ΟΙ 8 ΤΑΞΕΙΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

8 ΤΑΞΕΙΣ
ΟΙ 8 ΤΑΞΕΙΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ἀπολωλότες, αἰχμάλωτοι, πεπλανημένοι, κατεραγμένοι, καταπίπτοντες, στήκοντες, περιπατοῦντες καὶ τέλειοι.
Οἱ ἀπολωλότες, δηλ. οἱ χαμένοι χρειάζονται προσευχὴ γιὰ νὰ τοὺς ζητήσει, καὶ νὰ τοὺς εὕρει ὁ Θεὸς ὁ πανταχοῦ παρών, εἰς τὸν ὁποῖον εἶναι φανερὰ καὶ ὁ ᾅδης καὶ ἡ ἀπώλεια.
Οἱ αἰχμάλωτοι, δηλ. οἱ σκλαβωμένοι, γιὰ νὰ τοὺς ἐλευθερώσει μὲ τὴν θείαν τοῦ δύναμη, ὅπου κρατεῖ καὶ κυριεύει τὰ πάντα· διότι ὁ σκλαβωμένος δὲν δύναται νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ λόγου του.
Οἱ πεπλανημένοι, γιὰ νὰ τοὺς φωτίσει ἡ θεία χάρις καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσει εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας.
Οἱ κατεραγμένοι, δηλ. οἱ συντετριμμένοι γιὰ νὰ τοὺς ἰατρεύσει, καὶ νὰ τοὺς σηκώσει ὁ Κύριος. Ὅτι κανένας συντετριμμένος δὲν δύναται νὰ ἰατρευθεῖ καὶ νὰ σηκωθεῖ, μὲ τὴν δική του δύναμη.
Οἱ καταπίπτοντες, δηλ. ἐκεῖνοι ποὺ πίπτουν εἰς ἁμαρτίας, γιὰ νὰ τοὺς δυναμώσει ἡ μεγαλοδύναμος δεξιὰ τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ νὰ μὴ πίπτουν.
Οἱ στήκοντες, δηλ. ἐκεῖνοι ὅπου ἔπαψαν τὰς ἁμαρτίας, γιὰ νὰ στερεωθοῦν ἀπὸ τὴν θείαν χάριν νὰ μὴν κρεμνίζονται πλέον.
Οἱ περιπατοῦντες, δηλ. ἐκεῖνοι ὅπου ἀγωνίζονται εἰς τὴν ἀρετήν, γιὰ νὰ περιπατοῦν χωρὶς νὰ σκοντάπτουν καὶ νὰ βγάζει Ἄγγελος Κυρίου τὶς πέτρες καὶ τὰ ἐμπόδια ἀπὸ τὴν μακρινὴ καὶ στενὴ στράτα τῶν ἀρετῶν, γιὰ νὰ μὴ ταλαιπωροῦνται περισσότερο ἀπὸ τὴν δύναμή τους.
Οἱ τέλειοι, γιὰ νὰ μὴν ὑπερηφανεύωνται καὶ νομίζουν πὼς εἶναι καλύτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νὰ λυποῦνται πὼς εἶναι κάτωτεροι ἀπὸ τοὺς ἐναρετωτέρους τους, καὶ νὰ μαθαίνουν πόσο τοὺς λείπει ἀκόμη ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ἀληθινὸ ὕψος, ὅπου εἶναι ὑψηλότερο ἀπὸ ὅλα.
Αγ.Συμεών του Νέου Θεολόγου τά ευρισκόμενα σελ. 91

Δεν υπάρχουν σχόλια: