ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ!
Ταύτην τὴν προσταγὴν παρὰ τοῦ Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐλάβομεν «Ἐρευνάτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκείτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν, καὶ ἐκείναι εἰσιν αἱ μαρτυρούσαι περὶ ἐμοῦ» (Ιωαν. 5,39) καὶ πὼς θέλουμε μάθει ἂν τὰς γραφὰς δὲν μελετώμεν;
Πὼς θέλουμε ἀποκριθεὶ στοὺς ἐρωτώντας ἡμᾶς ἀπίστους καὶ αἰρετικούς; Ὁ μέγας Παύλος μᾶς νουθετεὶ οὕτω : «δεῖ ἡμᾶς ἐκάστω, κατὰ τὸ δέον ἀποκρίνεσθαι».

Καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ὁμοίως· «Ἔτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτούντι ἡμᾶς λόγον περὶ τῆς ἡμῶν ἐλπίδος», ἀκούομεν δὲ καὶ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν νὰ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις «πλανάσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφάς».

Καὶ στὴν πρὸς Ρωμαίους ὁ Ἀπ.Παύλος λέγει : «διὰ τῆς ὑπομονὴς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδαν ἔχομεν» καὶ στὴν 2η πρὸς Τιμόθεον λέγει : «πάσα γραφὴ Θεόπνευστος καὶ ὡφέλιμος».

Δι’ὤν θείων Γραφῶν ἀληθῶς ἀνοίγονται οἱ ὁφθαλμοὶ τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, καὶ φόβον Θεοῦ ὁ ἀναγινώσκων λαμβάνει, ὡς λέγει καὶ ὁ Δαβίδ «Δεύτε τέκνα ἀκούσατέ μου φόβον Κυρίου διδάξω ἡμᾶς».

Ἐκ τῆς μελέτης τῶν θείων Γραφῶν λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος ἕνα θείον πὺρ πρὸς ἔρωτα τῶν καλῶν πράξεων, καὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, ὅπως λέγει καὶ ὁ Δαβίδ «ἐν τῇ μελέτη μου ἐκκαυθήσεται πύρ».

Λοιπὸν καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν ὡφελήσαι καὶ κατὰ τὰ ἥθη στολίζεσαι. Ἀληθῶς εἴπε ἕνας «ἂν ἐγὼ δὲν ἐμελέτων τὰς Θείας Γραφὰς συχνάκις ἥμην ὁ κάκιστος ἄνθρωπος». Ταμείον Ορθοδοξίας σελ. 109-110

Ἡ διαρκὴς μελέτη ἐν τῂ Γραφὴ εἶναι τὸ φῶς τῆς ψυχής. Διότι αὐτὴ ἐντυπώνει στὴν ψυχή μας μνήμες ὡφέλιμες, γιὰ νὰ τὴν προφυλάξει ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ διαμένει σταθερά στὸν πόθο πρὸς τὸν Θεὸν μὲ τὴν καθαρότητα τῆς προσευχής, ἀλλά καὶ διευθετεὶ ἐμπρός μας τὴν ὁδό της εἰρήνης ποὺ χάραξαν τὰ βήματα τῶν Ἀγίων. Φιλοκαλία Ἁγίου Ἰσαάκ Σύρου τόμος 8β σελ. 87

Δὲν γίνεται δὲν εἶναι δυνατόν, νὰ σωθεῖ κανείς, χωρὶς νὰ ἀπολαμβάνει συνεχὼς τὴν πνευματική ἀνάγνωση. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου τόμος Α σελ. 264

Δεν υπάρχουν σχόλια: