ΧΡΗΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΣΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΣΣΙΑΣ (1806)

ΑΓ.ΚΩΣΤΑΝΤΣΑ
ΧΡΗΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΣΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΣΣΙΑΣ (1806)
1. Θέλει γένει ἔνας βασιλεὺς καὶ ἀποθνῄσκει.
2. Ἔνας μέγας αὐθέντης θέλει ἑτοιμάσει διὰ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἕνα αἱματώδη λουτρόν.
3. Ἔνας μεγαλύτερος μονάρχης θέλει λυπήσει κατὰ πολλὰ τὸν ἑαυτὸν του.
4. Σηκώνονται οἱ καταφρονεμένοι καὶ ἀποκτοὺν δυνάμεις.
5. Ὁ φθόνος δείκνυται ἀπὸ τὸν Χριστιανισμόν.
6. Διὰ τρεῖς ἡμέρας θέλουσι φανεῖ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀπερίγραπτοι κομῆται καὶ βρονταί.
7. Συμβαίνει φθορὰ διὰ ξηρὰς καὶ διὰ θαλάσσης.
8. Εἰς τάς 18 Μαρτίου θέλουν αὐξήσει οἱ αἱματώδεις πόλεμοι καὶ νῖκαι.
9. Εἰς τάς 8  Ἰουλίου συμβαίνουν δύο ἀνήκουστοι πόλεμοι.
10. Εἰς τάς 12 Αὐγούστου, ἀνυπόφορος ζεστὴ γενήσεται.
11. Εἰς τάς 18 Δεκεμβρίου χάνεται τὸ ἥμισυ τῆς ἀνθρωπότητος.
12. Θέλει ἐκλεχθὴ ἔνας βασιλεὺς ἀπὸ τὸ ἠμπέριον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: