ΓΡΗΓΟΡΗΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ

ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ
ΓΡΗΓΟΡΗΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ.
Προσευχή, ὡς πρὸς τὴν ποιοτητὰ τῆς εἶναι συνουσία καὶ ἕνωσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεόν. Προσευχὴ ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειά της εἶναι σύστασις καὶ διατήρησις τοῦ κόσμου, συμφιλίωσις μὲ τὸν Θεόν, μητέρα τῶν δακρύων, καθὼς ἐπίσης καὶ θυγατέρα, συγχώρησις τῶν ἁμαρτημάτων, γέφυρα ποὺ σῴζει ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, τεῖχος πού μας προστατεύει ἀπὸ τὶς θλίψεις,
συντριβὴ τῶν πολέμων, ἔργο τῶν Ἀγγέλων, τροφὴ ὅλων τῶν ἀσωμάτων, ἡ μελλοντικὴ εὐφροσύνη, ἐργασία ποὺ δὲν τελειώνει, πηγὴ τῶν ἀρετῶν, πρόξενος τῶν χαρισμάτων, ἀφανὴς πρόοδος, τροφὴ τῆς ψυχῆς, φωτισμὸς τοῦ νοῦ, πέλεκις ποὺ χτυπᾷ τὴν ἀπόγνωση, ἀπόδειξις τῆς ἐλπίδος, διάλυσις τῆς λύπης, πλοῦτος τῶν μοναχῶν, θησαυρὸς τῶν ἡσυχαστῶν, μείωσις τοῦ θυμοῦ, καθρέπτης τῆς πνευματικῆς προόδου, φανέρωσις τῶν μέτρων, δήλωσις πνευματικῆς καταστάσεως, ἀποκάλυψις τῶν μελλοντικῶν πραγμάτων, σημάδι τῆς πνευματικῆς δόξης ποὺ ἔχει κανείς. Ἡ προσευχὴ εἶναι γιὰ αὐτὸν ποὺ προσεύχεται πραγματικά, δικαστήριο & κριτήριο καὶ βῆμα τοῦ Κυρίου, πρὶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ βῆμα. Κλίμαξ Αγ.Ιωάννου του Σιναϊτου σελ. 355

Τὸ νὰ μὴν προσεύχεται κανεὶς εἰς τὸν Θεόν, εἶναι ζημίαν του μεγάλη, ἐπειδὴ μένει ὑστερημένη ἡ ψυχή του ἀπὸ τὸν φωτισμὸν τοῦ Θεοῦ, τὴν θείαν δύναμιν καὶ τὴν ἄνεσιν ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, καὶ ἐνεργοῦν πλέον εἰς αὐτὴν οἱ δαίμονες κάθε ἀσέλγεια καὶ ἀκαθαρσία καὶ πονηρὶα καὶ ἀδικία, καὶ κενοδοξία καὶ ὑπερηφάνεια καὶ οἴηση. Αγ.Συμεών του Νέου Θεολόγου τα ευρισκόμενα σελ. 58

Ὅσα λέμε ἢ κάνουμε ἐκτὸς προσευχῆς, ἀργότερα ἀποδεικνύονται ἢ λανθασμένα ἢ ἐπιβλαβῆ, καὶ ἐμᾶς μᾶς παρουσιάζουν ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ πράγματα ὅτι ἔχουμε ἄγνοια. Φιλοκαλία Αγ.Μάρκου του Ερημήτου σελ. 65

Προσευχὴ ἀδιατάρακτος ἀπὸ ἀσκόπους περιπλανήσεις τοῦ νοῦ, εἶναι ἀπόδειξις φιλοθεΐας, ἀντιθέτως ἀμέλεια καὶ ἄσκοπος περιπλάνησις εἰς ἐπιγείους σκέψεις εἶναι ἀπόδειξις φιληδονίας. Αγ.Μάρκου Ερημήτου Ευεργετινός τόμος Δ σελ. 230

Εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἀδύνατον, ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος προσεύχεται μὲ τὴν πρέπουσαν προθυμίαν νὰ ἁμαρτήσει ποτέ. Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου Εκλογαί & Απανθίσματα σελ. 37

Θέλεις νὰ μάθεις πόσον μεγάλη εἶναι ἡ δύναμις τῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία γίνεται εἷς τὴν Ἐκκλησίαν; Ἦτο κάποτε δεμένος ὁ Πέτρος μὲ πολλᾶς ἁλύσεις εἷς ὄλον τὸ σῶμα του. «Προσευχὴ δὲ ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ» (Πράξ. 12,5), καὶ ἀμέσως ἡ προσευχὴ τοῦ ἐκκλησιάσματος τὸν ἔσωσεν ἀπὸ τὴν φυλακήν. Ποιὸ πρᾶγμα λοιπὸν μπορεῖ νὰ γίνει δυνατότερον ἀπὸ τὴν προσευχήν, ἡ ὁποία ὠφέλησε τὸν στῦλον καὶ πύργον τῆς Ἐκκλησίας; Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου Εκλογαί & Απανθίσματα σελ. 43

Διὰ τοῦτο παρευρίσκονται οἱ Ἱερεῖς, ἵνα οἱ προσευχαὶ τοῦ πλήθους, αἱ ὁποίαι εἶναι ἀσθενέστεραι, στηριζόμεναι εἰς τὰς ἰσχυροτέρας προσευχὰς τῶν Ἱερέων, ἀναβοῦν μαζὶ μὲ αὐτὰς εἰς τὸν οὐρανόν. Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου Εκλογαί & Απανθίσματα σελ. 44


Διότι ἂν ἀπολαύσεις πνευματικᾶς προσευχᾶς, ἂν λάβεις μέρος εἰς τὴν κοινὴν προσευχήν, ἂν ἑλκύσεις κοντά σου τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἂν ἐνδυθεῖς τὰ ὄπλα τὰ δικά του καὶ ἔτσι ἐξέλθεις, οὔτε αὐτὸς ὁ διάβολος δὲν θὰ μπορέσει νὰ σὲ ἀντιμετωπίσει εἰς τὸ ἑξῆς, οὔτε καὶ ἄνθρωποι πονηροί, οἱ ὁποῖοι θὰ προσπᾳθήσουν νὰ σὲ ἀπειλήσουν καὶ νὰ σὲ συκοφαντήσουν. Ἂν ὅμως ἀπὸ τὴν οἰκίαν σου ἔλθεις εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ εὑρεθεῖς γυμνὸς ἀπὸ τὰ ὄπλα αὐτά, τότε εὔκολα θὰ νικηθεῖς ἀπὸ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι σὲ ἀπειλοῦν. Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου Εκλογαί & Απανθίσματα σελ. 40

Δεν υπάρχουν σχόλια: