ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΑΠΑΣ & ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΠΑΠΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΑΠΑΣ & ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
Κατὰ τὴν πρόσφατον συνάντησιν τοῦ Αἱρεσιάρχου Πάπα κ. Φραγκίσκου μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον δὲν ἐσημειώθησαν μόνον συμπροσευχαὶ καὶ διακηρύξεις τοῦ τύπου ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν κατέχει ὁλόκληρον τὴν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως ἀλλὰ ἔγιναν καὶ συζητήσεις διὰ τὸν κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα, μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν.


Αἱ ἀποκαλύψεις δὲν ἔγιναν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος «τρέμει» τὰς ἀντιδράσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἐντίμου κλήρου, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ Αἱρεσιάρχου Πάπα καὶ δὲν διεψεύσθησαν ὑπὸ τοῦ Φαναρίου. Συμφώνως πρὸς τὰ ρεπορτάζ, τὰ ὁποῖα μετεδόθησαν ταυτοχρόνως μὲ τὴν λῆξιν τῶν συναντήσεων τῶν δύο ἡγετῶν:

«Αὐτὸ ποὺ ὁμολόγησε ὁ ἴδιος ὁ Ποντίφικας μετὰ τὴ λήξη τοῦ ταξιδιοῦ εἶναι πὼς οἱ δύο προκαθήμενοι συζήτησαν γιὰ τὴν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα.

Ὁ Πάπας χαρακτήρισε “λίγο γελοῖο” τὴ διαφορὰ μίας ἑβδομάδας στοὺς πασχάλιους ἑορτασμοὺς καὶ σημείωσε πὼς συζητήθηκε μεταξὺ ἄλλων καὶ αὐτὸ τὸ θέμα! Ἐπίσης μίλησαν γιὰ τὴν οἰκολογία, ἀλλὰ καὶ τὴν παιδοφιλία.

“Εἴμαστε ὅλοι θεολόγοι σὲ ἕνα νησί, καὶ προχωρᾶμε μαζί. Πρέπει νὰ βοηθήσουμε, γιὰ παράδειγμα, μὲ τὶς ἐκκλησίες. Ἀκόμη καὶ στὴ Ρώμη, πολλοὶ Ὀρθόδοξοι χρησιμοποιοῦν καθολικὲς ἐκκλησίες. Μιλήσαμε γιὰ τὴν πανορθόδοξη σύνοδο, ἐπειδὴ κάτι ἔχει νὰ κάνει σχετικὰ μὲ τὴν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα”. δήλωσε ὁ Ποντίφικας».

Τὸ θέμα τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ ὡς ἀποκαλύπτει ὁ Αἱρεσιάρχης θὰ τεθῆ εἰς τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον. Τὰς ἀποκαλύψεις κάμνει ὁ Αἱρεσιάρχης καὶ ὄχι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον εἴτε ἰσοπεδώνει, εἴτε λαμβάνει ἀποφάσεις, ποὺ προκαλοῦν τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ὁμιλεῖ καθαρῶς, διότι φοβεῖται τὰς ἀντιδράσεις. Διὰ τὸ θέμα τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ, πρὸ ἑνάμισυ ἔτους, ὁ «Ο.Τ.» εἶχεν ἀποκαλύψει τὸ «προσύμφωνον» τοῦ Σεβ. Γερμανίας μὲ τὸν τοπικὸν ἐκπρόσωπον τοῦ Παπισμοῦ εἰς τὴν Χώραν αὐτήν. Ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ εἶναι ἀπίθανον νὰ ἐπέλθη συμφωνία εἰς τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον τοῦ 2016, ἐξ αἰτίας ἐνστάσεως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τὸ ὁποῖον ἡγεῖται πολὺ μεγάλου ἀριθμοῦ παλαιοημερολογιτῶν, οἱ ὁποῖοι τηροῦν τὰς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι (ἡ πρώτη ἡ συγκροτηθεῖσα ὑπὸ τῶν 318 Ἁγίων - θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας) ἀπαγορεύουν τὸν κοινὸν ἑορτασμόν τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς Ἰουδαίους καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν μὲ ὅλους τοὺς αἱρετικούς. (Τὴν ἐποχὴν τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου δὲν ὑπῆρχε τὸ σχίσμα καὶ ἡ αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ).

Τόσον ὁ Αἱρεσιάρχης Πάπας ὅσον καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀπεκάλυψαν ὅτι εἰς τὴν πορείαν πρὸς τὴν ψευδοένωσιν ὀρθώνονται πολλὰ τείχη. Ἕνα ἐξ αὐτῶν εἶναι τὸ τεῖχος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔχει φαινομενικῶς καλὰς σχέσεις μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.

Τέλος ἡ Ἰσραηλινὴ ἐφημερὶς Χααρέτζ εἰς πρωτοσέλιδον θέμα της διὰ τὴν συνάντησιν τοῦ Αἱρεσιάρχου μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πα-τριάρχην ἐπεσήμανενὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ὄπισθεν τοῦ ταξιδίου τοῦ Πάπα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Ὑπογραμμίζεται ὅτι ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Βατικανοῦ «Ἀρχιεπίσκοπος» Κοὺρτ Κὸχ ἔχει δηλώσει πὼς ὁ θεολογικὸς Διάλογος μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν διατηρεῖται «ἐν ζωῇ» χάρις εἰς τὰς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. (Ἆραγε ποῖα κέντρα ἀποφάσεων «συμβουλεύουν» τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ διαλόγου;).

Ορθόδοξος Τύπος, 6/06/2014

Πηγή : aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: