ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ (1053 μ.Χ.)

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ (1053 μ.Χ.)
1.  Μέγας Ευρωπαϊκός Πόλεμος.
2.  Ἧττα τῆς Γερμανίας, καταστροφή Ρωσσίας καὶ Αυστρίας.
3.  Ἧττα τῶν Αγαρηνών ὑπό Ἐλλήνων.  
4.  Ἐνίσχυση Ἀγαρινῶν διὰ δυτικῶν λαῶν, Ἰταλῶν, Γάλλων καὶ Ἄγγλων καὶ ἧττα Ἑλλήνων ὑπὸ Ἀγαρηνῶν.

5.  Σφαγὴ ὀρθοδόξων λαῶν μέχρι τοῦ 1935.
6.  Εἰσβολὴ ξένων στρατευμάτων ἐξ Ἀδριατικοῦ πελάγους.
7.  Οὐαὶ καὶ ἀλλοίμονον εἰς τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν καὶ τὴν Θάλασσαν.
8.  Ἅδης ἕτοιμος πρὸς … Ἀγαρηνῶν καὶ βαρβάρων.
9.  Νέος Εὐρωπαϊκὸς πόλεμος
10. Ἕνωσις Ὀρθοδόξων λαῶν μετὰ τῆς Γερμανίας.
11. Ἧττα Γάλλων ὑπὸ Γερμανῶν.
12. Ἐπανάσταση τῶν Ἰνδιῶν καὶ χωρισμὸς αὐτῶν ὑπὸ τῆς Ἀγγλίας.
13. Ἀγγλία περιορισθήσεται εἰς μόνους τους Σάξωνες.
14. Νίκη ὀρθοδόξων, ἧττα Ἀγαρηνῶν, γενικὴ σφαγὴ Ἀγαρηνῶν καὶ βαρβάρων ὑπὸ ὀρθοδόξων λαῶν.
15. Ἀνησυχία κόσμου.
16. Γενίκη ἀπελπισία ἐπὶ τῆς γῆς.
17. Μάχη ἑπτὰ κρατῶν εἰς Κωνσταντινούπολη, καὶ τρία ἡμερόνυκτα σφαγή.
18. Νίκη μεγαλυτέρου κατὰ ἓξ κρατῶν.
19. Συμμαχία ἓξ κρατῶν κατὰ ἑβδόμου κράτους Ρωσσίας καὶ τρία ἡμερόνυκτα σφαγή.
20. Παῦσις πολέμου ὑπὸ ἀγγέλου (Χριστοῦ Θεοῦ) καὶ παράδοση τῆς Πόλεως τοῖς Ἔλλησι.
21. Ὑπόκυψη Λατίνων εἰς ἀλάνθαστον πίστη ὀρθοδόξων.
22. Ὑψωθήσεται ἡ ὀρθόδοξος πίστις ὑπὸ Ἀνατολᾶς μέχρι Δυσμῶν.
23. Παῦσις Πάπα Ρώμης.
24. Ἀνακήρυξις ἑνὸς Πατριαρχείου δι' ὅλην τὴν Εὐρώπην ἐπὶ 5 ἔτη ἢ καὶ 50 ἔτη, καὶ τέλος τῶν θλίψεων τοῦ κόσμου.
25. Τὴν ἑβδόμην οὐκ ἔστι ταλαίπωρος, οὐκ ἔστι ἐξόριστος, ἐπανερχόμενος εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς μητρὸς Ἐκκλησίας ἀγαλλόμενος.
26. Οὕτως ἔσται, οὕτω γέννηται. Ἀμήν.
27. Ἀριθ. 3. (Ἁγία Τριάς).  Ἐγὼ εἰμὴ τὸ Α καὶ τὸ  Ὢ ὁ πρῶτος καὶ ἔσχατος, ὁ Θεὸς εἷς Χριστός.
28. Τέλος μία ποίμνη εἷς ποιμὴν· ἔσται ἐκ τῆς ἀληθοῦς πίστεως Ὀρθοδόξου, οὕτω γένοιτο.

Ἀμήν. Ἀμήν! Δοῦλος Χριστοῦ ἀληθινοῦ. Ὃς γεγραπται τὰ πάντα ἕν τῷ χιλιοστῷ πεντηκοστῶ τρίτω (1053 μ.Χ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: