ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΘΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΝΟΥΘΕΣΙΑ
ΝΟΥΘΕΣΙΑ 
ΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΙΧΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΘΕ
ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΘΕΝ 
ΝΕΟΝ ΠΑΠΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ !

Τὴν παναγίαν Πίστιν μας κρατοῦμεν, ἀδελφοὶ μου· φυλάξωμεν δὲ ἅπαντες, πιστῶς, ἀγαπητοὶ μου.
Καλῶς μὲν βλέπετ’ ἀδελφοί, νὰ μὴ παρασυρθῆτε, ὑπὸ τῶν κακοδόξων δέ, Φράγκων μὴ πλανηθῆτε.
Ὑπὸ προβατοσχήμων νὰ μὴν ἀπατηθῆτε· προσέχετε ὦ ἀδελφοὶ νὰ μὴν δελεασθῆτε.
Θρησκείαν Θεοδίδακτον τόλμησαν ν’ἀλλάξουν, ποὺ ἄγγελοι τῶν Οὐρανῶν φοβούνται νὰ πειράξουν.
Ὁ δὲ Ἀντιχρυσόστομος ἐπέτρεψε νὰ πάῃ τὸ Πάσχα μας τὸ ἅγιον καὶ εἰς τὸν μῆνα Μάῃ.
Νόμον Θεοῦ κατέστρεψαν, Χριστοῦ δικαιοσύνης, καθεῖλον τὸν φραγμὸν αὐτῆς, ἀρχιερεῖς αἰσχύνης.
Γιὰ νὰ δοξάξονται στὴ γῇ, ὡς νέοι νομοθέται, πίστιν Χριστοῦ κατέστρεψαν, αὐτοὶ οἱ καινοθέται.
Πνεῦμα Θεοῦ κατέλιπον, Πνεῦμα Θεοῦ σοφίας, ἕν πρόσωπον ἰσόθεον, Τριάδος τῆς ἁγίας.
Καὶ τῶρα βλασφημοῦν αὐτοί, Ἀγίαν μας Τριάδα, πιστοὺς πλανοῦν τοὺς πανταχοῦ καὶ ὅλην τὴν Ἑλλάδα.
Ἐκεῖνοι ποῦ εἰσχώρησαν, εἰς τὴν κακοδοξίαν, πίστιν Χριστοῦ ἠρνήθησαν, πήγαν εἰς προδοσίαν.
Καὶ ὅσοι εἰς τὸ Παπικὸν ἀκολουθοῦν καὶ τρέχουν, ἅγιον Πνεῦμα ἔχασαν, Πνεῦμα Θεοῦ δὲν ἔχουν.
Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ τέλειοι ὅσοι εἶσθε, φύγετε τὸ πλανώμενον, τὸ ψεύτικον ἀφῆστε.
Νεοημερολόγιον τοῦ Σατανᾷ ἀγκύστρι, καὶ ὅσους ἐξεγέλασε τοὺς φόρεσε καπίστρι.
Ὀρθόδοξ’ ἐκκλησίαν μας, ὅλοι ν’ ἐπιστραφῆτε, παύσει Θεοῦ μεγάλη ὀργή, δεινῶν ἀπαλλαχθῆτε.
Εἰδ’ ἄλλως μὲν καὶ μένετε Φράγκων Κακοδοξίαν, μεγαλητέρα ἔρχεται, ὀργὴ πρὸς τιμωρίαν.
Μὴ φοβηθῶμεν τέκνα μου φυλακὰς καὶ ἐξορίας, τῶν κακοδόξων διωγμοὺς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.
Οὐαὶ καὶ τρισαλλίμονον, ὅστις Πίστιν τ’ ἀφήση, Φράγκους & σχισματικοὺς καὶ τοὺς ἀκολουθῆση.
Τῶν ἀδυνάτ’ ἀδύνατον. Φράγκους ν’ ἀκολουθῶμεν· ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας Πάτρια ν’ ἀρνηθῶμεν.
Μὴ γένοιτο, Παμβασιλεῦ, ποτὲ νὰ Σ’ ἀρνηθῶμεν, Φράγκων δὲ τῶν αἱρετικῶν, ἕνωσιν νὰ δεχθῶμεν.
Ταχέως νὰ ἐπιστρέψητε, πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Μητέραν τὴν ἁγίαν μας Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησίαν.
Χριστιανοὶ ποῦ ἔμειναν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, τρώγουν δεῖπνον τὸν Μυστικὸν θείαν μυσταγωγίαν.Δεν υπάρχουν σχόλια: