ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας. «Ἀπατώμεθα καὶ ἀμαρτάνομεν, ἐάν νομίζομεν ὅτι ἡ Ὁρθόδοξος Πίστις κατήλθεν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ὅτι τὰ ἄλλα δόγματα εἶναι ἀνάξια. Τριακόσια ἐκατομμύρια ἀνθρώπων ἐξέλεξαν τὸν Μουσουλμανισμόν, διὰ νὰ φθάσουν εἰς τὸν Θεόν τῶν καὶ ἄλλαι ἐκατοντάδες ἐκατομμυρίων εἶναι Διαμαρτυρόμενοι, Καθολικοί, Βουδισταί. Σκοπός κάθε θρησκείας εἶναι νὰ βελτιώσει τον ἀνθρωπο» !!!


Πατριάρχης Ἀθηναγόρας. «Εγώ δεν είμαι θεολόγος. Οι θεολόγοι είναι κακοί. Τους θεολόγους τους απεχθάνομαι, διότι αυτοί λόγω των δογματικών των απόψεων, εις τας οποίας επιμένουν, ενσπείρουν την διχόνοια και εμποδίζουν την ένωσιν των Εκκλησιών».

Πατριάρχης Ἀθηναγόρας. «Ημείς εις το χωριό μας, εις το πατρικό μας σπίτι είχομεν δύο, τον παπά και τον δερβίση, τον δερβίσ’ Κιαμήλ. Εξομολογούμεθα δε και ελέγομεν τα μυστικά μας εις τον δερβίς’ Κιαμήλ, διότι εις τον παπά δεν είχομεν εμπιστοσύνη»!

Πατριάρχης Δημήτριος. «Όλες οι θρησκείες έχουν τον ίδιο Θεό»!

Πατριάρχης Δημήτριος. «Ορθοδοξία και παπισμός αποτελούν το ενιαίο σώμα του Χριστού» !

Ο πρ. Αμερικης Ιάκωβος. «Δέν δυνάμεθα νά διδάξωμεν τάς μελλοντικάς γενεάς τήν θρησκείαν τήν οποίαν ημεις εδιδάχθημεν. Οι νέοι ζουν σήμερον εις έν τελείως διαφορετικόν πνευματικόν καί κοινωνικόν περιβάλλον καί δέν ευρίσκουν νόημα εις τήν θρησκείαν των πατέρων των. Καθώς απογυμνώνομεν τόν Χριστιανισμόν από τά παλαιά του 'Ελληνικά ενδύματα.
Εξηγεί ότι εννοει τά δόγματα της 'Εκκλησίας, όπως Τριαδικότητα του Θεου, ενανθρώπησιν κ.ά. πρέπει νά κατασκευάζωμεν νέα»! "New York Times", 25-9-1967, σ. 40.

Αυστραλίας Στυλιανός. «'Όποιος νομίζει ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστου έπεσε από τόν ουρανό τέλεια καί αναμάρτητη αυτός δέν θά καταλάβει ποτέ τό βαθμό της κενώσεως πού καταδέχτηκε ο Θεός Λόγος. Γιατί η αναντίρρητη αναμαρτησία του Κυρίου δεν ήταν βέβαια ένα δογματικό θεώρημα πού μαγικά θά έπρεπε νά αποστηθίσουν οι Χριστιανοί. 'Η αναμαρτησία του Κυρίου έπρεπε νά βιωθει κατά τόν πιό υπαρξιακό τρόπο από τούς πιστούς ως ηθική νίκη του Θεανθρώπου πού κατακτήθηκε βημα πρός βημα».
Κατά τόν Στυλιανόν, λοιπόν, ο Χριστός δέν ειχεν ανέκαθεν τήν αναμαρτησίαν, αλλά τήν κατέκτησε, ολίγον κατ' ολίγον, με αγώνας καί θυσίας!

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος : «'Όλοι ανήκουμε στό σωμα του Χριστου. Καί αυτοί πού δέν πιστεύουν καί αυτοί πού δέν είναι Χριστιανοί». 'Ορθ. Τύπος», 9-11-01, σ. 5.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Στον Ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ λατρεύεται ο ίδιος με μας Θεός, ο Θεός του Αβραάμ».

Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Ὁ Μωάμεθ είναι όχι απλώς προφήτης, αλλά και εξάγγελος της επικριμένης Κρίσεως, πράγμα που πρέπει να διδάξει και τους χριστιανούς».

Πατριάρχης Βαρθολομαίος πρός Πάπαν : «Δοξάσωμεν τόν Θεόν ότι, μετά παρέλευσιν αιώνων διχασμου καί φανατισμου σήμερον έν εσμέν» . . . ζωμεν σήμερον έν θαυμα «ό ετέραις γενεαις ουκ εγνωρίσθη τοις υιοις των ανθρώπων» ('Εφ. 3,5). Εις τουτο συνετέλεσαν όχι μόνον οι πρωτεργάται του θαύματος αείμνηστοι Πάπαι 'Ιωάννης ο ΚΓ' καί Παυλος ΣΤ' καί Πατριάρχης Αθηναγόρας, αλλά καί οι συνεχισταί του έργου αυτων, οι κρημνίζοντες τά διάφορα "τείχη του αίσχους", ων φοβερώτερον τό χωρίζον τούς χριστιανούς».
«Τείχη του αίσχους» θεωρει ο κ. Βαρθολομαιος τούς 'Ιερούς Κανόνας καί τά αναθέματα κατά του Παπισμου, τά οποια δηθεν εκρήμνισαν ο 'Αθηναγόρας καί ο Παυλος ΣΤ' μέ τήν ψευδοάρσιν των αναθεμάτων του 1965!

Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Δέν δύνανται νά εφαρμοσθουν σήμερον καί πρέπει νά τροποποιηθουν αι διατάξεις αι κανονίζουσαι τάς σχέσεις των 'Ορθοδόξων Χριστιανων πρός τούς ετεροδόξους καί ετεροθρήσκους. Δέν δύναται η 'Εκκλησία νά έχει διατάξεις απαγορευούσας τήν είσοδον εις τούς ναούς των ετεροδόξων καί τήν μετ' αυτων συμπροσευχήν.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η μοναδική Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως».

Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Είμεθα όλοι παιδιά του ιδίου Ουρανίου Πατρός. Του ενός Θεου. 'Ο ένας τόν βλέπει έτσι, ο άλλος αλλιώς».

Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Η Ορθόδοξος Εκκλησία δέν επιδιώκει νά πείση τούς άλλους περί συγκεκριμένης τινός αντιλήψεως της αληθείας ή της αποκαλύψεως, ούτε επιδιώκει νά τούς μεταστρέψη εις συγκεκριμένον τινά τρόπον σκέψεως . . . 'Οποτεδήποτε οι άνθρωποι αντιδρουν εις τάς τοποθετήσεις καί τά πιστεύω των άλλων μέ βάσιν τόν φόβον καί τήν αυτοδικαίωσιν, παραβιάζουν τό θεόσδοτον δικαίωμα καί τήν ελευθερίαν των άλλων νά γνωρίσουν τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπόν των μέ τρόπον πού προσιδιάζει εις τήν ταυτότητά των ως λαων».
Μέ τόν λόγον αυτόν, ο Βαρθολομαίος αρνειται ενώπιον ολοκλήρου της ανθρωπότητος τήν Δεσποτικήν εντολήν : «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις τό όνομα του Πατρός καί του Υιου καί του 'Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρειν πάντα όσα ενετειλάμην υμιν» (Ματθ. 28:19-20). Επίσης, σχετικοποιεί τάς εννοίας «Θεός», «'Αλήθεια» καί «'Αποκάλυψις». 'Η αίρεσις αυτή έχει ως σκοπόν τήν προώθησιν της σχεδιαζομένης πανθρησκείας του ερχομένου ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Οι θρησκευτικοί ηγέται οφείλουν νά παίξουν ένα κεντρικόν καί πνευματικόν ρόλον – είμεθα ημεις αυτοί πού πρέπει νά φέρωμεν εις τό προσκήνιον τάς πνευματικάς αρχάς του οικουμενισμοῦ, της αδελφωσύνης καί της ειρήνης . . . Αλλά τουτο δυνάμεθα νά τό επιτύχωμεν μόνον άν είμεθα ηνωμένοι εν τω πνεύματι του ενός Θεού, "Δημιουργου των πάντων, ορατων τε καί αοράτων". Καθολικοί καί Ορθόδοξοι, Προτεστάνται καί Εβραίοι, Μουσουλμάνοι καί Ινδουϊσταί, Βουδδισταί καί Κομφουκιανοί – ειναι καιρός όχι μόνον διά συμφιλίωσιν, αλλ' ακόμη καί διά συμμαχίαν καί συνεργασίαν, διά νά συντελέσωμεν εις τήν απομάκρυνσιν της ανθρωπότητος από τούς ψευδοπροφήτας του εξτρεμισμού καί της μή ανεκτικότητος». (Απὸ ομιλία του στις 4/11/1994 στο 6ο παγκόσμιο συνέδριο θρησκείας και ειρήνης στην πόλη Riva del Garda της Ιταλίας).
Μέ τόν λόγον αυτόν ο Βαρθολομαιος εκήρυξεν απροκαλύπτως εις όλα τά μήκη καί πλάτη της γης τόν πανθρησκειακόν Οικουμενισμόν καί διέβαλε ως «ψευδοπροφήτας του εξτρεμισμου καί της μή ανεκτικότητος» όχι μόνον τούς σημερινούς ομολογητάς της 'Ορθοδόξου Πίστεως, αλλά καί όλους τούς διδασκάλους της 'Εκκλησίας, οι οποιοι, μέ βάσιν τήν 'Αγίαν Γραφήν καί τήν 'Ι. Παράδοσιν, ανεθεμάτισαν τό ψευδος καί τούς κήρυκάς του.


Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν Προπάτορες ἡμῶν· ὑπήρξαν ἁτυχή θύματα τοῦ ἁρχεκάκου ὅφεως, καὶ βρίσκονται ἥδη εἰς χείρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ· αἱτούμεθα ὑπὲρ αὑτῶν τὸ ἕλεος τοῦ Θεοῦ, ἁλλὰ ὁφείλομεν ἑνώπιον αὑτοῦ ὅπως ἑπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἑκεῖνων...  (Εἰς τὴν θρονικὴν ἑορτὴν τῆς Κων/πόλεως 29-11-98). Δείτε στὸ παρακάτω βίντεο πῶς σχολιάζει τὴν δήλωσιν αὑτὴν ὁ ἁντι-οικουμενιστής νεοημερολογίτης Πατ. Εὑθύμιος Τρικαμηνᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: