ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ Η ΗΧΩ ΤΟΥ ΤΑΡΤΑΡΟΥ

ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ
ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ Η ΗΧΩ ΤΟΥ ΤΑΡΤΑΡΟΥ!
Ὢ τῆς ἀχαριστίας σου βλάσφημε! Πάντα τὰ οὐράνια καὶ ἐπίγεια κτίσματα ὑμνοῦν τὸν Κτίστη καὶ τὸν δοξάζουν· οἱ Ἄγγελοι, ὁ Ἥλιος καὶ ἡ Σελήνη, ἡ θάλασσα καὶ οἱ ποταμοί, τὰ δένδρα καὶ ὅλα του τὰ ποιήματα, καὶ σὺ ὅπου ἔλαβες ἀπὸ τὴν εὐσπλαγχίαν αὐτοῦ καὶ ἄπειρον ἀγαθότητα, τόσας εὐεργεσίας καὶ χάριτας, ὁ κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ τιμηθεῖς, ἀντὶ νὰ τὸν δοξολογεῖς καὶ νὰ τὸν εὐχαριστεῖς διὰ τὴν τόσην αὐτοῦ ἀγαθότητα, τολμᾷς ἀνόητε καὶ τὸν βλασφημεῖς μὲ τόσην ἀναίδειαν;
Ὢ ἀγνωσία σου καὶ ἀλογία σου ἄνθρωπε, πῶς δὲν αἰσθάνεσαι ποιὸν ὑβρίζεις; Τάχα κανέναν θνητὸν ἄνθρωπον, ἢ Βασιλέα ἐπίγειον; Ὄχι ἀλλὰ τὸν ὑπέρτιμον Κριτὴν ἁπάσης της οἰκουμένης, τὸν Κτίστην καὶ δημιουργὸν τῶν ἁπάντων, τὸν Κύριον τῶν Κυρίων καὶ Βασιλέα τὸν προαιώνιον, ὂν ὑμνούσι τὰ Χερουβεὶμ καὶ Σεραφεὶμ ἐν φόβῳ δοξάζουν οὗ τῷ νεύματι ὑποτάσονται τὰ στοιχεῖα, ἡ θάλασσα καὶ ὁ ἄνεμος· ὂν αἰ ἄβυσσοι φρίττουσι· πᾶν γόνυ κάμπτει ἐπουρανίων, ἐπιγείων τε, καὶ καταχθονίων. Τοιαύτην καὶ τοσαύτην μεγαλειότητα καταφρονὰ ἕνας σκώληξ ἀναξιώτατος καὶ μεμολυσμένος ἁμαρτωλός, ὡσὰν ἐσένα, ὅπου σου πρέπουσι διὰ τᾶς ἀνομίας σου μύριαι κολάσεις καὶ ἀναρίθμηται. Αμαρτωλών Σωτηρία σελ. 32-33

Ὁ βλάσφημος, βλασφημεῖ τὸν δοτήρα τῶν ἀγαθῶν, τὸν ἐμπιπλώντα ἐν ἀγαθοὶς τὰς ἐπιθυμίας αὐτοῦ, τὸν στεφανούντα αὐτὸν ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοίς. Ὑβρίζει τὸν πληροῦντα τὰ σύμπαντα χρηστότητος, τὸν συγκρατοῦντα τὸ σύμπαν ἐν τὴ βουλήσει αὐτοῦ. Ὑβρίζει ὃν πάσα ἡ κτίσις ὀρώμενη καὶ ἀόρατος τρέμει, ὂν πάσα ἡ κτίσις ὑμνεῖ, τῷ θελήματι αὐτοῦ δουλεύουσα. Αγ.Νεκτάριος - Γνώθι σ’ αυτόν σελ. 54-55

Ἕνας ἄνθρωπος νὰ ὑβρίσει τὸν πατέρα μου, τὴν μητέρα μου, τὸν ἀδελφόν μου, ἔχω χρέος ὡσὰν Χριστιανὸς νὰ τὸν συγχωρήσω. Τὸ δὲ νὰ ὑβρίσει τὸν Χριστόν μου καὶ τὴν Παναγίαν μου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

«Ράπισον τοῦ βλασθημούντος τὴν ὅψιν, σύντριψον αὑτοῦ τὸ στόμα, ἁγίασον τὴν χείρα διὰ τῆς πληγῆς». Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: