ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ

ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ
᾿ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΡ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΙΟΝ ΜΟΝΑΧΟΝ Π.ΘΕΟΚΛΗΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗ.
Εν Πάρῳ τῇ 16-8-1979      
Ἀγαπητέ μοι ἐν Κυρίῳ π. Θεόκλητε.
῎Ελαβον τὴν ἐπιστολήν Σας πρὸ δὺο μηνῶν. ῾Οσάκις ἐλάμβανα τὴν γραφίδα νὰ Σᾶς γράψω, ἤρχοντο καθ᾿ ὁμάδας φιλόχριστοι ὁμογενεῖς ᾿Ορθόδοξοι ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς, πρὸς ἐξομολόγησιν καὶ ἐπειδὴ ἐβιάζοντο νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὰς ἑστίας τους, δὲν ἠδυνήθην νὰ Σᾶς γράψω. Σήμερον εὗρον ὀλίγην εὐκαιρίαν καὶ Σᾶς ἀπαντῶ.

῾Ο ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, τοῦ ὁποίου μοὶ γράφετε, ὅτι ἀνατυπώνετε τὸ βιβλίον του "῾Ημερολογιακῶν κατηγοριῶν ἔλεγχος", ὑποστηρίζει εἰς αὐτό, ὅτι ἡ διόρθωσις τοῦ ῾Ημερολογίου δὲν ἦτο ἔργον ἰδικόν του, ἐφ᾿ ὅσον δῆθεν ἐγένετο ὁμοφώνῳ γνώμῃ τῆς ῾Ιεραρχίας, ἀλλὰ καὶ ἀποδεικνύει ὅτι δῆθεν ὁ Παλαιοημερολογιτισμὸς εἶναι μία καθαρὰ πλάνη.
῾Η καθαρὰ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος εἰς ᾿Επιτροπὴν τινά, ἢτις συνῆλθε κατὰ τὸ ἔτος 1923 διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου, τῆς ὁποίας ἦτο μέλος, Καθηγητὴς ὤν τοῦ ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστημίου καὶ Διευθυντὴς τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Ριζαρείου Σχολῆς τυγχάνων, ἐξέφρασε τὴν γνώμην του, ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται ἡ διόρθωσις τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν τῆς ῾Ελλάδος, διότι θὰ κηρυχθῇ ὑπὸ τῶν ἄλλων ὁμοδόξων καὶ ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν ὡς σχισματική.
Τὴν συνετήν, λογικὴν καὶ φρονίμην γνώμην του ἐδέχθησαν πάντα τὰ μέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ ὡρίσθη ὑπὸ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὅπως ἡ Πολιτεία διὰ τὰς μετὰ τῶν Εὐρωπαϊκῶν καὶ λοιπῶν ᾿Εθνῶν συναλλαγὰς καὶ τὸ ἐμπόριον ἀκολουθῇ τὸ Νέον ῾Ημερολόγιον, ἡ δὲ ᾿Εκκλησία διὰ τὰς ῾Εορτὰς τὸ Παλαιὸν καὶ οὕτως ἐπί τινα καιρὸν ἐπεκράτει εἰρήνη καὶ εἰς τὴν Πατρίδα καὶ εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν.
᾿Αλλ᾿ ὅτε μετὰ πάροδον ὀλίγων μηνῶν, ψήφῳ οὐχὶ Θεοῦ καὶ λαοῦ, ἀλλὰ ψήφῳ τῆς τότε ἐπαναστατικῆς Κυβερνήσεως Πλαστήρα-Γονατᾶ, ἀνέβη ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος εἰς τὸ ᾿Αρχιερατικὸν θρόνον ᾿Αθηνῶν, εἰσήγαγε τὸ Παπικὸν ῾Ημερολόγιον τῇ διαταγῇ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῇ συμβουλῇ τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, ἀρχιμασσώνου, καινοτόμου, νεωτεριστοῦ, φέροντος τὸν ἀνώτατον 33ον βαθμὸν τῆς Μασσωνίας καὶ φρόνημα στερεὸν ἔχοντος, τὸ "ἔντεινε, κατευοδοῦ, βασίλευε καὶ διαίρει".
Κατ᾿ ἀρχὰς τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ἀντικανονικῶς, παρανόμως καὶ ἀπερισκέπτως ἐπιβληθέντος Νέου ῾Ημερολογίου εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν, δὲν συνεφώνησαν, ὡς λέγει ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, πάντες οἱ ᾿Αρχιερεῖς· ἀντέστησαν ὀκτὼ ᾿Αρχιερεῖς, ἀλλὰ φοβηθέντες μήπως χάσουν τοὺς θρόνους των, ὑπεχώρησαν, τινὲς δὲ ὑπεχώρησαν διὰ τὰς ἀκρότητας καὶ τὸν φανατισμὸν καὶ τὸν ἀδιάκριτον ζῆλον τινῶν Παλαιοημερολογιτῶν ῾Αγιορειτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξετράπησαν τῆς εὐθείας ὁδοῦ, ὑπέπεσαν εἰς αἱρέσεις, ἀναβαπτισμούς, ἀναμυρώσεις, κηρύττοντες καὶ φρονοῦντες, ὅτι τὰ Μυστήρια ἄνευ τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου εἰσὶν ἄκυρα καὶ οὐχ ὑπάρχει σωτηρία ἐκτὸς τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου.
῾Επομένως τὸ νὰ λέγῃ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὅτι δὲν ἦτο ἔργον ἰδικόν του καὶ ὅτι ἐγένετο ὁμοφώνῳ γνώμῃ τῆς ῾Ιεραρχίας ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου, ἐφ᾿ ὅσον αὐτὸς ὁ ἴδιος τὸ εἰσήγαγε, κατόπιν διαταγῆς τῆς Κυβερνήσεως, δὲν λέγει τὴν καθαρὰν ἀλήθειαν.
῞Οτε δὲ ἡ ἐπαναστατικὴ Κυβέρνησις παρητήθη καὶ ἐγένοντο ἐκλογαὶ πρὸς ἀνάδειξιν νέας Κυβερνήσεως, ὁ Π. Τσαλδάρης, ᾿Αρχηγὸς τοῦ "Λαϊκοῦ Κόμματος", ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς Παλαιοημερολογίτας νὰ τὸν ψηφίσουν καὶ ὡς ἀνταπόδωμα τῆς ψήφου των θὰ ἐπανέφερεν εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον.
Μόλις ἀνέλαβε τὴν ἐξουσίαν ὁ Π. Τσαλδάρης, λαβόντες θάρρος τινὲς τῶν φανατικῶν Παλαιοημερολογιτῶν καὶ πιστεύσαντες εἰς τὰς ὑποσχέσεις του, ὅτι θὰ ἐπανέφερε τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, ἔγραψαν ἀπειλητικὰς ἐπιστολὰς τῷ ἀρχιεπισκόπῳ Χρυσοστόμῳ Παπαδοπούλῳ, ὅτι θὰ τὸν θανατώσουν ἐὰν δὲν ἐπαναφέρῃ ἀμέσως τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον.
Τὰς ἐπιστολὰς ταύτας μοὶ ὑπέδειξε πρωΐαν τινά, ὅτε τὸν ἐπεσκέφθην. Καὶ συγκεκινημένος καὶ κατετρομαγμένος μοὶ εἶπεν, μόλις μὲ εἶδε: "Νὰ μὲ σώσῃς! Σὺ θὰ μὲ σώσῃς!". "Τί τρέχει Μακαριώτατε;", τῷ εἶπον. "Νά!", μοῦ δείχνει κρατῶν μερικὰς ἐπιστολάς, "μοῦ γράφουν οἱ Παλαιοημερολογῖται, ὅτι θὰ μὲ φονεύσουν".
Τότε ἐνεθυμήθην, ὅτι τῷ εἶχον γράψει δύο ἐπιστολάς· μίαν πρὶν νὰ εἰσαγάγῃ τὸ Νέον Παπικὸν ῾Ημερολόγιον εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ῾Ελλαδικὴν ᾿Εκκλησίαν, λέγων Αὐτῷ νὰ μὴν τολμήσῃ καὶ τὸ εἰσαγάγει καὶ διαιρέσει τὴν ᾿Εκκλησίαν εἰς δύο διαμαχόμενα στρατόπεδα, νὰ φροντίσῃ δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ᾿Αρχιερέων, ὡς καλοὶ Ποιμένες, νὰ εἰρηνεύσουν, νὰ ἑνώσουν τὴν Πολιτείαν, ἡ ὁποία εἶναι διῃρημένη εἰς δύο κόμματα, Βασιλικοὺς καὶ Βενιζελικούς, καὶ νὰ ἐπιμένῃ εἰς τὴν πρώτην του γνώμην, τὴν ὁποίαν ἐπήνεσαν καὶ ἠσπάσθησαν πάντα τὰ μέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς περὶ διορθώσεως τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου, τὸ ὁποῖον ἐπὶ 1600 ἔτη σχεδὸν ἠκολούθει ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία καὶ οὐδεμίαν βλάβην ἔπαθε.
Τὴν δευτέραν ἐπιστολὴν τῷ ἔγραψα κατόπιν τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου καὶ τὸν παρεκάλουν νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Εορτολόγιον, τὸ ὁποῖον οἱ 318 Θεοφόροι ῞Αγιοι Πατέρες, οἱ συγκροτήσαντες τὴν Πρώτην Μεγάλην ῾Αγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἐθέσπισαν νὰ μένῃ αἰώνιον καὶ ἀσάλευτον 11, πᾶσαι δὲ αἱ ῾Επτὰ Οἰκουμενικαί, ὡς καὶ αἱ Τοπικαὶ Σύνοδοι ἐκύρωσαν καὶ ἐφύλαξαν.
"Πρόσεχε", τῷ ἔγραφον, "Μακαριώτατε, νὰ τὸ ἐπαναφέρετε, διότι παρανόμως, ἀντικανονικῶς καὶ ἀπερισκέπτως εἰσήχθη καὶ διὰ τοῦτο ἤρχισαν οἱ καρποὶ αὐτοῦ. ' ῾Ο γὰρ καρπὸς τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος,' λέγει ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος, τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ, 'ἐστὶν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια' 12· ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Παπικοῦ ῾Ημερολογίου ἐστὶ φθόνος, λύπη, θυμός, ὕβρεις, διαίρεσις κλπ. Σπεύσατε, Μακαριώτατε, νὰ τὸ ἐπαναφέρετε, διότι θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα καὶ θὰ κτυπήσετε τὴν κεφαλήν σας ".
"᾿Ενθυμηθῆτε, Μακαριώτατε, ὅταν Σᾶς ἔγραφα τὴν ἐπιστολὴν ἐκείνην, Σᾶς εἶπον ὅτι θὰ κτυπήσετε μόνος Σας τὴν κεφαλήν Σας! ". Καὶ τότε ἤρχισε μὲ τὰς δύο του χεῖρας νὰ κτυπᾶ τὴν κεφαλήν του δυνατὰ καὶ νὰ λέγῃ: "Νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ μὴ τό ᾿σωνα". ᾿Ελυπήθην ἐκείνην τὴν στιγμὴν κατάκαρδα καὶ τοῦ λέγω: "Μὴ λυπῆσθε, Μακαριώτατε, θὰ διορθωθῇ ἡ κατάστασις. Τί θέλεις ἀπὸ ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον; Εἰς τί δύναμαι νὰ Σᾶς βοηθήσω;". "Πήγαινε, μοὶ λέγει, εἰς τὸν Πρόεδρον τῶν Παλαιοημερολογιτῶν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ὅτι τὸν παρακαλῶ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν νὰ τοῦ εἰπῇ νὰ μὲ διατάξῃ καὶ αὔριον νὰ εἰσαγάγω εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν τὸ Παλαιὸν  Ημερολόγιον". "Μακαριώτατε, τῷ λέγω, ἡ ᾿Εκκλησία πρέπει νὰ δίδῃ διαταγὰς εἰς τοὺς τῆς Πολιτείας ᾿Αρχηγούς, ὄχι νὰ λαμβάνῃ, διότι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι μασσῶνοι, ἄθεοι, ἄπιστοι".
Μοὶ ἀπήντησεν : "᾿Επειδὴ ἡ τότε ἐπαναστατικὴ Κυβέρνησις μὲ διέταξε, πάλιν ἡ Κυβέρνησις πρέπει νὰ μὲ διατάξῃ". "Μένε, Μακαριώτατε, ἢσυχος, τῷ λέγω, καὶ θὰ σοῦ φέρω ἀπάντησιν". ῾Ως νὰ εἶχον πτερά, ἐπέταξα, διότι ἐνόμισα ὅτι ἐπέστη ἡ κατάλληλος ὥρα νὰ ἐπέλθῃ ἡ ποθητὴ εἰρήνη εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν.
῎Εσπευσα, εὗρον τὸν Πρόεδρον τῶν Παλαιοημερολογιτῶν κ. Δημητρακόπουλον, μὲ τὸν ᾿Αντιπρόεδρον κ. Εὐστρατιάδην, Διευθυντὴν τῆς ἐφημερίδος "Σκρίπ", εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς κ. Πετρακάκον καὶ χαιρετίσας αὐτούς, τοὺς εἶπον : "῎Ερχομαι ἐκ μέρους τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, κομίζων χαρᾶς Εὐαγγέλια. Μοὶ εἶπεν, ὅτι Σᾶς παρακαλεῖ, νὰ παρακαλέσετε τὸν κ. Πρωθυπουργὸν νὰ τὸν διατάξῃ νὰ εἰσαγάγῃ εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον καὶ εὐχαρίστως ἀπὸ αὔριον θὰ τὸ εἰσαγάγῃ. ᾿Ιδοὺ λοιπὸν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς γαλήνης, εἰρήνης, ὁμονοίας καὶ ἑνώσεως εἰς τὴν διῃρημένην ᾿Εκκλησίαν".
῾Ο κ. Πετρακάκος, πρὶν νὰ σχηματισθῇ Κυβέρνησις ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Π. Τσαλδάρη, ὁ ὁποῖος εἶχεν ὑποσχεθῆ εἰς τοὺς Παλαιοημερολογίτας πώς, ἐὰν τὸν ἐψήφιζαν, θὰ ἐπανέφερε τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, ἦτο μέγας ὑπερασπιστὴς τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου, ἔγραφε ἄρθρα καὶ ἐδημοσίευεν εἰς ἐφημερίδας, ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως καὶ ἡ ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος νὰ κηρυχθοῦν σχισματικαί, διότι παραδέχοντο ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός, ἐγεννήθη, περιετμήθη, ἐβαπτίσθη καὶ μετεμορφώθη μὲ τὸ Νέον ῾Ημερολόγιον, ἐσταυρώθη δέ, ἐτάφη, ἀνέστη καὶ ἀνελήφθη μὲ τὸ Παλαιόν. Πρέπει, ἐδημοσίευε, νὰ ἀρθῇ ἐκ τῆς Βουλγαρικῆς ᾿Εκκλησίας τὸ σχῖσμα ποὺ εἶχε καταδικασθῇ, ὅτι ἔκαμε μόνη της Πατριαρχεῖον χωρὶς τὴν ἄδειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διότι καὶ ἄλλαι ᾿Ορθόδοξοι ᾿Εκκλησίαι Ρωσίας, Ρουμανίας, Σερβίας ἔκαμαν Πατριάρχας καὶ δὲν κατεδικάσθησαν ὡς σχισματικαί· καὶ ὅτι οὐδεμία τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν ἐδέχθη τὸ παπικόν, αἱρετικόν ῾Ημερολόγιον, εἰμὴ μόνον τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος.
Ταῦτα τὰ καυτὰ ἄρθρα τοῦ Πετρακάκου, ἐτάραξαν καὶ ἐπτόησαν τὴν ῾Ιερὰν Σύνοδον τῆς ῾Ελλάδος καὶ παρεκάλεσαν τὸν Πετρακάκον νὰ παύσῃ νὰ γράφῃ, διότι ὑπάρχει κίνδυνος διὰ τὴν ᾿Εκκλησίαν τῆς Ελλάδος νὰ ἀφορισθῇ ἀπὸ τὰς ἄλλας ᾿Ορθοδόξους ᾿Εκκλησίας καὶ νὰ καταδικασθῇ ὡς αἱρετική, σχισματικὴ καὶ διὰ νὰ τὸν πείσουν νὰ παύσῃ νὰ γράφῃ, τὸν διώρισαν Βασιλικὸν ᾿Επίτροπον, δικηγόρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, δικηγόρον τῶν ῾Ιερῶν Μονῶν Πεντέλης καὶ Πετράκη μὲ παχυλοὺς μηνιαίους μισθούς, ὑπερβαίνοντας καὶ τὸν μηνιαῖον μισθὸν αὐτοῦ τοῦ ῾Υπουργοῦ. ῾Οπότε ἔπαυσε νὰ γράφῃ καὶ νὰ εἶναι πολέμιος τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου καὶ ἔγινε διὰ τὰ ἀργύρια ὑπερασπιστὴς τοῦ Παπικοῦ ῾Ημερολογίου καὶ πολέμιος τοῦ Παλαιοῦ.
᾿Αγνοῶν ταῦτα, τῷ εἶπον, ὅτι ἐπέστη καιρὸς νὰ εἰρηνέυσῃ, νὰ ἑνωθῇ ἡ ᾿Εκκλησία καὶ διὰ τοῦτο, ὅταν τῷ εἶπον ὅτι ὁ Μακαριώτατος Χρυσόστομος μοὶ εἶπεν, ὅτι ὅταν τὸν διατάξῃ ἡ Κυβέρνησις νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, ἀμέσως τὴν ἑπομένην ἡμέραν θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, ἐταράχθη καὶ μοὶ εἶπεν, ὅτι ἡ Κυβέρνησις δὲν ἔχει σκοπὸν νὰ δώσῃ τοιαύτην διαταγήν.
Τότε ἐγερθεὶς ὁ ᾿Αντιπρόεδρος τῶν Παλαιοημερολογιτῶν Εὐστρατιάδης καὶ πλησιάσας αὐτόν, τῷ λέγει μετὰ θυμοῦ: "Δὲν πταίει ὁ Μητροπολίτης Παπαδόπουλος. Πταίετε ἐσεῖς... Εἶσθε ψεῦσται, ἄτιμοι, θεομπαῖκται, προδόται. Καὶ αὐτὰ ποὺ σοῦ λέγω νὰ τὰ εἰπῇς καὶ εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως Τσαλδάρην. Διότι, ἐνῶ μᾶς ὑπεσχέθη, ὅτι θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Πάτριον ῾Ημερολόγιον, τώρα ἀθετεῖτε τὰς ὑποσχέσεις σας, ἆρα εἶσθε δόλιοι, ψεῦσται, ἀπατεῶνες! ".
᾿Ιδὼν ὅτι ὁ θυμὸς καὶ ἡ φιλονικία ηὔξαναν καὶ ἐὰν δὲν ἦτο ὁ Πρόεδρος τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ὁ ὁποῖος τοὺς συνεβούλευε νὰ παύσουν τὰς φωνὰς καὶ τὰς ὕβρεις καὶ μὲ σύνεσιν καὶ πραότητα νὰ συζητήσουν, θὰ ἤρχοντο καὶ εἰς χεῖρας, ἐπέστρεψα καὶ εἶπα εἰς τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπον: "Μακαριώτατε, ἡ Κυβέρνησις, μοὶ εἶπεν ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, δὲν δίδει ἄδειαν... ᾿Αποκρύβηθι μικρὸν ἕως νὰ παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου ".
Δὲν παρῆλθον πολλαὶ ἡμέραι καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Τσαλδάρης, ὁ ὁποῖος ὑπεσχέθη εἰς τοὺς Παλαιοημερολογίτας, ὅτι ἐὰν τὸν ψηφίσουν, θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, ἐξώρισε τοὺς ᾿Επισκόπους τῶν Παλαιοημερολογιτῶν.
Τότε ἔλαβε θάρρος ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος καὶ γράφει, ὅτι δῆθεν ἐκεῖνος δὲν εἰσήγαγε τὸ Νέον ῾Ημερολόγιον, ἀλλ᾿ ἡ ὁμόφωνος γνώμη τῆς ῾Ιεραρχίας.Δὲν λέγει ὅμως τὴν ἀλήθειαν. ῾Η ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ἐκεῖνος τὸ εἰσήγαγε, κατόπιν διαταγῆς τῆς τότε Κυβερνήσεως καὶ τῆς συμβουλῆς τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη.
῎Ωφειλεν, ὡς ᾿Αρχιεπίσκοπος, νὰ τηρήσῃ τὴν πρώτην γνώμην του τὴν ὀρθήν, τὴν συνετήν, τὴν λογικὴν καὶ φρονίμην, ὅτι δὲν δύναται ἡ ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος νὰ δεχθῇ τὴν διόρθωσιν τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου ἄνευ τῆς ὁμοφώνου γνώμης ὅλων τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν, διότι θὰ κηρυχθῇ ὡς σχισματικὴ καὶ τὴν ὁποίαν παρεδέχθησαν ὅλα τὰ μέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ ἡ τότε ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος καὶ ἡ Κυβέρνησις.
Τὸ νὰ ἀποδεικνύῃ, ὡς γράφετε π. Θεόκλητε, ὅτι ὁ Παλαιοημερολογητισμὸς εἶναι μία καθαρὰ πλάνη, τοῦτο ἀποδεικνύει ἀστάθειαν χαρακτῆρος καὶ πλάνην τοῦ νοὸς καὶ τῆς διανοίας.
᾿Εὰν ἔλεγεν, ὅτι τινὲς τῶν φανατικῶν καὶ ὑπερζηλωτῶν Παλαιοημερολογιτῶν ἐξετράπησαν τῆς εὐθείας ὁδοῦ, ἐπλανήθησαν, παρερμήνευσαν τοὺς ῾Αγίους 318 Θεοφόρους Πατέρας, οἱ ὁποῖοι ἐθέσπισαν καὶ μᾶς παρέδωκαν τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον διὰ νὰ ἑορτάζωμεν συμφώνως τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν καὶ μὴ γίνωνται ἔρεις ἀναμεταξὺ τῶν χριστιανῶν, θὰ ἐδικαιολογεῖτο, διότι οἱ ῞Αγιοι Πατέρες δὲν μᾶς παρήγγειλαν ὅτι τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον θὰ μᾶς σώσῃ, καὶ ὅτι μὲ αὐτὸ θὰ τελῶμεν τὰ Μυστήρια.
᾿Αλλὰ τὸ νὰ λέγῃ, ὅτι ὁ Παλαιοημερολογιτισμὸς εἶναι καθαρὰ πλάνη, τότε κατηγορεῖ καὶ θεωρεῖ ὡς πλανεμένους τοὺς 318 Θεοφόρους Πατέρας ποὺ τὸ ἐθέσπισαν, ὅλας τὰς Οἰκουμενικὰς καὶ Τοπικὰς Συνόδους, αἱ ῾Οποῖαι τὸ ἠκολούθησαν καὶ τὸ ἐκύρωσαν καὶ ὅλας τὰς ᾿Ορθοδόξους ᾿Εκλησίας ποὺ τὸ ἠκολούθησαν ἄχρι τοῦ 1924 ἔτους, κατηγορεῖ δὲ καὶ τὸν ἑαυτόν του, ὅστις τὸ 1923 τὸ ἐστήριξε καὶ τὸ 1924 τὸ ἐκρήμνισε.
Τοῦτο δὲ ἔπαθε, διότι ἠκολούθησεν, ὡς μὴ ὤφελε, τὸν νεωτεριστήν, καινοτόμον, μασσῶνον [πατριάρχην Μελέτιον] Μεταξάκην, διὰ τὸν ὁποῖον — ὅταν τοῦ ὑπενθύμισα ὅτι ἐὰν δὲν καταργήσῃ τὸ παρανόμως εἰσαχθὲν νέον Παπικὸν ῾Ημερολόγιον — θὰ ἔλθῃ ἡμέρα καὶ θὰ κτυπήσῃ τὴν κεφαλήν του. ῞Οταν ἦλθεν ἡ ἡμέρα καὶ ἐκτύπησε τὴν κεφαλήν του, ἔλεγε μετὰ στεναγμῶν καὶ δακρύων: "Νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ ἐδεχόμουν τὸ νέον ἡμερολόγιον! Αὐτός, αὐτὸς ὁ διεστραμμένος ὁ Μεταξάκης μὲ πῆρε στὸ λαιμό του! ".
῾Ο πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης τὸν συμπαρέσυρε καὶ εἰς ἄλλα ἄτοπα, τὰ ὁποῖα παραλείπω, λέγω δὲ καὶ φρονῶ ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὅτι ἐὰν δὲν τὸν ἠκολούθει καὶ συνεφώνει μετ᾿ αὐτοῦ, θὰ ἀνεδεικνύετο ὡς εἷς τῶν νεωτέρων διδασκάλων καὶ συγγραφέων τοῦ ῎Εθνους καὶ τῆς ᾿Ορθοδόξου ἡμῶν ᾿Εκκλησίας, ὡς τὸν Εὐγένιον Βούλγαρην, Νικηφόρον Θεοτόκην, Μακάριον Νοταρᾶν, Νικόδημον ῾Αγιορείτην, ᾿Αθανάσιον τὸν Πάριον, Νεκτάριον Πενταπόλεως. ᾿Αλλ᾿ ἀντὶ νὰ ἀκολουθήσῃ τούτους καὶ μένῃ σταθερὸς καὶ στερεὸς εἰς τὰς ᾿Αποστολικὰς καὶ Πατρικὰς Παραδόσεις, ἠκολούθησε τὸν πατριάρχην Μελέτιον Μεταξάκην, μὲ τὸν ὁποῖον ἤνοιξαν τὰς θύρας τοῦ λογικοῦ των ποιμνίου, εἰς τὸν πατριάρχην ᾿Αθηναγόραν, τὸν Χαλκηδόνος Μελίτωνα , ᾿Ιάκωβον ᾿Αμερικῆς, οἱ ὁποῖοι εἰσελθόντες εἰς τὴν λογικὴν Ποίμνην, κατεσπάραξαν τὰ λογικὰ Πρόβατα καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.
Δὲν ρίπτω τὸ βάρος, τὴν εὐθύνην καὶ τὴν αἰτίαν ὅλην ἀκεραίαν τοῖς Πατριάρχαις καὶ ᾿Αρχιερεῦσι· πταίουν καὶ οἱ λαϊκοὶ ποὺ τοὺς ἐγέννησαν καὶ κατὰ τὰς καρδίας αὐτῶν, δίδει ὁ Θεὸς τοὺς ῎Αρχοντας. Πταίομεν πάντες καὶ πρῶτος ἐγώ. ᾿Εὰν εἴπωμεν, ὅτι δὲν ἁμαρτάνωμεν, ψευδόμεθα.
Μία τῶν κακῶν ἡ διόρθωσις : ἡ ἀληθὴς καὶ εἰλικρινὴς μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ πρὸς τὸν Πανάγαθον, ἀληθῆ Θεὸν καὶ Πατέρα Οὐράνιον. ᾿Εὰν μετανοήσωμεν, θὰ σωθῶμεν, ἐὰν μὴ μετανοήσωμεν θὰ κολασθῶμεν. ῎Ας προτιμήσωμεν τὴν ὁδὸν τῆς μετανοίας.

Μετ᾿ ἀδελφικῆς καὶ πατρικῆς ἀγάπης  † ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος»

************************************************************************************************************************


ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΓΕΡ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.
Ὁ γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, γράφει  σὲ μία ἐπιστολὴν εἰς τὸν Γέροντα Αὐγουστίνο Καντιώτη, τὰ ἑξῆς :

«Ἠναγκάσθην τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν νὰ ἀνέλθω εἰς τὴν κορυφὴν τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ τοῦ προφήτου Ἠλιού, ἐπ’ ὀνόματι τῶν ὁποίων ἔχω κτίσει Ἐκκλησίας εἰς τιμὴν καὶ δόξαν Θεοῦ καὶ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ δοξασθέντων Ἁγίων Πάντων, καὶ γονυπετήσας ἔμπροσθεν τῆς πανσέπτου εἰκόνος αὐτῶν μετὰ δακρύων ἐζήτησα παρ’ αὐτῶν νὰ μοὶ ἀποκαλύψουν ποῖον ἑορτολόγιον ὀφείλω κἀγὼ ὁ ἐλάχιστος καὶ οἱ ἀδελφοί μου, τὰ πνευματικά μου τέκνα καὶ πάντες οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ νὰ ἀκολουθῶμεν. Πρὶν ἔτι τελειώσω τὴν οἰκτρὰν ταπεινήν μου δέησιν, ἤκουσα φωνῆς ἔνδοθέν μοι λεγούσης: «τὸ παλαιὸν ἑορτολόγιον νὰ ἀκολουθήσετε, τὸ ὁποῖον σᾶς παρέδωκαν οἱ τὰς ἑπτὰ ἁγίας Οἰκουμενικὰς Συνόδους συγκροτήσαντες καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν…καὶ οὐχὶ τὸ νέον τῶν παπῶν τῆς Δύσεως, τῶν τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν σχισάντων καὶ τὰς Ἀποστολικὰς καὶ πατρικὰς παραδόσεις καταφρονησάντων»! (Ἀρχιμ. Φιλόθεος Ζερβᾶκος (†1980). Πάρος 6/19 Ἰουνίου 1968).

ΠΗΓΗ : ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ  http://entoytwnika.blogspot.gr/2011/10/blog-post_7862.html

************************************************************************************************************************

Ο γνωστός πανεπιστημιακός καθηγητής και ιερέας πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός μιλά για τους ακολουθούντες το πάτριο εορτολόγιο.

"Ξέρετε αυτους που κοροιδευτικά εμείς οι έξυπνοι υιοί τους ονομάζουμε Παλαιοημερολογίτες και που σήμερα αρχίζουμε να κατανοούμε πόσο τους αδικήσαμε. Διότι εμείς δεν κρατήσαμε Θερμοπύλες όπως αυτοί, οι τόσοι λίγοι. Εμείς υποχωρήσαμε και υποχωρούμε συνέχεια. Ο διάβολος μας κλέβει σιγά σιγά και με μαστοριά. Εγιναν τοσα βήματα με ξεκάθαρο το στόχο της ένωσης. Άρση αναθεμάτων, αναγνώριση μυστηρίων, αποδοχή αρχιερωσύνης και πρωτείο της τιμής. Και ορίστε σήμερα ενώπιον του κοινού ποτηριου και του παπικού πρωτείου εξουσιας ο λαός του Θεού κοιμάται. Το πιο λυπηρό είναι οτι αυτοί που εχθρεύονται τους φιλότιμους και ειλικρινείς παλαιοημερολογήτες νομίζοντας οτι έτσι σαπουνίζουν την σπιλωμένη και προδομένη πίστη τους. Ο Χρόνος όμως θα τους νουθετήσει. Οι προθέσεις θα αποκαλυφθούν. Τα σχέδια και τα προγράμματα θα γίνουν έργα και τότε μαζί με όλους τους συντηριτικούς κληρικούς του νέου ημερολογίου θα κατανοήσουν οτι ο αγώνας που ξεκινούν τόσο αργά, δεν είναι παρα ο αγώνας που έχουν αρχίσει εδώ και τόσα χρόνια οι παλαιοημερολογήτες παππουδες μας". Πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός.


Δεν υπάρχουν σχόλια: