ΚΑΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΤΡΟΥ ΣΤΙΧΟΥΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΙΧΟΙ
ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ & ΨΥΧΟΦΕΛΕΣΤΑΤΟΙ
«Καμοῦ τοῦ στιχουργοῦ οἰκτροῦ, στίχους μου ἀναγνώσῃς»
Καμοῦ τοῦ στιχουργοῦ οἰκτροῦ, στίχους μου ἀναγνώσῃς
κι’ εἰ δυνατόν εἰς ὅλον μὲν τὸν κόσμον διαδώσῃς.
Ὡς καὶ τὴν πολιτείαν σου, βίον σου διορθώσῃς,
Προτοῦ σοῦ ἐλθῃ θάνατος, ψυχὴν σου ὅπως σῴσῃς!
Μὴ σ’ ἀπατήσῃ ὁ ἐχθρὸς καὶ σὲ ὑποσκελίσῃ,
Κι’ εἰς κόλασιν αἰώνιον σκότους Ταρτάρου ῥίψῃ...
Καὶ τότε τρισαλλοίμονον, γοερῶς καὶ θρηνήσῃς!...
Κἄν μετανοίας δάκρυα ποταμηδὸν κἰ ἄν χύσῃς.
Ἐν Ἅδῃ μὲν μετάνοια ποσῶς θὰ σ’ ὠφελήσῃ,
Ψυχὴν σου δ’ ἁμαρτωλὴν νὰ τὴν ὑπερασπίσῃ.
Καὶ ἐλευθερώσῃ ἐκ δεινῶν κολάσεων δαιμόνων,
Γενικῆς ἐξομολογήσεως στεναγμῶν σου δὲ μόνον.
Μὴ γένοιτο αἰφνίδιος, θάνατος σοῦ ἐπέλθει,
κι’ ἀνεξομολόγητος ψυχὴ σώματος ἐξέλθει.
Ὡς δὲ καὶ δεθῇ ἡ γλῶσσα σου μὴ δύνασ’ ὁμιλήσῃς
Τοῦ σώματός σου καὶ ψυχῆς καλῶς διευθετήσῃς.
Ἀλλοίμονον εἰς ἄνθρωπον, ψυχῆς του οὐ φροντίζει,
Ἀλλὰ κακοὺς ἀνθρώπους τε αἰσχροὺς δὲ μακαρίζει.
Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε αλλὰ νὰ ἀγωνισθῆτε,
Νὰ φυλάξητε ζωήν σας, ὡς καὶ σώσετε ψυχήν σας
Μὴ πλανηθῆτε ἄνθρωποι ἀλλὰ νὰ ἀγωνισθῆτε,
Ἔργα καλὰ ποιήσατε ὅπως ὅλοι σωθῆτε.
Μὴ πλανηθῆτε ἄνθρωποι μήπως καὶ κολασθῆτε·
Ἐν ὅσῳ ἐν κόσμῳ μένετε, καὶ μὴ μετανοῆτε.
Μὴ πλανηθῆτε ἄνθρωποι ὡς καὶ καταφρονεῖτε.
Ὦ, Παναγία μου Ἁγνή, πάντας μᾶς ὁδηγήσης,
στὸν φόβον λέγω τοῦ Θεοῦ ὅλους νὰ μᾶς στηρίξῃς.  Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: