ΠΕΡΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
Αγ.Γρηγ.θεολ. Εργάσου το καλό, γιατί είναι καλό να υπακούς στόν πατέρα σου. Κι άν πρόκειται να μήν κερδίσεις τίποτε, αυτό ας είναι γιά σένα η αμοιβή, ότι ευχαρίστησες τόν πατέρα σου. Φ-Αγ.Μάξιμου Ομολ.15Ε-219
Αγ.Γρηγ.θεολ. Δούλεψε σάν υπηρέτης στούς γονείς σου· γιατί τί θα ανταποδώσεις σ' αυτούς γιά ότι σού έδωσαν; Γιατί δέν είναι δυνατόν να τούς γεννήσεις αυτούς και εσύ. Φ-Αγ.Μάξιμου Ομολ.15Ε-219

Αγ.Γρηγ.θεολ. Είναι αναγκαίο τα παιδιά να υποχωρούν στούς πατέρες τους, αλλ' όπου μπαίνει στή μέση ο λόγος τής αλήθειας, άς τιμάται ο Θεός κι άς νικούν τα θεία καί τη φυσική δύναμη τής φιλοστοργίας.Φ-Αγ.Μάξιμου Ομολ.15Ε-221
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Είναι ευάρεστο στο Θεό να αποδίδουμε στους γονείς μας όλην την τιμήν που τους οφείλουμε. Αν όμως αυτοί απαιτούν περισσότερη τιμή απ' ότι τους οφείλουμε, τότε δεν θα υπακούσουμε. Αγ.Ιωάν.Χρυσ.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όπως ακριβώς με τους γονείς, που είναι αντίθετοι στα θέματα της πίστεως και της πνευματικής ζωής, δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση, έτσι αντίθετα όταν δεν μας εμποδίζουν καθόλου, πρέπει να τους αποδίδουμε όλο το φυσικό σεβασμό και την αγάπη μας και να τους έχουμε πάνω από όλους, για όσα έκαναν, να μας γεννήσουν, να μας αναθρέψουν και για όλα τα δεινά που υπέστησαν. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσοστ.Β-153
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Εἶναι προτιμότερο νὰ λυπήση κανεὶς τοὺς γονεῖς του παρὰ τὸν Κύριον. Διότι αὐτὸς καὶ μᾶς ἔπλασε καὶ μᾶς ἔσωσε. Ἐνῶ οἱ γονεῖς πολλὲς φορὲς κατέστρεψαν αὐτοὺς ποὺ ἀγάπησαν καὶ τοὺς ἔστειλαν στὴν κόλασι. Κλίμαξ 59
Κυρίλλου Ἀλεξ. Τὸ νὰ ὑπακούουν τὰ παιδιὰ στοὺς πατέρες τους εἶναι ἀναγκαῖο· ἐκεῖ ὅμως ὅπου τίθεται θέμα ἀλήθειας, νὰ τιμᾶται ὁ Θεὸς καὶ νὰ ὑποχωροῦν αὐτὰ ποὺ εἶναι δικά του, ἀκόμα καὶ ἡ φυσικὴ δύναμη τῆς φιλοστοργίας. Ἔργα Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 8,203
Πηδάλιο-402 Εάν όμως οι γονείς, άπιστοι όντες ή αιρετικοί, παρακινούν τά τέκνα των είς απιστίαν και αίρεσιν, ή και πιστοί όντες, εμποδίζουν αυτά από την κατά Χριστόν ζωήν και αρετήν, και παρακινούν αυτά είς ψυχοβλαβή και άτοπα, τότε πρέπει να πρωτιμώσι καλύτερα την θεοσέβειαν και αρετήν από τους σαρκικούς γονείς, ταύτον ειπείν, τότε πρέπει να φεύγουν χωρίς μίσος από αυτούς και να αναχωρούν.  Πηδάλιο-402

Δεν υπάρχουν σχόλια: