ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΕΛΑΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΠΡΟΟΡΗΣΙΣ
ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΕΛΑΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ εν έτει 542 μ.Χ.
Οἱ διοικηταὶ τῆς πίστεως κατὰ τίνα μέλλουσαν ἐποχὴν καὶ μακρὰν θέλουν πέση εἰς τοιαύτην τυφλότητα, ὥστε θέλουν ἀφήση ἐκείνην τὴν χώραν χωρὶς ὑπεράσπισιν. Τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ θέλει ἐκταθεῖ ἐπάνω εἰς αὐτοὺς καὶ ἐπάνω εἰς ὅλους τους πλουσίους· ὅλοι οἱ εὐγενεῖς θέλουσι στερηθῆ τῆς καταστάσεως καὶ τῆς ἀξίας τῶν· ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ θέλῃ σπαραχθῆ ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς·

αὐτὴ θέλει λάβει δύο νυμφίους, τὸν ἕνα νόμιμον, τὸν ἄλλον μοιχὸν· ὁ πρῶτος θέλει τραπῆ εἰς φυγὴν· ὁ δεύτερος θέλει εἶναι μέγα βασανιστήριον της σαρκός, διὰ τὸ ὁποῖον θέλει ἐκχυθῆ τόσον αἷμα, ὅσον ἐχύθη εἰς τὸν καιρὸν τῶν ἐθνικῶν.
Ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ ὁ παντέλειος κόσμος θέλουν κλαύση τὴν ἀφάνισιν μιᾶς περιφήμου πόλεως, μητροπόλεως καὶ κυρίας τῆς Γαλλίας, τὰ θυσιαστήρια θέλουν ἀφανισθῆ, αἰ ἁγίαι παρθένοι ἀδικημέναι θέλουν φύγει ἀπὸ τὰ ἀσυλὰ τῶν, καὶ ἡ Ἐκκλησία θέλει ἐκδυθῆ ἀπὸ τὰ προσωρινὰ τῆς ἀγαθὰ· ἀλλὰ τέλος πάντων, ὁ μαῦρος ἀετὸς καὶ τὸ θηρίον θέλουν ἔλθει ἀπὸ τοὺς ἐξωτερικοὺς τόπους ἐν ἐκείναις τὰς ἡμέραις· ἀλλοίμονον εἰς σέ, πόλις θηριώδης διὰ τὴν φιλοσοφίαν σου! Ἀλλοίμονον εἰς σέ, ὦ πόλις ἄπιστε διὰ τὸν ὑπερηφανόν σου πλοῦτον! Εἶσαι εἰς τὴν μέση τῶν συμβάντων σου, ἀλλὰ ὁ ἀφανισμός σου εἶναι ἀσφαλὴς καὶ βέβαιος. Σὺ θέλεις ὑποταχθῆ· βασιλεὺς τεταπεινωμένος, κατακρημνισθεῖς πρότερον ἀπὸ τοῦ θρόνου εἰς τὴν σκόνιν, θέλει ἀναποκτήσει τέλος τὸ διαδημά σου, καὶ θέλει ἀφανίση τοὺς υἱοὺς τῆς ἀσεβείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: