ΟΤΙ Ο ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΚΟΥΣΕΤΑΙ Ἥ Ο ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΟΤΙ Ο ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΚΟΥΣΕΤΑΙ Ἥ Ο ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ.
Εἰ δὲ καὶ προφασίζεται τινὰς ἀπὸ λόγου σας καὶ λέγει· ἐγὼ ἠμπορῶ καὶ εὶς τὸ ὀσπήτιόν μου νὰ προσευχηθῶ, καὶ τὶς ἡ χρεία νὰ ὑπάγω εἰς τὴν Ἐκκλησίαν; Ἀποκρίνομαι εἰς αὐτὸν μὲ τὸν θεῖον Χρυσόστομον καὶ τοῦ λέγω, ὅτι ἀπατᾷς καὶ γελᾷς τὸν ἑαυτόν σου ἄνθρωπε, ὅποιος καὶ ἄν εἶσαι ἐσὺ ὅπου λέγεις αὐτά.
Διότι ναὶ δύνασαι νὰ προσευχηθῇς καὶ εἰς τὸν οἶκον σου, μὰ ἡ προσευχὴ τοῦ ὀσπητίου δὲν ἔχει τὴν δύναμιν ἐκείνην, ὅπου ἔχει ἡ προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι τόσον πλῆθος ἱερέων καὶ διδασκάλων καὶ Χριστιανῶν· εἰς τὴν ὁποίαν ἀναπέμπεται εἰς τὸν Θεὸν μία φωνὴ ἀπὸ ὅλους· εἰς τὴν ὁποίαν εἰσακούεται ἀπὸ τὸν Θεὸν ἡ προσευχή σου καλλίτερα· εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι τόση ὁμόνοια καὶ ἀγάπη καὶ συμφωνία, καὶ παρὰ τῶν ἱερέων εὐχαί, ἀλλὰ τὶς ἡ ψυχρὰ τῶν πολλῶν ἀπολογία; εὔξασθαί φησι καὶ ἐπὶ τῆς οἰκίας δύναμαι· ἀπατᾷς σεαυτὸν ἄνθρωπε· εὔξασθαι μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς οἰκίας δυνατόν, οὕτω δὲ εὔξασθαι ὡς ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀδύνατον, ὅπου Πατέρων πλῆθος τοσοῦτον· ὅπου βοὴ πρὸς Θεὸν ὁμοθυμαδὸν ἀναπέμπεται· οὐχ οὕτως εἰσακούῃ κατὰ σεαυτὸν τὸν Δεσπότην παρακαλῶν, ὡς μετὰ τὼν σῶν ἀδελφῶν. Ἐνταῦθα γὰρ ἔστι τι πλεῖον ὁμόνοια καὶ ἡ συμφωνία καὶ τῆς ἀγάπης οἷον· ὁ σύνδεσμος καὶ αἱ τῶν ἱερέων εὐχαί.
Διὰ γὰρ τοῦτο οἱ ἱερεῖς προεστήκασιν, ἵνα αἱ τοῦ πλήθους εὐχαὶ ἀσθενέστεραι οὖσαι τῶν δυνατωτέρων τούτων ἐπιλαβόμεναι, ὁμοῦ συνέλθωσιν αὐταῖς εἰς τὸν οὐρανόν» (Λόγ. Γ΄ περὶ ἀκαταλήπτου). Διὰ τοῦτο καὶ ὁ θεῖος Δαβίδ, εἰς τὰς Ἐκκλησίας ἐσυνείθιζε νὰ προσεύχεται καὶ νὰ ὑμνῇ τὸν Κύριον· ὅθεν ἔλεγεν. «Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογήσω σε Κύριε» (Ψαλμ. κε΄ 12). Καὶ πάλιν· «ἐν μέσῳ Ἐκκλησίας ὑμνήσω σε» (Ψαλμ. κα΄ 23). Καὶ οὐ μόνον αὺτὸς εἰς τὰς Ἐκκλησίας ἐπροσηύχετο, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους παρακινεῖ νὰ προσεύχωνται εἰς τὰς Ἐκκλησίας λέγων. «’Εν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν» (Ψαλμ. ξζ΄ 28). Καὶ πάλιν· «προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ» (Ψαλμ. κη 2)· Ὅπερ ἑρμηνεύων ὁ μέγας Βασίλειος λέγει· οὐ τοίνυν ἔξω ταύτης τῆς αὐλῆς προσκυνεῖν προσῆκε τῷ Θεῷ· ἀλλ’ ἔνδον αὐτῆς γενόμενον· ἵνα μὴ ἔξω τις αὐτῆς ἦ, μηδὲ ἑλκόμενος ὑπὸ τῶν ἔξω, ἀπολέσῃ τὸ εἶναι ἐν τῇ αὐλῇ Κυρίου. Χρηστοήθεια τῶν Χριστιανῶν σελ.302

Δεν υπάρχουν σχόλια: