ΠΕΡΙ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ξενιτεία εἶναι ἡ ὁριστικὴ ἐγκατάλειψις ὅλων ἐκείνων ποὺ ὑπάρχουν στὴν πατρίδα μας καὶ ποὺ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ ἐπιτύχωμε τὸν εὐσεβῆ σκοπὸ τῆς ζωῆς μας. Κλίμαξ 56
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἡ ξενιτεία εἶναι ἀπαρρησίαστος συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεσις ποὺ δὲν φανερώνεται, ζωὴ μυστική, σκοπὸς ποὺ δὲν βλέπεται, λογισμὸς ἀφανής, ὄρεξις τῆς εὐτελείας, ἐπιθυμία τῆς στενοχωρίας, αἰτία τοῦ θείου πόθου, πλῆθος τοῦ θείου ἔρωτος, ἄρνησις τῆς κενοδοξίας, βυθὸς τῆς σιωπῆς. Κλίμαξ 56
Ἀγ.Ἰωάν. Κλίμ. Ξενιτεία εἶναι ὁ χωρισμὸς ἀπὸ ὅλα γιὰ νὰ μείνη ὁ νοῦς ἀχώριστος ἀπὸ τὸν Θεόν. Ξενιτεύων εἶναι ὁ ἐραστὴς καὶ ἐργάτης τοῦ ἀδιακόπτου πένθους. Ξένος εἶναι αὐτὸς ποὺ φεύγει κάθε σχέσι εἴτε μὲ τοὺς ἰδικούς του εἴτε μὲ τοὺς ξένους. Κλίμαξ 57
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Κανεὶς δὲν παρέδωσε τόσο πολὺ τὸν ἑαυτό του στὴν ξενιτεία, ὅσον ὁ μέγας ἐκεῖνος (δηλαδὴ ὁ Ἀβραάμ), ὁ ὁποῖος ἄκουσε τὰ λόγια: «Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦς πατρός σου» (Γεν. ιβ΄ 1), παρ’ ὅλο ποὺ ἐκαλεῖτο νὰ μεταβῆ σὲ χώρα ἀλλόγλωσσο καὶ βαρβαρική. Κλίμαξ 61
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ὅπως εἶναι ἀκατόρθωτο νὰ κοιτάζη κανεὶς μὲ τὸ ἕνα μάτι τὸν οὐρανὸ καὶ μὲ τὸ ἄλλο τὴν γῆ, ἔτσι εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ κινδυνεύση ἡ ψυχὴ ἐκείνου, ποὺ δὲν ἐξενίτευσε τελείως ἀπὸ ὅλους - ἰδικοὺς του καὶ ξένους - ὄχι μόνο μὲ τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν λογισμό. Κλίμαξ 62
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ξένος πραγματικὰ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ σὰν νὰ εὑρίσκεται ἀνάμεσα σὲ ξενογλώσσους ἀνθρώπους ἡσυχάζει καὶ σιωπᾶ ἔχοντας πλήρη συναίσθησι τοῦ τί κάνει. Κλίμαξ 59
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Δὲν φεύγομε μακρυὰ ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς μας ἢ τοὺς τόπους μας, ἐπειδὴ τοὺς μισοῦμε. Μὴ γένοιτο!  Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποφύγωμε τὴν βλάβη ποὺ μᾶς προκαλοῦν. Κλίμαξ 59
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Εἶναι προτιμότερο νὰ λυπήση κανεὶς τοὺς γονεῖς του παρὰ τὸν Κύριον. Διότι αὐτὸς καὶ μᾶς ἔπλασε καὶ μᾶς ἔσωσε. Ἐνῶ οἱ γονεῖς πολλὲς φορὲς κατέστρεψαν αὐτοὺς ποὺ ἀγάπησαν καὶ τοὺς ἔστειλαν στὴν κόλασι. Κλίμαξ 59
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ὅπως σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἔτσι καὶ σ’ αὐτὸ ἔχομε διδάσκαλο τὸν Κύριον. Διότι καὶ ὁ ἴδιος πολλὲς φορὲς ἐγκατέλειψε τοὺς κατὰ σάρκα οἰκείους του. Καὶ ὅταν ἄκουσε ἀπὸ μερικοὺς τὴν εἰδοποίηση : «Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ζητοῦσί σε», ἀμέσως ὁ καλός μας Διδάσκαλος μᾶς ὑπέδειξε τὸ «ἀπαθὲς μῖσος», ἀπαντῶντας: «Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου εἰσίν, οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ιβ΄ 47-50). Κλίμαξ 59-60
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ σβήνει τὸν πόθο τῶν γονέων. Αὐτὸς ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι διατηρεῖ καὶ τοὺς δύο πόθους, ἀπατᾶ τὸν ἑαυτό του, ἐφ’ ὅσον ἀκούει τὸν Κύριον νὰ λέγη: «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν» κ.λ.π. (Ματθ. 6,24). Κλίμαξ 60
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ὁ Κύριος εἶπε: «Δὲν ἦλθα νὰ βάλω εἰρήνη στὴν γῆ οὔτε ἀγάπη γονέων πρὸς τὰ τέκνα ἢ (ἀδελφῶν πρὸς) τοὺς ἀδελφούς, σὲ ὅσους ἀπεφάσισαν νὰ μὲ ὑπηρετήσουν. Ἀντιθέτως ἦλθα νὰ φέρω μάχη καὶ μάχαιρα· νὰ διχάσω τοὺς φίλους τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς φίλους τοῦ κόσμου, τοὺς ὑλικοὺς ἀπὸ τοὺς πνευματικούς, τοὺς φιλοδόξους ἀπὸ τοὺς ταπεινόφρονας»  (Ματθ. ι΄ 34). Ὁ δὲ Κύριος εὐφραίνεται γι’ αὐτὴν τὴν διαμάχη καὶ τὸν χωρισμό, ποὺ γίνεται γιὰ τὴν ἀγάπη του. Κλίμαξ 60
Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Ὁ Ἀββᾶς Ἰάκωβος εἶπεν, ὅτι ἀπὸ τὸ νὰ δέχεσαι ξένους, μεγαλυτέραν ἀξίαν ἔχει τὸ νὰ γίνῃς ὁ ἴδιος ξένος διὰ τὸν Θεόν. Εὐεργετινὸς. Α-189
Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Ἕνας ἀδελφὸς ἠρώτησε τὸν Ἀββᾶν Σισώην· - Πάτερ, τί εἶναι ἡ ξενιτεία; - Τὸ νὰ σιωπᾷ - ἀπήντησεν ὁ Γέρων - καὶ νὰ μὴ ἔχῃ ἰδικά του πράγματα ὁπουδήποτε μεταβῇ ὁ ξενιτεύων· αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματική ξενιτεία. Εὐεργετινὸς. Α-190

Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Κάποτε ὁ Ἀββᾶς Λογγῖνος ἠρώτησε τὸν Ἀββᾶν Λούκιον : Ἀββᾶ, ἡ ψυχή μου ἐπιθυμεῖ τὴν ξενιτείαν. Ἐὰν δὲν κατορθώσῃς - τοῦ ἀπήντησεν ὁ Γέρων - νὰ περιορίσῃς τὴν γλῶσσαν σου, δὲν εἶσαι ξένος, ὁπουδήποτε καὶ ἐὰν μεταβῇς· καὶ ἐδῶ λοιπὸν συγκράτησε τὴν γλῶσσαν σου καὶ θὰ εἶσαι ξένος. Εὐεργετινὸς. Α-189

Δεν υπάρχουν σχόλια: