ΑΡΑΓΕ ΓΙΝΩΣΚΕΙΣ Ά ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΣ

ΓΙΝΩΣΚΕΙΣ
ΑΡΑΓΕ ΓΙΝΩΣΚΕΙΣ Ά ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΣ;
Τὸ νὰ διαβάζουμε τᾶς Θείας Γραφᾶς, εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας ἀλλὰ τὸ νὰ καταλαβαίνουμε ἐκεῖνα ὅπου διαβάζουμεν, εἶναι καὶ εἰς τὴν ἐξουσίαν μας, καὶ δὲν εἶναι.
Ὅτι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας εἶναι, ἡ ἐπιμέλεια καὶ ἡ προσοχὴ ὅπου πρέπει νὰ ἔχωμεν εἰς τὸ διάβασμα. Τὸ δὲ νὰ καταλαβαίνουμε ἐκεῖνα ὅπου διαβάζομεν εἶναι ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ.
Ὅμως τὸ νὰ κρατοῦμεν εἰς τὸν νοῦν μας, καὶ νὰ ἐνθυμούμεθᾳ ἐκεῖνα ὅπου καταλαβαίνουμε εἶναι ὄλον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο ὀλίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου τὰ κρατοῦν εἰς τὸν νοῦν τους, καθὼς καὶ οἱ σωζόμενοι εἶναι ὀλίγοι.
Ἡ ἀνάγνωσις διδάσκει τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνα ὅπου τὸν ὁδηγοῦν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸν κάμνουν ὄλον ἔνθεον. Ἡ δὲ προσευχὴ κάνει τὸν Θεὸν νὰ εὐσπλαχνισθεῖ τὸν ἄνθρωπον, καὶ νὰ φωτίσει τὸν νοῦν του νὰ καταλαβαίνει καὶ νὰ ἐνθυμῆται αὐτὰ ποὺ διαβάζει.
Ὅτι ἐκεῖνα ὅπου εἶναι γραμμένα διὰ ἄλλες κοσμικὲς ὑποθέσεις, μποροῦν νὰ τὰ καταλάβουν ἐκεῖνοι ὅπου τὰ διαβάζουν, ἀλλὰ ὅσα εἶναι Θεία καὶ σωτηριώδη εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰ καταλάβει κάποιος καὶ νὰ τὰ ἐνθυμῆται χωρὶς τὸν φωτισμὸν τοῦ Ἄγ.Πνεύματος.
Καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔμαθε νὰ προσεύχεται καθὼς πρέπει, δὲν θὰ χρειασθεῖ τόσον τὴν ἀνάγνωσιν, ἐπειδὴ ἡ χάρις τοῦ Ἄγ.Πνεύματος γεμίζει ἀπὸ φῶς θεϊκὸν τὴν ψυχήν του καὶ τὴν ἀλλοιώνει εἰς τὸ θειότερον.
Ἐκεῖνος δὲ ὅπου προκρίνει καλύτερα νὰ κάνει παντοτινὴν ἀνάγνωσιν, παρὰ νὰ μάθει νὰ προσεύχεται καθὼς πρέπει, πλανᾶται καὶ ἀποδιώχνει τὸν ἑαυτόν του ἀπὸ τὴν σωτηρίαν του, καὶ νὰ εἴπω καλύτερα εἶναι παντελῶς ἀναίσθητος καὶ ἂν ἀκόμη λέγει πὼς ἐδιάβασεν ὅλην τὴν θείαν Γραφὴν καὶ τὴν ἔχει πρόχειρον εἰς στὸ στόμα του.
Ἀγ.Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου τὰ εὐρισκόμενα σελ. 58

Δεν υπάρχουν σχόλια: