ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ
Οὐαὶ λέγει καὶ ἀλλοίμονον διὰ τοῦ Προφήτη Ἠσαΐα (5,11-14) σὲ ἐκείνους ὅπου πίνουν τὸ κρασὶ μὲ τᾶς λύρας, τὰ ψαλτήρια, τὰ τύμπανα, καὶ τοὺς αὐλοὺς καὶ τὰς ἐντολᾶς τοῦ Κυρίου δὲν θέλουσι νὰ ἰδοῦν, οὐδὲ τὰ ἔργα Κυρίου θέλουν νὰ στοχασθοῦν.
 Διὰ τοῦτο ὁ λαός μου θέλει σκλαβωθεῖ καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς θέλουν ἀποθάνει ἀπὸ τὴν πεῖναν καὶ τὴν δίψαν, διότι δὲν γνωρίζουν οὐδὲ φοβοῦνται τὸν Κύριον καὶ ὁ ᾅδης ἄνοιξε καὶ πλάτυνε τὸ στόμα τοῦ διὰ νὰ τοὺς δεχθεῖ.
Οἱ χοροὶ καὶ τὰ τραγούδια ἔχουν προκαλέσει αἱματοχυσίες καὶ φόνους· καὶ φόνους ὄχι ἁπλῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ ἀνθρώπων προφητικῶν καὶ προδρομικῶν καὶ τούτου ἡ ἀπόδειξις εἶναι πολὺ εὔκολος· διότι ὅποιος ἀνοίξει τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον καὶ ἀναγνώσει τὸ 14ο κέφ. βλέπει ἐκεῖ, ὅτι διὰ νὰ χορεύσει ἡ ἄσεμνος θυγάτηρ τῆς μοιχαλίδος Ἡρῳδιάδος ἔμπροσθεν τοῦ Ἡρῴδου καὶ νὰ ἀρέσει εἰς αὐτὸν μὲ τὸ χόρευμά της, ἐκατέπεισε τὸν Ἡρῴδην νὰ στείλει νὰ ἀποκεφαλίσει εἰς τὴν φυλακὴν τὸν μείζονα τὸν Προφητῶν ἁπάντων καὶ θεῖον Πρόδομον Ἰωάννην καὶ νὰ δώσει εἰς αὐτὴν ὡς μισθὸν καὶ πληρωμὴν τοῦ χοροῦ, ἐκείνην τὴν ἱερὰν καὶ πάντιμον καὶ προφητικὴν κεφαλήν, τὴν ὁποία ἐσέβοντο καὶ ἐπροσκυνοῦσαν εἰς τὴν ἔρημον τὰ ἄγρια θηρία καὶ οἱ λέοντες.

Ἀπὸ αὐτὰ γεννῶνται οἱ στολισμοὶ τοῦ σώματος καὶ οἱ καλωπισμοί, διότι ἐκεῖνοι ποὺ ὑπάγουν διὰ νὰ χορεύσουν καὶ νὰ τραγουδήσουν εἴτε ἄνδρες εἶναι εἴτε γυναῖκες πρώτον στολίζουν, καὶ καλλωπίζουν τὸ σῶμα μὲ λαμπρὰ ἱμάτια καὶ στολίδια καὶ τότε ἀπέρχονται. Ἀπὸ αὐτὰ γεννῶνται τὰ βαστάσματα τῶν μόσχων καὶ ἄλλων μυριστικῶν· ἀπὸ αὐτὰ γεννῶνται οἱ ἄτακτες καὶ ἄσεμνες θεωρίες τῶν ὀφθαλμῶν· ἀπὸ αὐτὰ προξενοῦνται τὰ πορνικὰ ἀκούσματα τῶν αὐτιῶν· ἀπὸ αὐτὰ γεννῶνται οἱ αἰσχρολογίες, οἱ χορατάδες καὶ τὰ ἄσεμνα γέλια καὶ σχήματα καὶ κινήματα.

Ἀπὸ αὐτὰ γεννῶνται οἱ σαρκικὲς ἐπιθυμίες καὶ ἐν τὴν καρδία οἱ γενόμεναι πορνεῖες καὶ μοιχεῖες. Διότι ἂν ἐκεῖνος ὅπου κατὰ τύχην ἀπαντήση γυναῖκα καὶ ἐπιθυμήση τὸ κάλλος της, πορνεύει καὶ μοιχεύει εἰς τὴν καρδίαν του, πόσω μᾶλλον πορνεύουν καὶ μοιχεύουν ἐν τὴν καρδία τοὺς τόσον οἱ ἄνδρες ὅσον καὶ οἱ γυναῖκες ἐκεῖνες ὅπου πηγαίνουν ἐπίτηδες εἰς τοὺς χορούς, μόνον καὶ μόνον διὰ νὰ βλέπουν τὰ κάλλη καὶ τὴν εὐμορφίαν τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν; Καὶ μάλιστα οἱ ἄνδρες πιάνοντες τὶς γυναῖκες καὶ χορεύοντες μὲ αὐτὲς ἀνάπτουν περισσότερον τὴν σαρκικὴν ἐπιθυμίαν καὶ ἡδονήν, διὰ μέσου τῆς ἁφῆς καὶ τῶν χειρῶν.

Ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ 6η Σύνοδος εἰς τὸν 62ο κανόνα της, ἐμποδίζει νὰ χορεύουν δημοσίως οἱ γυναῖκες καὶ ὅποια χορεύσει νὰ ἀφορίζεται. Ἡ δὲ ἅγια καὶ οἰκουμενικὴ 7η Σύνοδος, παρομοίως μὲ τοῦ παιγνιδάτορας, ἀφορίζει καὶ ἐκείνους τοὺς χριστιανοὺς ὅπου καλοῦν τοὺς τοιούτους στὰ σπίτια τῶν καὶ παίζουν, ὁμοίως καὶ τοὺς χριστιανοὺς ὅπου μὲ πορνικὰ τραγούδια καὶ χοροὺς τρώγουν καὶ πίνουν καὶ δὲν ἀποδίδουν τὴν πρέπουσα εὐχαριστίαν εἰς τὸν Θεὸν ὅπου τοὺς δίδει τὴν τροφήν. Ἡ δὲ ἅγια τοπικὴ Σύνοδος ἡ ἐν Καρθαγενή, προστάζει εἰς τὸν 69ο κανόνα της νὰ μὴν γίνωνται χοροὶ καὶ παιγνίδια εἰς τᾶς ἐορτᾶς καὶ μνήμας τῶν Μαρτύρων, οὔτε μέσα εἰς τᾶς πολιτείας, οὔτε ἔξω ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῶν Μαρτύρων, ὡσὰν ὅπου ταῦτα εἶναι ἑλληνικά.

Οἱ χοροὶ καὶ τὰ τραγούδια εἶναι ἔργα καὶ πράξεις, ὄχι τῶν Χριστιανῶν τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν τέκνων τοῦ φωτὸς καὶ τῶν κληρονόμων τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ ἔργα καὶ πράξεις τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἑβραίων, τῶν Ὀθωμανῶν, τῶν ἀπίστων καὶ ἐθνικῶν, οἵτινες εἶναι σκοτισμένοι ἀπὸ τὴν πλάνην τοῦ διαβόλου καὶ δὲν ξέρουν, οὔτε τί φρονοῦν οὔτε τί κάνουν. Χρηστοήθεια των Χριστιανών Αγ.Νικοδήμου σελ. 27-31

Δεν υπάρχουν σχόλια: