ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ
Μὲ τὴν ἔπαρσιν τῆς δεξιᾶς χειρὸς εἰς τὸ μέτωπον σημαδεύομεν ὅτι ὁ Θεὸς ἦτον εἰς τοὺς οὐρανοὺς ὡς προάναρχος τοῦ Πατρὸς Λόγος μετὰ τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος συνδοξαζόμενος.
Μὲ τὴν κατάβασιν τῆς χειρὸς εἰς τὴν κοιλίαν σημαδεύομεν, ὅτι διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν κατῆλθεν ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ ἐσαρκώθη εἰς τὴν κοιλίαν τῆς παρθένου καὶ ἔγινεν ἄνθρωπος.

Μὲ τὴν ἀνάβασιν τῆς χειρὸς εἰς τὸν δεξιὸν ὦμον καὶ μετάβασιν εἰς τὸν ἀριστερόν, σημαδεύομεν ὅτι ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανε διὰ τάς ἁμαρτίας ἡμῶν.

Κατεβάζοντες τὴν χεῖρα εἰς τὴν γῆν κάτω, σημαίνομεν ὅτι ἐτάφη καὶ καταβὰς εἰς τὸν ἅδην ἐλύτρωσε τοὺς ἀπ αἰῶνος δικαίους.

Αὔθις μὲ τὴν ἀνάβασιν τῆς χειρὸς σημαίνομεν τὴν ἀνάστασιν καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνάληψιν.

Ἐκ τοῦ μετώπου εἴτα μὲ τὴν κατάβασιν πάλιν τῆς χειρὸς εἰς τὴν κοιλίαν δηλοῦμεν, ὅτι μέλλει πάλιν ἔρχεσθαι εἰς τὴν γῆν κρίναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

Μὲ τὴν ἀνάβασιν εἰς τὸν δεξιὸν ὦμον καὶ ἀριστερὸν δηλοῦμεν, ὅτι ἔχει να στήσει τοὺς μὲν δικαίους ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τοὺς δὲ ἁμαρτωλοὺς ἐξ ἀριστερῶν, καὶ δεόμεθα να ἀξιωθῶμεν τῆς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ παραστάσεως. Αὐτὸ δηλώνει.

Ὁ Σταυρὸς γίνεται μὲ εὐλάβειαν καὶ σφραγίζομεν τὸν ἑαυτὸν μας μὲ τὸ σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τρεῖς φορὲς καὶ σημαδεύομεν ὅλον τὸ μυστήριον τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διότι μὲ τὴν ἕνωσιν τῶν τριῶν δακτύλων σημαδεύομεν τὴν τρισυπόστατον θεότητα καὶ τὸ ἀδιαίρετον τῶν τριῶν προσώπων, καὶ ὅτι ὁ Υἱὸς σαρκωθεὶς οὐκ ἀπέστη τοῦ πατρικοῦ κόλπου καὶ τοῖς ἀνθρώποις ὁμίλησεν. Οἱ Χριστιανοὶ λοιπὸν πρέπει να φοροῦν Σταυρὸν πρὸς ἔνδειξιν, ὅτι εἶναι Χριστιανοὶ καὶ πρὸς ἀποτροπὴν κάθε κακοῦ.
Χρηστοήθεια τῶν Χριστιανών Ἁγ.Νικοδήμου σελ. 406-407

Δεν υπάρχουν σχόλια: