ΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑΝ

ΠΟΡΝΕΙΑ
ΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑΝ
Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματός ἐστι, καὶ ὁ φθείρων τοῦτον τὸν ναὸν φθείρει τοῦτον ὁ Θεός; Λέγει ὁ Ἄπ. Παῦλος.
Ὄλαι οἱ ἄλλαι ἁμαρτίαι ρυπώνουν καὶ μολύνουσι μόνον τὴν ψυχὴ· ἀλλὰ τοῦτον τὸ βδελυρὸν ἀνόμημα τῆς πορνείας μολύνει ὄλον τὸν ἄνθρωπον ψυχῇ τὲ καὶ σώματι.

Μάταια καὶ ψευδῆς εἶναι πάσα εὐμορφία τοῦ σώματος, καὶ ἄφρονες καὶ τυφλοὶ ὅσοι ζημιώνονται τὴν οὐράνια ἀγαλλίαση διὰ τόσον βραχέαν ἡδονὴν καὶ ρερυπωμένην ἀπόλαυσιν.

Ὅταν ἡ χρῆσις αὐτῶν τῶν ἀφροδισαίων πράξεων εἶναι διὰ τὴν αὔξησιν τοῦ γένους ἠμῶν κατὰ τὸ Θεϊκὸν πρόσταγμα, καὶ γίνεται μὲ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν τάξιν, ὡς οἱ ἱεροὶ τῶν Πατέρων νόμοι διακελεύουσι δὲν εἶναι ποσῶς ἁμάρτημα.

Ἡ πορνεία εἶναι ἕνα θανάσιμον ἔγκλημα ὅπου νικᾶται εὐκολότερα, φεύγωντας τελείως τὴν δοκιμὴν καὶ τοὺς τόπους, παρὰ πολεμώντας. Καὶ ὅποιος θαρρεῖ νὰ δοκιμάσει καμμίαν πρᾶξιν σαρκός, ἔπειτα νὰ ἐγκρατεύεται τελείως, λανθάνεται. Διατὶ εὐκολώτερον εἶναι νὰ φυλάξει σωφροσύνην ἕνας παρθένος ἀπὸ τὸν χηρευόμενον.

Ὅστις βορβορωθῆ εἰς τοῦτο τὸ ἔγκλημα, δύσκολα μπορεῖ νὰ στρέψει εἰς μετάνοιαν, οὔτε νὰ σηκώσει εἰς οὐρανὸν τὰ ὄμματα, ἀλλὰ κοιτάζει ὡσὰν τὰ κτήνη, ὅλος τὴν γῆν, μὴ ἔχων ποσῶς λογικόν, καὶ τυφλώνεται τοιουτρόπως, καὶ πράττει ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τοιαύτας ἀπρεπείας, ὅπου ἔμπροσθεν ἑνός του δούλου ἢ βρέφους μικροῦ δὲν ἐτόλμα ποσῶς νὰ τᾶς κάνει.

Ἡ πορνεία ὀλιγοστεύει τὴν ἀνδρείαν, σμικραίνει τὴν ζωήν, ἀφανίζει τὸ κάλλος τοῦ σώματος, σὲ κάνει νὰ σκορπίζεις κακῶς τὰ χρήματα, χάνεις τὴν τιμὴν καὶ φήμην σου, καὶ δὲν σὲ εὐλαβοῦνται ποσῶς οἱ ἄνθρωποι. Αὐτὴ φέρνει τὴν ἀσθένειαν καὶ ἄλλα κακὰ διάφορα… Αμαρτωλῶν Σωτηρία σελ. 57-67

Δεν υπάρχουν σχόλια: