Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΓΑΛΗ

ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ
Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΓΑΛΗ
Μόνον μετάνοια καὶ ἐπιστροφῆ εἰς τὰς Ἐκκλησιαστικάς Παραδόσεις θὰ μᾶς σώση.
Μετὰ μεγίστης προσοχῆς, ἀγαπητοὶ νὰ ἰδῆτε,
ταχέως νὰ ἐξυπνήσετε, καὶ νὰ διορθωθῆτε.
Μετάνοιαν Νινευτϊτῶν, δείξατε νὰ σωθῆτε,
ἐκ τῶν ἐπερχομένων μας, ὅπως ἀπαλαγῆτε.
Ὀρθόδοξ’ ἐκκλησίαν μας, ὅλοι ν’ ἐπιστραφῆτε,
παύσει Θεοῦ μεγάλη ὀργή, δεινῶν ἀπαλλαχθῆτε.
Εἰδ’ ἄλλως μὲν καὶ μένετε Φράγκων Κακοδοξίαν,
μεγαλητέρα ἔρχεται, ὀργὴ πρὸς τιμωρίαν.
Μετανοήσατ’ ἄνθρωποι ἐκ τῶν πολλῶν κακῶν σας,
ἵνα μὴ αἰφνηδίως τε, λάβετε θάνατόν σας.
Ἄν δὲν μετανοήσητε πάντες μὲν θὰ χαθῆτε,
πρὸ πάντων δ’ οἱ κακόδοξοι, θὰ καταποντισθῆτε.
Μὴν ἀναβάλωμεν καιρὸν, ψυχῆς μας μετανοὶας,
καὶ ὡς τῆς ἀσπίδος τὸν ἰόν κατὰ κακοδοξίας.
Διότι οὐαὶ καὶ κ’ ἀλλοίμονον, θάνατος αἴφνης ἔλθει,
καὶ ὁ πολύτιμος καιρὸς, μετανοίας παρέλθει.
Καλλίτερον ὁ ἀνθρωπος, ἐν κόσμω, μὴ γεννᾶται,
παρ’ ἐν κολάσει πάντοτε ἐν ἇδη ὀδυνᾶται.
Καὶ οὗτος ὁ προορισμός, ἐν γῆ ἀνθρώπου σώσει,
ψυχήν του τὴν πολύτιμον, θανάτου διασώσει.
Καὶ τὸν πολύτιμον Χριστὸν Μαργαρίτην κερδίση,
τὴν Βασιλείαν Οὐρανῶν, ἵνα κληρονομήση.
Νὰ συναγάλλεται ὁμοῦ, μετὰ πάντων ἁγίων,
Προφητῶν Ἀποστόλων μας, μαρτύρων καὶ ὁσίων.
Ἐὰν ὅμως κολασθῆ καὶ δὲν μετανοήση,
καὶ ὡς πιστός Ὀρθόδοξος, μετάνοιαν δὲν δείξει.
Οὐαὶ κι’ἀλλοίμονον σ’ αὐτὸν, ἐν φοβερᾶ τῆ κρίσει,
ἀκούσει τὸ πορεύεσθαι τελεία κατακρίσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: