ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΛΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΛΙΟΥ
Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Ὁ Ἀββᾶς Θεόδωρος τῆς Φέρμης εἶπεν·  ὅποιος ἄνθρωπος ἀντιληφθῇ τὴν γλυκύτητα τοῦ κελλίου του, πρὸς αὐτὸ διαρκῶς καταφεύγει· τὸ κάμνει δὲ αὐτό, ὄχι διότι μισεῖ τὸν πλησίον ἢ τὸν περιφρονεῖ,  ἀλλὰ διότι ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν ἡδονὴν τῆς ἡσυχίας τοῦ κελλίου. Εὐεργετινός Δ-104

Ἐν τῷ Γεροντικῷ.Ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς ἔλεγε πρὸς τὸν Ἀββᾶν Μακάριον, ποὺ παρέμενεν εἰς τὴν Σκήτην. - Θέλω νὰ ἡσυχάσω καὶ δὲν μὲ ἀφήνουν οἱ ἀδελφοὶ μὲ τὰς συχνάς των ἐπισκέψεις·  τί μὲ συμβουλεύεις νὰ κάμω; Ὁ Ἀββᾶς Μακάριος τοῦ ἀπήντησε : - Βλέπω, ὅτι ἔχεις μαλακὸν χαρακτῆρα καὶ δὲν ἔχεις τὴν δύναμιν νὰ ἀρνηθῇς τὴν συνάντησιν μὲ Μοναχόν, ποὺ θὰ σὲ ἐπισκεφθῇ. Ἐὰν λοιπὸν θέλῃς πράγματι νὰ ἡσυχάσῃς, νὰ ὑπάγῃς εἰς τὴν βαθυτέραν ἔρημον, εἰς τὴν Πέτραν, καὶ ἐκεῖ ἀσφαλῶς θὰ ἡσυχάσῃς. Πράγματι ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς ἐφήρμοσε τὴν ὑπόδειξιν αὐτὴν καὶ εὗρεν ἀνάπαυσιν. Εὐεργετινός Δ-104-105
Ἐν τῷ Γεροντικῷ.Τὸν ἴδιον Ἀββᾶν Μακάριον ἠρώτησε καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἀϊώ. - Εἰπέ μου, Πάτερ, λόγον διδακτικὸν πῶς ἠμπορῶ νὰ σωθῶ; Ὁ Ἀββᾶς Μακάριος τοῦ ἀπήντησε : Νὰ ἀποφεύγῃς τὰς μετὰ τῶν ἀνθρώπων συναναστροφάς, νὰ καθίσῃς εἰς τὸ κελλί σου, νὰ κλαύσῃς τὰς ἁμαρτίας σου, καὶ νὰ μὴ ἐπιθυμήσῃς νὰ σοῦ ὁμιλήσῃ ἄνθρωπος· τότε ἀσφαλῶς θὰ σωθῇς. Εὐεργετινός Δ-105
Ἐν τῷ Γεροντικῷ.Ὁ ἴδιος Ἀββᾶς, ὁ Ἰωάννης ὁ Κολοβός, ἔλεγεν : Εἶναι πράγματι φυλακὴ τὸ νὰ κάθεσαι ἔγκλειστος εἰς τὸ κελλί σου καὶ νὰ ἐνθυμῆσαι συνεχῶς τὸν Θεόν·  αὐτὴν ὅμως τὴν φυλακὴν ὑπενόει ὁ Κύριος, ὅταν ἔλεγεν: «Ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με» (Ματθ. κε΄ 36). Εὐεργετινός Δ-109
Ἐν τῷ Γεροντικῷ.Ἕνας ἄλλος ἀδελφὸς ἠρώτησεν ἕνα Γέροντα : Πάτερ μου, πῶς πρέπει νὰ ἀσκῶ τὴν ἡσυχίαν μέσα εἰς τὸ κελλίονμου; Ὁ Γέρων ἀπήντησε : Νὰ κάθεσαι εἰς τὸ κελλίον σου καὶ νὰ μὴ ἐνθυμῆσαι καθ’ ὁλοκληρίαν ἄνθρωπον. Εὐεργετινός Δ-113
Ἐν τῷ Γεροντικῷ.Ἕνας ἀδελφὸς ἐπεσκέφθη τὸν Ἀββᾶν Μωϋσῆν εἰς τὴν Σκήτην, παρακαλῶν αὐτὸν νὰ τοῦ εἴπῃ διδακτικὸν λόγον.Ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς τοῦ λέγει : Πήγαινε, κλείσου μέσα εἰς τὸ κελλί σου καὶ τὸ κελλί σου θὰ σοῦ τὰ διδάξῃ ὅλα. Εὐεργετινός Δ-115
Ἐν τῷ Γεροντικῷ.Ὁ ἴδιος Ἀββᾶς Μωϋσῆς εἶπεν· «Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει κοντά του τὸν Θεὸν καὶ συνεχῶς ἔχει πρὸς Αὐτὸν ἐστραμμένην τὴν σκέψιν του, πολὺ καλὰ κάμνει νὰ μὴ βάζῃ κανένα εἰς τὸ κελλί του». Εὐεργετινός Δ-115
Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης ἔλεγεν· ἐὰν ὁ ἄνθρωπος ἔχῃ μέσα εἰς τὴν ψυχήν του σκεῦος τοῦ Θεοῦ, τότε θὰ δυνηθῇ νὰ καθίσῃ εἰς τὸ κελλίον του, ἔστω καὶ ἐὰν εἰς τὸ κελλίον του δὲν εὑρίσκωνται σκεύη τοῦ παρόντος κόσμου. Δύναται ἐπίσης νὰ παραμένῃ ἕνας ἄνθρωπος εἰς τὸ κελλίον, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν εἰς αὐτὸ σκεύη τοῦ παρόντος κόσμου. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ δὲν ἔχει καθ’ ὁλοκληρίαν σκεύη, εἴτε τοῦ Θεοῦ, εἴτε τοῦ κόσμου τούτου, αὐτὸς ἀσφαλῶς οὔτε μίαν στιγμὴν δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ παραμείνῃ εἰς τὸ κελλίον του. Εὐεργετινός Δ-118
Ἐν τῷ βίῳ τοῦ Μεγ.Ἀρσενίου.Ἄλλοτε πάλιν ὁ Ἀββᾶς Ἀρσένιος ἐπεσκέφθη μερικοὺς Μοναχούς. Πλησίων τῶν κελλίων τῶν Μοναχῶν αὐτῶν ὑπῆρχον φυτευμένα καλάμια, ποὺ τὰ ἐκινοῦσεν ἥρεμα ὁ ἄνεμος. Πρὸς αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς Μοναχοὺς εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Ἀρσένιος : Τί εἶναι αὐτὸς ὁ σεισμός; Δὲν γνωρίζετε, ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾷ ἀληθινὰ τὴν ἡσυχίαν, δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἀνεχθῇ οὔτε φωνὴν σπουργίτου; Πῶς λοιπὸν σεῖς, ἐνῷ ταράσσεσθε μὲ τοιούτους θορύβους, θὰ ἠμπορέσετε νὰ διατηρήσετε καθαρὰν τὴν διάνοιάν σας ἀπὸ πάντα θόρυβον, ὥστε νὰ ἡρεμήσετε; Εὐεργετινός Δ-92

Δεν υπάρχουν σχόλια: