ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓ.ΟΡΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Μεγάλη ἀχαριστία ἐδείξατε καὶ δείχνετε καὶ ἔτι μεγαλυτέραν ἀχαριστία ἔχουν νὰ δείξουν οἱ μεταγενέστεροι εἰς τὸ ὅρος τοῦτο Μοναχοὶ καὶ Ἱερομόναχοι. Καὶ μάλιστα, νὰ εἴπουμεν ἀχαριστίαν εἰς τὴν Κυρίαν Θεοτόκον. Ἐὰν εἰπεῖτε, πόθεν σὺ τὸ γνωρίζεις ὅτι εἴμεθα ἀχάριστοι, σᾶς ἀποκρίνομαι. 
Ὅτι ὁ Θεὸς τὸ γινώσκει καὶ ἐγὼ τὸ εἱξεύρω, ὅτι εὐρισκόμην καὶ εὑρίσκομαι καὶ θέλω εὐρίσκεσθε ἕως τέλους ἐδῶ ἔσω εἰς τοῦτο τὸ Ἅγιον Ὅρος, τὸν νοητὸν Παράδεισον τῆς Θεοτόκου, καὶ σωματικῶς μὲν εὐρισκόμην ἀρχύτερα καὶ ἔζησα χρόνους ἐδῶ 80 εἰς τοῦτο τὸ ὅρος.
Καὶ τώρα ἔχω 200 ἐπέκεινα χρόνους, μετὰ τὴν κοίμησιν, ἤτοι κατὰ τὰ 1592 καὶ ὡς τοὺς 1813, ὅπου ἐλάλησα ταῦτα, ἐπέρασαν χρόνοι 221… Καὶ βλέπω τὴν νῦν πολιτείαν καὶ κατάστασιν τῶν νῦν Μοναχῶν καθὼς ἔβλεπον καὶ τῶν τότε πατέρων καὶ ἀπορῶ περὶ τούτου, πὼς πολιτεύονται τώρα μὲ τόσην ἀπώλεια τῆς ψυχῆς τους καὶ ποσῶς δὲν τοὺς μέλλει διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς τους. Καὶ δὲν εἶναι πολὺ διάστημα χρόνων ὅπου οἱ Μοναχοὶ ἐξέκλιναν εἰς τὴν ἀπώλειαν, ἀλλὰ πρὸ χρόνων μὲν 25 ἤτοι ἀπὸ τοὺς 1788 ἐξέκλιναν καὶ ἐστράφη ἡ σφαῖρα καὶ ὁ κύκλος εἰς τὸ χειρότερον, ὡς ἤρπασεν ἡ ἀπώλεια τῆς μοναδικῆς πολιτείας ἀπὸ τοὺς πρώην Ὁσίους πατέρες καὶ ἔμεινεν ἔρημος καὶ καταπεφρονημένη ἀπὸ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ἀγγελομίμητος διαγωγὴ τῶν μοναχῶν ἀπὸ τὰ 25 τῶν 1788 καὶ μὲν πολλὴν εὐκολίαν ἡ ἀπώλεια τὴν ἤρπασεν καὶ ἐστράφει ὁ τροχὸς εἰς τὴν ἀμέλειαν καὶ καταφρόνησιν.
Ἀλλ' ἄραγε, ὅταν παρέλθωσιν ἄλλα 25, ἤτοι 1838, εἰς ποιὰν χειροτέρα κατάσταση ἔχει νὰ καταντήσει ἡ μοναδικὴ πολιτεία; Ὅταν δὲ πάλι παρέλθωσιν μετὰ τοὺς 1838 ἄλλοι τρεῖς ἑκατοντάδες, ἤτοι εἰς τους 1913, τότε ἄραγε ὡσὰν ποὶαν χώραν τῆς ἀπωλείας θέλει καταντήσει;
Οὐαὶ ἀλλοίμονον, ὦ πατέρες. Κλαίω καὶ θρηνῶ τὴν μέλλουσαν ἀποκατάστασιν τῆς μοναδικῆς πολιτείας τοῦ ὄρους τούτου. Διότι μετὰ τὰ 1913, μένουν ἔτη 79, εἰς τὰ ὁποία μέλλουν νὰ γίνουν τὰ ὅσα κακὰ προεγράψαμεν ἀπὸ τὸν ἔσχατον Ἀντίχριστον, ἔτη ἀπὸ κτίσεως κόσμου 7500.

Δεν υπάρχουν σχόλια: