ΟΙ 3 ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

ΟΙ 3 ΤΑΞΕΙΣ
ΟΙ 3 ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ
Ἡ 1η τάξις εἶναι ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ὅπου τὸν ἀκολουθοῦν μὲ τὸν λογισμὸν μόνον, οἱ ὁποῖοι στεκόμενοι ἀπὸ μακρὰν θαυμάζουσι μὲ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ τοῦ πολέμου, ἀλλὰ δὲν κάνουν ποτὲ ἀπόφασιν νὰ πιάσουν τὰ ἅρματα διὰ νὰ πολεμήσουν καὶ αὐτοὶ καὶ νὰ νικήσουν.
Δηλαδὴ δὲν θέλουν νὰ μεταχειριστοῦν τὰ μέσα ἐκείναι καὶ ὄργανα ὅπου εἶναι ἀναγκαῖα, διὰ νὰ μιμηθοῦν τὰ παραδείγματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθὼς αὐτὸς ζητεῖ, νικώμενοι ἀπὸ τὴν ἀργίαν.

Ἡ 2η τάξιςεἶναι ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ὅπου πιάνουν μὲν τὰ ἅρματα καὶ βγαίνουν εἰς τὸν κάμπον, ἀλλὰ θέλουν νὰ πολεμοῦν καθὼς τοὺς ἀρέσει, μεταχειριζόμενοι ἐκεῖνα τὰ μέσα καὶ ὄργανα ὅπου εἶναι κατὰ τὸ θελημά τους καὶ ὄχι ἐκεῖνα ὅπου εἶναι κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, θέλοντες νὰ πηγαίνουν ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Κύριον, καὶ ὄχι νὰ τὸν ἀκολουθοῦν, δήλ. θέλουν νὰ πολεμοῦν τὰ πάθη τους καὶ τὸν διάβολον ἀλλὰ μὲ ἀναπαυτικὴν ζωὴν καὶ μὲ ἰδιορρυθμίαν καὶ ὑπερηφάνειαν.

Ἠ 3η τάξις εἶναι ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι εἶναι βεβαιωμένοι, ὅτι ὄλον τὸ καλόν της ψυχῆς τους καὶ ὅλη ἡ δόξα ὅπου μποροῦν νὰ δώσουν εἰς τὸν Θεόν, στέκεται εἰς τὸ νὰ μιμοῦνται τὰ παραδείγματα τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀφιερώνονται εἰς αὐτόν, διὰ νὰ τοὺς ὁδηγεῖ ἐκεῖνος καθὼς θέλει· μὲ ὅλον τοῦτο πάλιν οἱ εὐλογημένοι δὲν κινοῦνται ἀφ’ ἑαυτοῦ τῶν εἰς τὸν πόλεμον, ἀλλὰ μὲ συμβουλὴν πνευματικῶν πατέρων μεταχειρίζονται τὰ μέσα, καὶ μὲ τελείαν ἐκκοπὴν τοῦ θεληματὸς τῶν. Ὅθεν εἶναι ἑτοιμασμένοι διπλῶς διὰ νὰ ἀκολουθοῦν τὸν Κύριον εἰς τὸν πόλεμον κατὰ τῶν ἐχθρῶν καὶ νὰ τὸν ἀκολουθοῦν διὰ μέσῳ ἐκείνης τῆς στράτας ὅπου ὁ Κύριος θέλει νὰ τὸν ἀκολουθοῦν.

Ἡ 1η τάξις εἶναι ψυχρὰ καὶ ἀργῇ. Ἡ 2η τάξις εἶναι χλιαρὰ καὶ ὀκνηρή. Ἡ 3η τάξις εἶναι θερμὴ καὶ ἐπιμελής.
Πνευματικά Γυμνάσματα Αγ.Νικοδήμου σελ. 209

Δεν υπάρχουν σχόλια: