ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΧΑΡΑΧΘΗΣΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΧΑΡΑΧΘΗΣΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τὴν πρώτη τῆς Ἰνδίκτου ἡ βασιλεία τοῦ Ἰσμαὴλ
ὁ καλούμενος Μωάμεθ μέλλει διὰ νὰ τροπώσῃ
γένος τῶν Παλαιολόγων τὴν ἑπτάλοφον κρατήσει
ἔσωθεν βασιλεύσει ἔθνη πάμπολλα
κατάρξει καὶ τὰς νήσους ἐρημώσει μέχρι τοῦ Εὐξείνου Πόντου
ἰστρογείτονας πορθήσει
τῇ ὀγδόη τῆς Ἰνδίκτου Πελοπόνησον κατάρξει
τῇ ἐνάτη τῆς Ἰνδίκτου εἰς τὰ βόρεια τὰ μέρη μέλλει διὰ νὰ στρατεύσει
τῇ δεκάτη τῆς Ἰνδίκτου τοὺς Δαλμάτας τροπώσει
πάλιν ἐπιστρέψει ἔτι χρόνον τοῖς Δαλμάταις
πόλεμον ἐγείρει μέγαν μερικὸν τε συντριβήναι
καὶ τὰ πλήθη καὶ τὰ φῦλα συνοδοὶ τῶν ἑσπεριῶν
διὰ θαλάσσης καὶ ξηρᾶς τὸν πόλεμον συνάψουν καὶ τὸν Ἰσμαὴλ τροπώσουν.
Τὸ δὲ ἀπόγονον αὐτοῦ βασιλεύσει ἔλαττον.
Τὸ δὲ ξανθὸν γένος ἅμα μετὰ τῶν πρακτόρων ὅλων
Ἰσμαὴλ τροπώσουν τὴν ἑπτάλοφο ἐπάρουν μετὰ τῶν προνομίων
τότε πόλεμον ἐγείρουν ἔμφυλον ἠγριωμένον μέχρι τῆς πεμπταίας ὥρας
καὶ φωνὴ βοήσει στῆτε στῆτε στῆτε μετὰ φόβου
σπεύσατε πολλὰ σπουδαίως εἰς τὰ δεξιὰ τὰ μέρη
ἄνδρα εὔρητε γενναῖον θαυμαστὸν καὶ ρωμαλέον
τοῦτον ἔξετε δεσπότην
φίλος γὰρ ἐμοῦ ὑπάρχει
καὶ αὐτὸν παραλαβόντες θέλημα ἐμὸν πληρούται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: