ΤΑ 5 ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΤΑ 5 ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ
1ον εἶναι, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι κανένα ἀπὸ ὅλα τὰ ὄντα, ὅσα βλέπονται ἢ λέγονται, ἢ νοοῦνται.
2ον εἶναι, ὅτι κάθε πρᾶγμα ὅπου βλέπεται, ἢ λέγεται, ἢ νοεῖται, ἔγινεν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ πρὸ τοῦ νὰ γένη δὲν ἦτον.
3ον εἶναι, ὅτι ὁ Θεὸς ἔκαμεν ὅλα τὰ πάντα, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι, ὄχι διατὶ ἐχρειάζετο κανένα ἀπὸ αὐτά, ἀλλὰ διὰ μόνην τὴν ἀγαθότητά του, διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν αὐτὰ μάλιστα τὴν δόξαν του, καὶ τὴν δυναμίν του, καὶ νὰ διαμένουν πάντοτε μὲ αὐτόν.
4ον εἶναι, ὅτι εἶναι φυσικὰ ἀγαθός, καὶ θέλει κάθε ἀγαθόν, καὶ καλόν, καὶ μισεῖ κάθε πονηρὶαν καὶ κακίαν.
5ον εἶναι, ὅτι κάθε πολιτεία, καὶ ζωὴ ἐνάρετος, καὶ θεοπρεπὴς κατορθώνεται μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι κατὰ ἄλλον τρόπον.
Αγ.Συμεών του Νέου Θεολόγου τα ευρισκόμενα σελ. 150-151

Δεν υπάρχουν σχόλια: