ παράνομον, καὶ τὸ ἀθέμιτον. Γνώθι σ’αὐτὸν-151
Αγ.Νεκτάριος. Ἡ ὑποταγὴ εἰς τοὺς νόμους ποδηγετεῖ ἀσφαλῶς τὸν νομοταγῆ βαδίζειν τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν τὴν ἄγουσαν εἰς τὴν ἀληθῆ εὐδαιμονίαν καὶ εἰς τὴν μακαριότητα. Ἡ ὑποταγὴ εἰς τοὺς νόμνους ἄγει εἰς δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εἰς γῆρας τίμιον καὶ ἔνδοξον. Ἡ ὑποταγὴ εἰς τοὺς νόμους ἀναδεικνύει τὸν νομοταγῆ ἀνδρεῖον, διότι διδάσκει αὐτὸν ὑπείκειν τοῖς νόμοις καὶ θνήσκειν ὑπὲρ τῆς Πατρίδος. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-152
Αγ.Νεκτάριος. Ἡ ὑπακοὴ εἰς τοὺς νόμους ἀπεργάζεται τὸν φυλάσοντα τοὺς νόμους ἠθικῶς καὶ πολιτικῶς ἐλεύθερον, διότι ἡ εὐλάβεια πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ νόμου ἐνισχύει αὐτοῦ τὸ ἦθος, καὶ ἀναδεικνύει ἠθικὸν καὶ ρωννύει τὴν ψυχὴν καὶ ἀποφαίνει γενναιόφρονα καὶ ἀνδρεῖον. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-152
Αγ.Νεκτάριος. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ τοῖς ὑποτεταγμένοις αὐτῷ γίνεται παιδαγωγὸς πρὸς εὐσέβειαν, παιδεύει θεογνωσίαν καὶ ἄγει πρὸς αὐτὸν τὸν Δεσπότην Χριστόν, ἵνα τέλεια παρ’ αὐτῷ παιδευθῶσι μαθήματα καὶ τὴν διὰ πίστεως δικαιοσύνην μάθωσιν. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-152
Αγ.Νεκτάριος. Ὁ νόμος τοὺς ὑπὸ νόμον παιδεύει ἀρετὴν σύμμετρον. Ὁ ὑποτασσόμενος τῷ νόμῳ φυλάσσει ἐντολὴν Θεοῦ, διότι ἡ εἰς τοὺς νόμους ὑποταγὴ εἶναι θεία ἐντολή. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει, λέγων· «πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω· οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία, εἰμὴ ἀπὸ Θεοῦ». ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-152

Δεν υπάρχουν σχόλια: