ΠΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
Πρὸς τὰ πνευματικά μου τέκνα καὶ τοὺς ἀπανταχοῦ γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
==> Ἐρευνάτε τὰς Γραφὰς ὅτι ἐν αὐταῖς δοκείτε, ζωήν αἰώνιον ἔχειν.
Ἐπεὶ ὁ παρὼν αἰὼν 8ος καὶ τελευταῖος ἐσχάτων πονηρῶν ἡμερῶν, ὡς ὁ Θ. Ἀπόστ. Παῦλος ὁ τῆς Οἰκ. κῆρυξ λέγει. «Ἀδελφοί, Βλέπετε καί ὡς Τέκνα Φωτὸς περιπατείτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἠμέραι πονηραί εἰσιν...
Μὴ ἐν κώμοις καὶ μέθαις, κοίταις καὶ ἀσελγίαις... καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίαν... καὶ μὴ πλανάσθε ὅτι, οὔτε πόρνοι καὶ μοιχοί, οὐδὲ πλεονέκται, οὐδὲ ἀρσενοκοίται, καὶ εἰδωλολάτραι· οὐχ ἅρπαγες, οὐ λοίδωροι, οὐ μέθυσοι, οὐδὲ μαλακοί Βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσιν». Ὡς καὶ ἐν τῇ ἀποκαλ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. «Καὶ εἶδον ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένη, πυρὶ καὶ θείῳ βεβλημένους· Πόρνους, μοιχοὺς καὶ φαρμακούς, ψεύστας τε καὶ κλέπτας, ὧ ἐστι δεύτερος θάνατος».
Προβλέποντες, καὶ προφητεύοντες οἱ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι, καὶ ἐπίγειοι ἄγγελοι, τὴν σημερινὴν ἐλεεινὴν ἀξιοθρήνητον καὶ ἀξιοδάκρυτον κατάστασιν τῶν ἐν ἐσχάτοις καιροῖς 8-ιτῶν ἀνθρώπων, οἵτινες διανύουσιν ἄσωτον καὶ παμβέβηλον αἰσχρότατον διεφθαρμένον βίον, ἐκ μόνης αἰτίας τῆς τελείας ἀπομακρύνσεως τῆς μελέτης καὶ ἀναγνώσεως των Θείων καὶ Ἁγίων Γραφῶν, τῶν Θρησκ. Ἱ. ὡφελ/των ψυχ/των Βιβλίων Ὀρθ. Καθολ. ἁγίας Μ. μας Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ἀντ’ αὐτῶν τῶν νουθ/κῶν ψυχῆς καὶ σώματος Θ. καὶ ψυχοσωτηρίων Ἱ. Βιβλίων, καὶ ἀναγινώσκουσιν ὅσα οἱ ἄθεοι, μασσώνοι, καὶ αἰρετικοί κακόδοξοι Φράγκοι, διαμαρτυρόμενοι, πρωτεστάντες κ,λ.π. εἰσήγαγον διὰ τῆς ὡς δῆθεν ἐρμηνείας τῶν Θείων Γραφῶν, ὡς καὶ δι’ ἄλλων ἀνηθίκων καὶ αἰσχρῶν μυθιστορημάτων, καὶ ἄλλων πολ­λῶν παμβεβήλων λόγων, ὡς καὶ μέσω τῶν Κινηματογράφων καὶ Θεάτρων, καὶ ἀπεμάκρυναν τοὺς Ὀρθ. Χριστιανούς, ὡς καὶ διὰ τοῦ σχίσματος Φράγκων δυτικής Ἐκκλησίας τοῦ Παραφρ. Ἀντιχρίστου Πάπα, ὡς βλέπετε ποὺ ἔφεραν αὐτὸν τὸν Λαὸν τὸν Ἐλληνικὸν τὸν ἐκλεκτὸν καὶ περιούσιον, τὸν ἐπαινεθέντα παρὰ τοῦ Δ. Ἰησοῦ Χριστοῦ, συνεβούλευον καὶ προέτρεπον ὅτι ἡ μόνη σωτηρία τῶν θελόντων σωθήναι Πιστῶν καὶ Ὀρθ. λοιπῶν χριστιανῶν, εἶναι ἡ καθημερινὴ ἀνάγνωσις Θ. καὶ Ἱ. Βιβλίων.
Ὅτι καθὼς ἐκ τῆς ἀναγνώσεως Ἱ. Βιβλίων «εὐρήσουσι ζωήν αἰώνιον», ἐκ τῆς ἀπομακρύνσεως αὐτῶν «εὐρήσουσι Κόλασιν αἰώνιον». Διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν καὶ ἡμεῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μου, καὶ Τέκνα μου ἀγαπητά καὶ Πν. ἐν Κῳ περιπόθητα, ἀκούοντες τὴν Θ. Π. Φωνὴν «μὴ ζήτει τὸ σεαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ ἐτέρου» ὡς καὶ τοῦ Προφήτου Ἀμὼς λέγοντος «Λιμὸν μέγαν ἐπάξω ἐπὶ τῆς γῆς οὐχ ἄρτου καὶ δίψης ὕδατος· ἀλλὰ Λόγου Θεοῦ, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ». Διὰ ταύτην, λέγω, τὴν αἰτίαν, ὡς βλέ­πετε ἀγαπητοί, διὰ πολλῶν κόπων καὶ δαπανῶν ἀδρῶν, γράφομεν καὶ ἀνατυπώνομεν βιβλία καὶ ἐξ ἀρχαίων χειρογράφων, πάνυ σπουδαία καὶ Θ. ἀλλὰ καὶ δυσευρέτων, ὡς καὶ δωρεάν εὐλογίας Χ. καὶ διὰ μιᾶς ψυχῆς σωτηρίας ἀθαν. καὶ πολυτιμήτου, δι’ ἧς καὶ ὅλος ὁ φαιν. κόσμος οὐκ ἦν ἀντάξιος, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν «Τί γὰρ ὡφελήση ἄνθρωπος, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ἢ τὶ δώσει, ἄνθρωπος, ἀντάλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ»; Ὁ Π. καὶ Φ. καὶ Ἀγαθὸς Θεός, «ὀ πάντας ἀνθρώπους θέλων σωθήναι, καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν ὁ μὴ θέλων τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἔως τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζὴν αὐτόν».

Ἡ Θ. Α. χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεός του, ὠκονόμησεν, ἵνα καὶ τοῦτο τὸ Θ. καὶ ὡφελ/τον καὶ λίαν κατανυκτικώτατον ψυχ/τον βιβλιαρίδιον εἰς φῶς ἔλθη, ὡς καὶ δωρεὰν Χ. εὐλογίας καὶ ψυχικῆς ὡφελείας ἀδελ. Καὶ Πν. τέκνων κλπ. δίδεται, ὡς καὶ ὀφείλουσι τοῖς πᾶσι μεταδώσωσιν, οὐ μόνον πρὸς στήριξιν ἀληθοῦς Πίστεώς μας Ὀρθ. Μ. μας Χριστοῦ Ἐκκλησίας Καθ. καὶ Ἀποστ. ἀλλὰ καὶ πρὸς διόρθωσιν βίου, καὶ οὐ μόνον εἰς ὁλίγους, ἀλλ’ εἰ δυνατόν εἰς πάντας δώσητε νὰ ἀναγνώσουν εἰ δι’ ἄλλως ὅπερ καὶ μὴ γένοιτο! Οὐ μόνον ὑμεῖς ὡς ἐξ ἀμελείας καὶ καταφρονήσεως οὐκ ἐπισταμένης καὶ οὐχ ἄπαξ μόνον ἀναγνώσητε, καὶ τοῖς ἄλλοις οὐ μεταδώσητε ἀδελφοῖς καὶ παρ’ ὑμῖν ζητήσῃ ἐν ἡμερα κρίσεως ὁ Κύριος λόγον, ὡς τὸ τάλαντον κρύψαντες. Εἴθε οὖν ἵνα πολλαπλασιάσητε, καὶ ἀκούσητε παρὰ τοῦ Δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ μας. «Εὖ δοῦλε ἀγαθέ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγων ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σὰ καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου», ἦς τῆς μερίδος τύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ἐν Κῳ Ἰησοῦ τῷ Κῳ πρεσβ. Α.Μ.Α.Κ.Θ. Παναγίας μας. Ἀμήν γένοιτο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: