ΜΗ ΕΚΚΛΙΝΩΜΕΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ

ΜΗ ΕΚΚΛΙΝΩΜΕΝ
ΜΗ ΕΚΚΛΙΝΩΜΕΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ!
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν φωτιεῖ, συνετιεῖ, καὶ ὁδηγήση ὑμᾶς καὶ πάντας εἰς ὁδόν εὐθεῖαν.
Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἁγίαν Πίστιν νὰ κρατῶμεν,
κι’ ἄν τὸ καλέση ὁ καιρὸς, πάντες θανατωθῶμεν.
Τῶν ἀδυνάτ’ ἀδύνατον. Φράγκους ν’ ἀκολουθῶμεν·
ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας Πάτρια ν’ ἀρνηθῶμεν.
Διὰ προσωποληψίαν μὲν ὅσοι ἀκολουθῶσιν,
Φράγκων δὲ τὸ κακόδοξον ὅσοι ἀκολουθῶσιν.
Οὐ μόνον ἀδιάλυτοι ὡς καὶ ἀφορισμένοι,
ἀλλα τυμπανιαῖοι δὲ, Χριστοῦ κεχωρισμένοι.
Νὰ μάθουν τὴν ἀλήθειαν κι’ ἐβγαίνουν Ἐκκλησίας,
παρὰ Λατινοφρόνων (ἱερέων) λαμβάνουν εὐλογίας.
Εἱδ ἄλλως τοὺς ἀκολουθοῦν Κόλασιν τὴν ἰδίαν,
μετὰ Φράγκων λάβωσιν δαιμόνων τιμωρίαν.
Ἀνάγνωσον φοβήθητι, ταχέως νὰ ἐπιστρέψης,
μῆπως καὶ ἄκαμπτον ψυχήν σου καταστρέψης.
Ἁγίαν πίστην μας νὰ κρατῶμεν,
ὑπὲρ ὀρθοδοξίας μας ὅλοι θανατωθῶμεν.
Ὑπὸ προβατοσχήμων μὲν νὰ μὴν ἀπατηθῶμεν·
Προσέχετε ὦ ἀδελφοὶ νὰ μὴν δελεασθῆτε.
Μὴ φοβηθῶμεν τέκνα μου φυλακὰς καὶ ἐξορίας,
τῶν κακοδόξων διωγμοὺς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.
Οὐαὶ καὶ τρισαλλίμονον, ὅστις Πίστιν τ’ ἀφήση,
σχισματικοὺς καὶ Φράγκους τε νὰ τοὺς ἀκολουθῆση.
Κι’ ὅπερ γένοιτο! σ’ αὐτὸν αἰφνιδίως τοῦ ἔλθει,
θάνατος φοβερώτατος ἐν νυκτὶ τοῦ ἐπέλθει.
Καὶ ἀποτόμως δρέπανον θανάτου τὸν θερίση,
καὶ μὴ ἀφήση ἄθλιον ὅπως μετανοήση.
Καὶ παραπέμψει εἰς Ἅδην τε, κολάζητ’ αἰωνίως,
μεθ’ ὅλων τῶν αἰρετικῶν δαιμόνων τρισαθλίων.
Καὶ τὸτε οὐαὶ καὶ ἀλλοίμονον ἀνθρώπων δυστυχισμένων,
παρὰ τοῦ πλάστου μας Θεοῦ ἐγκαταλελειμμένων.
Καλλίτερον ἁμαρτωλὸς ἐν κόσμῳ μὴ γεννάτω,
παρ’ αἰωνίως δὲ φρικτῇ κολάσει ὀδυνᾶται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: