Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΡΟΣΕΧΕ ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΣΩΣΗΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΣΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΡΟΣΕΧΕ ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΣΟΥ.
ΠΡΟΣΕΧΕ
«Ἄνθρωπε πρόσεχε καλῶς, νὰ σώσης τὴν ψυχὴν σου·»
«Διέλθης ἐναρέτως τε, ὑπόλοιπον ζωὴν σου.»
«Ἐξ ὅλων μὲν προσκαὶρων δὲ, Θεὸν νὰ ἀγαπήσης.»
«Πλούτου δὲ δόξης καὶ τιμῆς, Χριστὸν νὰ προτιμήσης.»
«Οὐδὲν ματαίων καὶ φθαρτῶν, νὰ μὴν ἐπιθυμήσης·»
«Ἄλλὰ τῶν αἰωνίων τε, μελλόντων νὰ ζητήσης.»
«Πάντα γὰρ τὰ ἀνθρώπινα μάταια, ματαιότης,»
«Σκιά τε καὶ ἐνύπνια, οὐκ ἀληθῶς ὀρθότης.»
«Μακάριος ὁ ἄνθρωπος, (ὅστις) τελείως τὰ νικήση.»
«Ὡς σκύβαλα καὶ βδελυκτά, ὅλα καταφρονήση.»
«Οὗτος τὴ βασιλείαν μὲν Θεοῦ κληρονομήση,
  πάντερπνον δὲ παράδεισον θέλει κερδίσει.»
«Διὰ Πρεσβειῶν Ἅγνῆς Μητρὸς μας Παναγίας,
 ἀξιωθείημεν ἅπαντες Δικαίων κληρουχίας.» Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: