ΤΟ ΝΕΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΕΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Τὸ Νέον Ἡμερολόγιον προσκρούει εἰς τοὺς κάτωθι Θείους καὶ Ἱεροὺς κανόνας :
1) Είς τα κελευσματα του Θεηγόρου και ουρανοβάμονος Παύλου δια την ακριβή τήρηση των παραδόσεων.
2) Είς τον 7ον, 1ον και 55ον Αποστολικούς Κανόνας
3) Εις τους 6ον και 7ον Κανόνας της Α' Οικουμενικής.
4) Είς τον 8ον της Γ' Οικουμενικής τον β κυρούντα τον 35ον Αποστολικόν και τον 3ον της εν Αντιοχεία.
5) Εις τους 1ον και 28ον της Α' Οικουμενικής.
6) Είς τον 56ον της ΣΤ' Οικουμενικής "Περί επιτελέσεως της νηστείας ταυτοχρόνως υφ' όλων των ορθοδόξων".
7) Είς τον 1ον της Πενθέκτης
8) Είς τον 1ον και 7ον της Ζ' Οικουμενικής
9) Είς τα πρακτικά γενικώς της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, ένθα ομίλει σχετικός ο Ταράσιος.
10) Είς την Δ΄Πράξιν της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, ένθα ομιλεί σχετικώς ο αυτός.
11) Είς τα "Εκβοήσεις" όλης της Ζ' Οικουμενικής.
12) Είς τα Πρακτικά της Ζ' Οικουμενικής περί τους Ψευδοσυνόδου του Κοπρωνύμου.
13) Είς τον όρον της Ζ' Συνόδου τάυτης.
14) Εἰς τας κατά την Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον "Απευθύνσεις" του Ταρασίου προς τους βασιλείς Κωνσταντίνον και Ειρήνην.
15) Είς τας κατα της Ζ' Οικουμ. "Απευθύνσεις" του Τρασίου προς τους Κληρικούς της Μεγάλης Εκκλησίας.
16) Είς τον Α' Κανόνα της εν Αντιοχεία Τυπικής.
17) Είς τον 19ον Κανόνα της εν Γαγγρα Τοπικής, "περι μη καταργήσεως νηστείας", ως κατήργησαν τώρα την νηστείαν των Αγ. Αποστόλων.
18) Είς τον 21ον της αυτής εν Γάγγρα Τοπικής.
19) Είς τον ΑΖ' Καν. Της εν Καρθαγένη Τοπικής τον αναθεματίζοντα τον αθετούντα τας Ιεράς Παραδόσεις.
20) Είς τον ΑΖ' Καν. της εν Λαοδικεία Τοπικής περί του μή συνεορτάζειν μετά των αιρετικών.
21) Είς τον ΝΙ" Κανόνα της αυτής τοπικής περί του μή συμπροσεύχεσθαι μετα των αιρετικών και σχισματικών.
22) Εις τας ρήτρας και διατάξεις των Μεγάλων της Εκκλησίας μας Πατέρων δια την ακριβή τήρησην των παραδόσεων και δη των Μεγ. Βασιλείου, Γρηγορίου Νύσσης, Ιωάννου Δαμασκηνού και Επιφανίου.
23) Είς τα περι Παραδόσεων αξιώματα και υψηλά διδάγματα του Μεγάλου Φωτίου, τα διαλαμβανόμενα είς τας 263 επιστολάς αυτού και ειδικότερον εις τας 3ην, 4ην, 6ην, 146ην Αποστολικάς επιστολάς.
24) Είς τον 228ον Νομοκάνονα
25) Είς τας αποφάσεις Ανδρονίκου του Πρεσβυτέρου και Ματθαίου Βλαστάρη (14ος αιών)
26) Εις την εν Κων/πολει και εν έτει 1583 επί Ιερεμίου Β' του Τρανού Πανορθόδοξον Σύνοδον, ένθα εξεδόθη το περιβόητον κατά του Νέου Γρηγοριανού Φραγκο-ημερολογίου Πατριαρχικόν Σιγγίλιον.
27) Είς τους κατα των καινοτομιών της Δυτικής Εκκλησίας ελέγχους του αυτού Πατριάρχου Ιερεμίου Β' του Τρανού, εν έτει 1588.
28) Είς τον 8ον Κανόνα της εν έτει 1593, επί του αυτού Πατριάρχου Πανορθοδόξου Συνόδου.
29) Είς την εν έτει 1848 εξαπολυθείσαν προς τους απανταχού Ορθοδόξους Εγκύκλιον της εν Κων/πολει Συνόδου επί Πατριάρχου Ανθίμου.
30) Είς τιον 5ον Όρον της εν Κων/πολει και εν έτει 1727 Συνόδου επί Πατριάρχου Ιερεμίου του Ι.
31) Είς τας εν έτει 1827 απαγορεύσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αγαθαγγέλου, ώς προς την μεταβολήν του Ημερολογίου.
32) Εις τας εν έτει 1895 απαγορεύσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως Ανθίμου Ζ' προς συζήτησιν περι αλλαγής του Ημερολογίου.
33) Είς τας αποφάσεις της εν έτει 1902 εν Κων/πολει ειδικής περί Ημερολογιακού ζητήματος Επιτροπής
34) Είς τας αποφατικάς (αρνητικάς) περί αλλαγής του Ημερολογίου απαντήσεις πάσων των Ορθοδόξων Εκκλησιών εις σχετικήν ερώτησην του Οικουμ. Πατριάρχου (Κων/λεως) Ιωακείμ Γ' εν έτει 1902.

Σχόλιον : Εκ των ανωτέρω βλέπουμε πόσοι κανόνες καταπατούνται, πόση αταξία κυριαρχεί μέσα εις τον χώρο της Νεοημερολογίτικης Εκκλησίας, πως φαίνεται φανερά η αλήθεια της ορθοδόξου πίστεως και πως κατατροπώνεται το ψεύδος, η διαστροφή και η πλάνη της ψευδούς και σχισματικής νεοημερολογίτικης Εκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: