ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
1. Αὐτὸ μία μέρα θὰ γίνει Ρωμαίϊκο καὶ καλότυχος ὅποιος ζήσει σὲ κεῖνο τὸ βασίλειο.
2. Ὦ εὐλογημένο βουνὸ πόσες ψυχὲς γυναικόπαιδα θὰ σώσεις ὅταν ἔρθουν τὰ χαλεπὰ χρόνια.
3. Καλότυχοι σεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρέθητε ἐδῶ πάνω εἰς τὰ ψηλὰ βουνά, διότι αὐτὰ θὰ σᾶς φυλάξουν ἀπὸ πολλὰ δεινά. Θὰ ἀκοῦτε καὶ δὲν θὰ βλέπετε τὸν κίνδυνον. Τρεῖς ὥρες ἢ τρεῖς ἡμέρες θὰ ὑποφέρετε.
4. Τὸ ποθούμενο θὰ γίνει στὴν τρίτην γενεάν. Θὰ τὸ ἰδοῦν τὰ ἐγγόνια σας.
Ἐλέχθη ἐν Χειμάρᾳ, καὶ ἔλαβεν καταπληκτικὴν ἐπαλήθευσιν διότι, οἱ χρόνοι τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ ἔθνους εἶναι πράγματι ἡ τρίτη γενεὰ ἀπὸ τὸν χρόνον ὅπου ἐπροφήτευσεν αὐτὴν ὁ Ἅγιος, καθόσον, ὡς γνωστὸν ἑκάστη γενεὰ ὑπολογίζεται σὲ 25 ἔτη.
5. Θάρθει καιρὸς νὰ σᾶς πάρουν οἱ ἐχθροί σας καὶ τὴν στάχτη ἀπὸ τὴ φωτία, ἀλλὰ σεῖς νὰ μὴν ἀλλάξετε τὴν πίστη σας, ὅπως θὰ κάμουν οἱ ἄλλοι.  (Ἐλέχθη ἐν Σιατίστη).
6. Σᾶς λυπᾶμαι γιὰ τὴν περηφάνεια ὅπου ἔχετε. Τὸ ποδάρι μου ἐδῶ δὲν θὰ ξαναπατήσῃ. Καὶ ἂν δὲν ἀφήσετε αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ κάνετε, τὴν αὐθερεσία καὶ τὴν ληστεία, θὰ καταστραφῆτε. Σὲ κεῖνο τὸ κλαρὶ, ποὺ κρεμάτε τὰ σπαθιά σας, θἀρθῇ μιὰ μέρα ποὺ θὰ κρεμάσουν οἱ γύφτοι τὰ ὁργανά τους.
7. Θάρθουν οἱ κόκκινοι σκοῦφοι κι ὕστερα οἱ  Ἄγγλοι ἐπὶ 54 χρόνια καὶ κατόπιν θὰ γίνει Ρωμαίϊκο. Ἐλέχθη ἐν Κεφαλληνίᾳ περὶ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς ἑπτανήσου - «Κόκκινοι σκοῦφοι» ὀνομάζονται οἱ Γάλλοι στρατιώται ὡς ἐκ τοῦ χρώματος τῶν καλυμμάτων τῆς κεφαλῆς τῶν κατὰ τοὺς Ναπολεόντιους χρόνους. Καὶ αὐτὴ ἡ προφητεία εὗρε καταπληκτικὴν ἐκπλήρωσιν διότι μετὰ τοὺς Ἐνετοὺς εἰς τὴν Ἑπτάνησον ἐγκαταστάθηκαν οἱ Γάλλοι, καὶ μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τούτων ἦλθον οἱ Ἄγγλοι, συγκεκρι-μένα τὸ 1810 κατέλαβαν οὐσιαστικῶς οἱ Ἄγγλοι τὴν Ἑπτάνησον, καὶ τὸ 1864 παρέδωκαν αὐτὴν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἡ παραμονή τους συνεπῶς διήρκεσε 54 ἔτη, ὅσα δηλαδὴ ἐπροφήτευσεν ὁ Ἅγιος.
8. Τὰ ὅρια τοῦ Ρωμαίϊκου θάναι ἡ Βωβοῦσα. (Ὁ ποταμὸς Ἀῶος). (Ἐλέχθη ἐν Παλαιᾶ Ἄρτῃ).
9. «Ἐκεῖθεν θἄρθῃ τὸ ρωμαίϊκο».
Τὴν προφητείαν ταύτην εἶπεν ὁ Ἅγιος ἐν Πρεβέζῃ δεικνύον τὸ μέρος τῆς Στερεᾶς, ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ προήρχετο ὁ Στρατὸς τῆς Ἐλευθερίας. Ἡ προφητεία ἐπραγματοποιήθη τὸ 1912.
10. Τὰ βάσανα εἶναι ἀκόμη πολλά. Προσεύχεσθε, ἐνεργεῖτε καὶ ὑπομένετε στερεά. Ἕως ὅτου νὰ κλείσει αὐτὴ ἡ πληγὴ τοῦ πλατάνου τοῦ χωριοῦ σας θάναι σκλαβωμένο καὶ δυστυχισμένο.
Ἐλέχθη εἰς Τσαραπλανᾶ, τὸ σημερινὸν Βασιλικὸν τῆς Ἠπείρου. Ἡ πληγὴ τοῦ πλατάνου ἔκλεισε τὸ 1912, ἔτος ἀπελευθερώσεως τῆς Ἡπείρου.
11. «Πότε θἄρθῃ τὸ ποθούμενο»; (ἠρώτησα τὸν Ἅγιον εἰς Τσαραπλανᾶ τῆς Ἠπεῖρου).
«Ὅταν σμίξουν αὐτά, ἀπήντησεν ὁ Ἄγιος δεικνύον δύο δενδρίλια».
Τὰ δενδρίλια ἐμεγάλωσαν, ἐπάχυναν καὶ  ἔσμιξαν τὸ 1912.
12. Τὸ ποθούμενο θὰ ἔρθει ὅταν θἀρθοῦν δυὸ πασχαλιὲς μαζί.
Ἐλέχθη διὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπείρου ἡ ὁποία ἔγινε τὸ 1912 ὅπου συνέπεσαν μαζὶ οἱ ἑορτὲς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ τοῦ Πάσχα καθὼς εἶχε προφητεύσει ὁ Ἅγιος.
13. Ἅμα κλείσῃ τὸ δένδρον καὶ κλεισθῇ μέσα τὸ παλούκι, τότε θὰ ἔλθη τὸ ποθούμενον. Θὰ γίνῃ κάποιο σημάδι καὶ νὰ μὴν φοβηθήτε. Νὰ πηγαίνετε βασίλεμα ἡλίου σ’ἐκεῖνα τὰ βουνὰ (τῆς Ὁμάλιας καὶ τῆς Μεράπης), ὅπου θὰ γλιτώσουν πολλὲς ψυχές. Μαζί σας μὴ πάρετε τίποτε, μόνον τὶς ψυχές σας νὰ γλυτώσητε. Καὶ δὲν θὰ βαστάξῃ τὸ κακὸ περισσότερον ἀπὸ 24 ὧρες.
14. Τὰ χωρία τοῦ κάμπου θὰ πάθουν χαλάστρα, ἐνῷ στὶς ποδιὲς τοῦ Κισσάβου, θὰ κοιμηθοῦν σκλάβοι καὶ θὰ ξυπνήσουν ἐλεύθεροι. (Ἐλέχθη ἐν Λαρίσῃ).
15. Ἂν τὸ κυπαρίσι αὐτὸ θὰ ξεραθεῖ ἀπὸ τὴν κορυφή, ἡ Ἑλλὰς θὰ ἐλευθερωθεῖ, ἂν ξεραθεῖ ἀπὸ κάτω δὲν θὰ ἐλευθερωθεῖ. (Ἐλέχθη ἐν Ζελενίτσα (πρασιᾶ) τῆς Εὐρυτανίας).
16. Μὲ δυσκολία θάρθει. (Ἐννοεῖται τὸ ποθούμενον).
17. Ὅταν θὰ ἰδεῖτε τὸ χιλιάρμενο στὴν Ἄσπρη θάλασσα θἄρθει τὸ ποθούμενο.
18. Ὅταν θὰ ἰδεῖτε τὸ χιλιάρμενο στὰ Ἑλληνικὰ ὕδατα, τότε θὰ λυθεῖ τὸ ζήτημα τῆς πόλης.
19. Θάρθει ξαφνικά. Νὰ ἔχετε ἕνα σακοῦλι σιτάρι κρεμασμένο στὴ θύρα. Αὐτὸ θὰ σᾶς ἐμποδίσει φεύγοντας. Μὴ τὸ ἀφήσετε. Νὰ πάρετε μαζί σας γιὰ νὰ φᾶνε τὰ παιδὶά σας.
20. Στὴν Αὐλῶνα θὰ γίνει χαλασμός. Θὰ ἔλθουν στρατεύματα νὰ ἐλευθερώσουν τὸν τόπο.
21. Στὸ Μπουκορμὲ θὰ χυθεῖ πολὺ αἷμα.
22. Ὅταν ἀκοῦτε ὅτι ὁ πόλεμος ἄρχισε τότε κοντὰ εἶναι.
23. Ὅσα χωριὰ εἶναι κοντὰ σὲ δρόμο πολλὰ θὰ τραβήξουν.
24. Ἡ Δρόπολις θὰ πάθει γιατὶ ὁ τόπος εἶναι γυμνός.
25. Ἡ Δρόπολις θὰ εἶναι γεμάτη στρατεύματα.
26. Θὰ χαθεῖ ἡ σοδιὰ τῆς χρονίας ἀπὸ τὴν εὔφορη Δερόπολη καὶ μάνα μου! Αἷμα πολὺ ποὺ ἔχει νὰ χυθῇ.
27. Τὰ βουνά, οἱ χαράδρες καὶ οἱ κάμποι τῆς Δερόπολης θὰ γεμίσουν προσφυγιά.
28. Εἰς τὰ χωριὰ Πέπελη σεῖς ἄδικα θὰ φοβᾶστε, τίποτε δὲν θὰ πάθετε. Μόνον τὰ παιδὶά σας ποὺ θὰ εἶναι στοὺς δρόμους θὰ κλαῖτε.
29. Οἱ ἀντίχριστοι θὰ φύγουν, ἀλλὰ θἀρθοῦν πάλι, ἔπειτα θὰ τοὺς κυνηγήσετε ἕως τὴν Κόκκινη Μηλιά.
30. Θἀρθῇ ὅταν ἔρθουν δυὸ καλοκαίρια καὶ δυὸ πασχαλιὲς μαζί.
31. Ξένος στρατὸς θὰ ἔλθει. Χριστὸ θὰ πιστεύει, γλῶσσα δὲν θὰ ξέρει.
32. Θάρθει καὶ μία φορᾷ ἀσκέρι ξένο ποὺ τὸ Χριστὸ θὰ πιστεύει. Ἀλλὰ ἐσεῖς δὲν θὰ τὸ ξέρετε.
33. Μὲ ἄλλους θὰ κοιμηθῆτε καὶ μὲ ἄλλους θὰ ξημερώσετε.
34. Θὰ ἰδεῖτε 3 φαμίλιες σὲ ἕνα σπίτι.
35. Ἐσεῖς θὰ πᾶτε νὰ κατοικήσετε ἀλλοῦ καὶ ἄλλοι θὰ ἔρθουν νὰ κατοικήσουν σὲ σᾶς.
36. Θὰ ἰδεῖτε 40 ἄλογα νὰ τὰ δένουν σὲ ἕνα παλοῦκι.
37. Πολλοὶ θὰ χάνονται ἀπὸ τὴν πεῖνα.
38. Οἱ πλούσιοι θὰ γίνουν φτωχοὶ θὰ πεθάνουν.
39. Μιὰ χούφτα μάλαμα, μιὰ χούφτα ἀλέυρι.
40. Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ οἱ ρωμιοὶ θὰ τρώγονται ἀναμεταξύ τους. Ἐγὼ δὲ συστήνω ὁμόνοιαν καὶ ἀγάπην.
41. Θὰ ἰδεῖτε τακτικὸ στρατό, θὰ δεῖτε καὶ ρέμπελο, ἀπ' αὐτοὺς πολλὰ θὰ ὑποφέρετε.
42. Θὰ σᾶς ζητήσουν τὰ ντουφέκια, νὰ ἔχετε διπλά, νὰ δώσετε τὸ ἕνα καὶ νὰ κρατήσετε τὸ ἄλλο.
Ἕνα ντουφέκι 100 ψυχὲς θὰ γλιτώσει.
43. Θὰ ἔλθει καιρὸς ποὺ θὰ διευθύνουν τὸν κόσμο τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα.
Ἄλαλα καὶ μπάλαλα ἐννοεῖ τὰ ἄψυχα μηχανήματα τῶν διαφόρων ἐφευρέσεων.
44. Ἡ αἰτία τοῦ γενικοῦ πολέμου θὰ ἔλθει ἀπὸ τὴν δαλματίαν. Πρῶτα θὰ διαμελισθεῖ ἡ Αὐστρία καὶ ὕστερα ἡ Τουρκία.
45. Ὁ χαλασμὸς θὰ γίνῃ ἀπὸ ἕνα κασιδιάρη. (Ἐν ἄλλ. Ὁ χαλασμὸς θἀρθῇ ἀπὸ τυφλὸ κι ἀπὸ κασιδιάρη).
46. Θὰ προσπαθοῦν νὰ τὸ λύσουν μὲ τὴν πένα μὰ δὲν θὰ μποροῦν, 99 φορὲς μὲ τὸν πόλεμο καὶ μία μὲ τὴν πένα.
47. Ἂν βρεθοῦν τρεῖς δυνάμεις σύμφωνες τίποτε δὲν θὰ πάθετε.
48. Ἂν τὸ ζήτημα λυθεῖ μὲ τὸν πόλεμο θὰ πάθετε πολλὲς καταστροφές, σὲ τρεῖς χῶρες ἡ μία θὰ μείνει.
49. Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ δὲν θὰ ἀκοῦτε τίποτε.
50. Ὅτι σας ζητοῦν νὰ δίνετε, ψυχὲς μόνον νὰ γλιτώνετε.
51. Ἂν βρίσκουν στὸ δρόμο ἀσῆμι, δὲν θὰ σκύβουν νὰ τὸ πάρουν. Γιὰ ἕνα ὅμως ἀστάχυ θὰ σκοτώνονται ποιὸς θὰ τὸ πρωτοπάρει.
52. Τὸ κακὸ θὰ σᾶς ἔρθει ἀπὸ τοὺς διαβασμένους.
53. Ἢ τρεῖς ἡμέρες ἢ τρεῖς μῆνες ἡ τρία χρόνια θὰ βαστάξει.
54. Θάρθει καιρὸς ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἁρμονία μεταξὺ κλήρου καὶ λαοῦ ποὺ εἶναι σήμερα.
55. Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι καὶ οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων.
56. Στὴν Πόλη θὰ χυθεῖ αἷμα ποὺ τριχρονίτικο δαμάλι θὰ πλέξει.
57. Καλότυχος ὅποιος ζήσει μετὰ τὸ γενικὸ πόλεμο. Θὰ τρώγει μὲ ἀσημένιο κουτάλι.
58. Μετὰ τὸν γενικὸ πόλεμο θὰ ζήσει ὁ λύκος μὲ τὸ ἀρνί.
59. Θάρθει πρῶτα ἕνα ψευτορωμαίϊκο, νὰ μὴν τὸ πιστέψετε. Θὰ φύγει πίσω.
60. Θὰ μαζωχτεῖ τὸ χιλιάρμενο στὸ Σκάλωμα ( Ἅγιοι 40) καὶ θάρθουν κοκκινογέλεκοι νὰ πολεμήσουν γιὰ σᾶς.
61. Οἱ Τοῦρκοι θὰ φύγουν, ἀλλὰ θὰ ξανάρθουν πάλι καὶ θὰ φθάσουν ὡς τὰ Ἐξαμήλια. Στὸ τέλος θὰ τοὺς διώξουν στὴν Κόκκινη Μηλιά. Ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1/3 θὰ σκοτωθεῖ τὸ ἄλλο τρίτο θὰ βαπτισθεῖ καὶ μονάχα τὸ 1/3 θὰ πάει στὴν Κόκκινη Μηλιά.
62. Τόσα πολλὰ θὰ γίνουν ποὺ οἱ μανάδες θὰ γεννήσουν πρόωρα ἀπὸ τὸ φόβο τους.
63. Ζῷα δὲν θὰ μείνουν, θὰ τὰ φάνε, φᾶτε καὶ σεῖς μαζὶ μὲ αὔτους. Στὰ Τζουμέρκια θὰ πάρετε σπόρο. (Εἰς τὸ ἀλβανικό χειρόγραφο διαβάζομεν. Ἄλογα δὲν θὰ μείνουν. Θὰ πάτε καὶ σεῖς μαζὶ μὲ αὐτὰ ἀπὸ τὰ Τζουμέρκα νὰ ξαναπιάσετε τὴν ράτσα τους).
64. Σπίτια μεγάλα μὴ κάμετε. Λιᾶτσες νὰ κάμετε νὰ μή σας ἔρχονται μέσα.
65. Θὰ σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καὶ δυσβάστακτο φόρο, ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν.
66. Θὰ βάλουν φόρο στὶς κόττες καὶ στὰ παράθυρα.
67. Θὰ ζητήσουν νὰ σᾶς πάρουν καὶ στρατιῶτες. Δὲν θὰ προφθάσουν ὅμως.
68. Οἱ Τοῦρκοι θὰ μάθουν τὸ μυστικὸ 3 μέρες γρηγορότερα ἀπὸ τοὺς χριστιανούς.
69. Ὅταν ἀκούσετε ὅτι ὁ πόλεμος πιάστηκε ἀπὸ κάτω, τότε κόντα θὰ ἔιναι.
70. Ἂν ὁ πόλεμος πιαστεῖ ἀπὸ κάτω λίγα θὰ πάθετε, ἂν πιαστεῖ ἀπὸ πάνω θὰ καταστραφῆτε.
71. Οἱ λάκκοι καὶ οἱ βράχοι θὰ εἶναι γεμάτοι κόσμο.
72. Θἄρθῃ ξαφνικὰ ἢ τὸ βόιδι στὸ χωράφι ἢ τὸ ἄλογο στ’ ἁλώνι.
73. Λυπηρὸν εἶναι νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ· σήμερον - αὔριον καρτεροῦμεν δίψες πεῖνες μεγάλες, ποὺ νὰ δίδωμεν χιλιάδες φλουριὰ καὶ νὰ μὴν εὐρίσκομεν ὁλίγον ψωμί.
74. Μετὰ τὸν πόλεμο οἱ ἄνθρωποι θὰ τρέχουν μισὴ ὥρα δρόμο γιὰ νὰ βρίσκουν ἄνθρωπον καὶ νὰ τὸν κάμουν ἀδελφό.
75. Ἀμπέλια νὰ μὴν φυτεύετε, διότι θὰ χαλάσουν καθὼς ἐκεῖνα στὴ Δρυϊνούπολη.
76. Θὰ γίνει ἕνα χαρτοβασίλειο ποὺ θὰ ἔχει μέγα μέλλον στὴν ἀνατολή.
Ἐννοεῖ τὴν γραφειοκρατεία ὅπου ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ βασίλειο.
77. Ὁ κόσμος τόσο θὰ πτωχεύσει, ποὺ θὰ ζώνεται μὲ κληματσίδες.
78. Ἡ αἰτία θὰ ἔλθῃ ἀπὸ τὰ Δελειατά.
79. Ἡ Γαλλία θὰ ἐλευθερώσει πολλὰ ἑλληνικὰ μέρη καὶ ἰδίως οἱ Ἰταλοί.
80. Ἡ Γαλλία θὰ ἐλευθερώσει τὴν Ἑλλάδα τὴν  Ἤπειρο ἡ Ἰταλία.
81. Ἀπὸ τρία μπουγάζια στενά, Κρά, Κράψη καὶ Μουζίνα θὰ περνοῦν πολλὰ στρατεύματα γιὰ τὴν Πόλη. Καλὸν εἶναι τὰ γυναικόπαιδα νὰ βγοῦν στὰ βουνά. Θὰ σᾶς ρωτοῦν ἂν εἶναι μακριὰ ἡ Πόλη, ἐσεῖς νὰ μὴ λέτε τὴν ἀλήθεια, διότι θὰ σᾶς κακοποιήσουν. Ὁ στρατὸς αὐτὸς δὲν θὰ φτάσει στὴν Πόλη στὴ μέση του δρόμου θὰ μάθει ὅτι ὁ πόλεμος ἐτελείωσε.
82. Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ φέρει γύρες ὁ διάβολος μὲ τὸ κολοκύθι του. (Μᾶλλον ἐννοεῖ τοὺς δορυφόρους).
83. Θὰ βλέπετε νὰ πηγαίνουν ἄλλοι ἐπάνω καὶ ἄλλοι κάτω.
84. Ἡ λευτερὶα θὰ ἔρθει ἀπὸ κάτω ἀπὸ ὅπου χύνονται τὰ νερά.
85. Ἀπὸ πάνω καὶ ἀπὸ τὴ σκάλα χαλασμὸ μὴ περιμένετε.
86. Ἐνα ψωμὶ θὰ χαθῇ τὸ μισὸ, καὶ ἕνα ὁλόκληρο.
87. Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ μία γυναῖκα θὰ διώχνει 10 Τούρκους μὲ τὴ ρόκα.
88. Τὸν Πάπα νὰ καταράσθε διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία.
89. Ὁ χαλασμὸς στὸν τόπο θὰ γἰνει ἀπὸ ἕνα ἀξιωματούχο... (δυσανάγνωστον).
90. Πολλὰ χωριὰ θὰ καταστραφοῦν, οἱ δυὸ χῶρες θὰ γίνουν μία.
91. Νὰ ἔχετε τρεῖς θύρες, ἄν σας πίασουν τὴ μία νὰ φύγετε ἀπὸ τὴν ἄλλη.
92. Πίσω ἀπὸ μία θύρα νὰ κρυφθεῖ κανεὶς γλιτώνει, θὰ εἶναι βιαστικοί.
93. Νὰ παρακαλεῖτε ναείναι ἡμέρα καὶ ὄχι νύχτα, καλοκαῖρι καὶ ὄχι χειμῶνας.
94. Οἱ ἄνθρωποι θὰ μείνουν πτωχοὶ γιατί δὲν θάχουν ἀγάπη στὰ δένδρα.
95. Οἱ ἄνθρωποι θὰ καταντήσουν γυμνοὶ καὶ θὰ γίνουν τεμπέληδες.
96. Ἀπὸ ψηλά, μέσα ἀπὸ τὸ λιμάνι θάρθει ὁ χαλασμός.
97. Θὰ σᾶς ρίξουν πάρα πολύ· θὰ σᾶς ζητήσουν νὰ τὸν πάρουν πίσω, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσουν.
98. Ἐσεῖς θὰ σώσετε ἀλλοὺς καὶ ἄλλοι ἐσᾶς.
99. Ἐσεῖς θὰ φύγετε ἀπὸ τὰ' ἀριστερὰ βουνά, ἀπὸ τὴν δεξιὰ μεριὰ ὄχι. Ἀπὸ τὶς σπηλιὲς μὴ φοβᾶστε.
100. Θάρθει ξαφνικά, τὰ ἄλογα θὰ ἀπομείνουν ζεμένα στὶς δουλεῖες τους καὶ σεῖς θὰ φύγετε.
101. Θἆναι ὄγδοος αἰῶνας ποὺ θὰ γίνουν αὐτά.
102. Νὰ κρυφτῆτε ἢ κοντὰ στὴν πόρτα ἢ κοντὰ στὴν πλάκα, ἂν εἶναι βιαστικὸ καὶ γλήγορο.
103. Πολλὰ θὰ συμβοῦν οἱ πολιτεῖες θὰ καταντήσουν σὰν παράγκες.
104. Θάρθει καιρὸς ποὺ θὰ βγεῖ ὁ καταραμένος δαίμονας ἀπὸ τὸ καυκί του.
105. Θάρθει μία φορᾷ ἕνας ψευδοπροφήτης. Μὴ τὸν πιστέψετε καὶ μὴ τὸν χαρεῖτε. Πάλι θὰ φύγει καὶ δὲν θὰ γυρίσει.
106. Θάρθει καιρὸς ποὺ οἱ χριστιανοὶ θὰ ξεσηκωθοῦν ὁ ἕνας κατὰ τοῦ ἄλλου.
107. Νάχετε τὸν σταυρὸ στὸ μέτωπο γιὰ νὰ σᾶς γνωρίζουν ὅτι εἶσθε χριστιανοί.
108. Θὰ βγοῦν πράγματα ἀπὸ τὰ σχολεῖα ποὺ ὁ νοῦς σας δὲν φαντάζεται.
Πράγματι σήμερα ὅλες οἱ ἀντίχριστες διδασκαλίες ἀπὸ τὰ σχολεῖα διδάσκονται.
109. Θὰ δεῖτε στὸν κάμπο ἁμάξι χωρὶς ἄλογα νὰ τρέχει γρηγορότερα ἀπὸ τὸ λαγό.
Ἐδῶ προφήτευσε τὸ αὐτοκίνητο, ὅπου πράγματι τρέχει χωρὶς ἄλογα.
110. Θάρθει καιρὸς ποὺ θὰ ζωσθεῖ ὁ τόπος μὲ μία κλωστή.
111. Θάρθει καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ μιλοῦν ἀπὸ ἕνα μακρινὸ μέρος σὲ ἄλλο, σὰν νάναι σὲ πλαϊνὰ δωμάτια π.χ. ἀπὸ τὴν Πόλη στὴ Ρωσσία. Ἐδῶ εἶναι φανερὸν ὅτι ἐπροφήτευσε ὁ Ἅγιος τὸ τηλέφωνο.
112. Θὰ δεῖτε νὰ πετᾶνε ἄνθρωποι στὸν οὐρανὸ σὰν μαυροπούλια καὶ νὰ ρίχνουν φωτὶα στὸν κόσμο. Ὅσοι θὰ ζοῦν τότε θὰ τρέξουν στὰ μνήματα καὶ θὰ φωνάζουν· Ἐβγᾶτε ἐσεῖς οἱ πεθαμένοι νὰ μποῦμε μεῖς οἱ ζωντανοί. Ἐδῶ ἐπροφήτευσε τὰ πολεμικὰ ἀεροπλάνα ὅπου θὰ βοβμαρδίζουν τὸν κόσμον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: