ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ

ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Οὐκ ἔστι παίγνιον ὁ βίος· μᾶλλον δὲ ὁ μὲν παρὼν βίος παίγνιον, τὰ δὲ μέλλοντα οὐ παίγνια. Οὐ γὰρ εἰς γέλωτα τελευτᾷ, ἀλλὰ καὶ πολλὴν φέρει τὴν βλάβην τοῖς μὴ μετὰ ἀκριβείας τὰ καθ’ ἑαυτοὺς οἰκονομεῖν βουλομένοις. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσ. Β-17
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι παλαίστρα, γυμναστήριο καὶ ἀγώνας, χωνευτήριο, βαφεῖο ἀρετῆς. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσ. Β-17

Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴ γυναίκα του ὁ Θεὸς τοὺς ἔντυσε μὲ δερμάτινους χιτῶνες (ἂν καὶ θὰ μποροῦσε βεβαίως, ἂν ἤθελε, νὰ τοὺς ντύσει μὲ καλὰ ἐνδύματα). Δείχνοντας μὲ τὴν ἐνέργειά του αὐτὴ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὅτι ἡ ἐπίγεια ζωὴ δὲν εἶναι καιρὸς ἀπολαύσεως, ἀλλὰ στεναγμῶν καὶ θρήνων. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσ. Β-19
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Πέθανε στὴν ζωή, γιὰ νὰ ζήσης μετὰ θάνατον. Προτίμησε νὰ πεθάνης στοὺς ἀγῶνες, παρᾶ νὰ ζῆς μὲ ἀμέλεια. Φ-Αγ.Ισαάκ Σύρου 8β-217

Δεν υπάρχουν σχόλια: