ΕΑΝ ΜΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΩΘΕΙΣ

ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ
ΕΑΝ ΜΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΩΘΕΙΣ
Ἐὰν μὲν θέλης νὰ σωθῆς, ὡς καὶ βεβαίως θέλης.
Τὴν ἀδιάλειπτον Εὐχήν, Παναγίαν νὰ λέγης·
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, Υἱὲ Θεοῦ τοῦ ζῶντος,
Δι’ ἱκεσιῶν τῆς Σῆς Μητρὸς, Ἁγίων Πάντων Σ’ ὅλων.
Καὶ διὰ τῆς παντοτεινῆς εὐχῆς, καὶ προσευχῆς
οὐ μόνον θανατῶσης μὲν, πάθη δὲ καὶ σῶσης τὴν ψυχήν σου.
Τὸν βίον σου εἰρηνικὸν, ὡς καὶ εὐτυχισμένον,
Κολάσεως δὲ φοβερᾶς, Ταρτάρου ἀπηλλαγμένον.
Καὶ Βασιλείας Οὐρανῶν θέλης κληρονομήσης,
τὸν Παράδεισον, ἐξάπαντος κερδίσης.
Καὶ ἄν ποθῆς Μαρτύριον, Ἰησοῦς Χριστὸς Σοῦ δώση·
ἐγκάρδιον δὲ πόθον τέκνων σου πληρῶσης.
Γένοιτο Παναγία μου πόθοι μας πληρωθῶσιν,
οἰκτιροτάταί μας προσευχαί, ἵνα ἐκπληρωθῶσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: