ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ἢ ΘΑΝΑΤΟΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ἢ ΘΑΝΑΤΟΣ
Του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου † Αγ. Βρεσθένης Κ.κ. Ματθαῖου.
Μακάριος ἐκεῖνος ὅστις θέλει φυλάξει καὶ κρατήσει ἕως τέλους τὴν ἀμώμητον καὶ ἁγίαν ἡμῶν Ὀρθόδοξον Πίστιν τῆς Μιᾶς τοῦ Χριστοῦ καὶ Μητρὸς ἡμῶν Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς (ἤτοι τῆς Ἀνατολικῆς) Ἐκκλησίας, καὶ ὑπομείνει ἐν ὑπομονῇ τὰς διαφόρους ἐνδεχομένας θλίψεις, φυλακὰς ἢ καὶ ἐξορίας καὶ λοιπὰς κακώσεις. Ὁ τοιοῦτος θέλει στεφανωθῇ καὶ συναριθμηθῇ μετὰ τῶν Ὁμολογητῶν καὶ μαρτύρων.

Τὴν παναγίαν Πίστιν μας κρατοῦμεν, ἀδελφοὶ μου· φυλάξωμεν δὲ ἅπαντες, πιστῶς, ἀγαπητοὶ μου.
Πρόθυμοι ὅλοι ἄς εἴμεθα διὰ νὰ σταυρωθῶμεν, οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι καὶ νὰ θανατωθῶμεν.
Νὰ μιμηθῶμεν Μάρτυρας, Μυριάδας τῶν Ἁγίων, Προφήτας, Ἀποστόλους μας καὶ τάγματα Ὁσίων.
Εἴθε νὰ μαρτυρήσωμεν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, Ἁγίαν Πίστην τοῦ Χριστοῦ, Γνησίαν Ἐκκλησίαν.
Μὴ γένοιτο, Παμβασιλεῦ, ποτὲ νὰ Σ’ ἀρνηθῶμεν, Φράγκων δὲ τῶν αἱρετικῶν, ἕνωσιν νὰ δεχθῶμεν.
Γένοιτο, Παναγία μου, πόθοι μας, πληρωθῶσιν, αἱ ταπειναί μας προσευχαί, ὅπως εἰσακουσθῶσιν.

******************************************************************************************************
Οὑκ ἀρνησόμεθα Σε φίλη Ὀρθοδοξία, Οὐ φευσόμεθά Σε πατροπαράδοτον σέβας, Οὐκ ἀφιστάμεθά Σου Μῆτερ εὐσέβεια, Ἐν Σοὶ ἐγεννήθημεν, Ἐν Σοὶ ζῶμεν καὶ Ἐν Σοὶ κοιμηθησόμεθα. Εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπέρ Σοῦ τεθνηξόμεθα. Αὔτη ἡ Πίστις τῶν Ἀποστόλων, Αὔτη ἡ Πίστις τῶν Πατέρων, Αὔτη ἡ Πίστις τῶν Ὁρθοδόξων, Αὐτη ἡ Πίστις τὴν Οἱκουμένην ἐστήριξε. Αὔτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ Πίστις ἡμῶν.

******************************************************************************************************
Οἱ Προφήται ὡς εἶδον. Οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν. Ἡ Ἐκκλησία ὡς παράλαβε. Οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν.
Ἡ Οἱκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν. Ἡ Χάρις ὡς ἔλαμψεν. Ἡ Ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται. Τὸ Ψεύδος ὡς ἀπελήλαται.
Ἡ Σοφία ὡς ἐπαρρησιάτο. Ὁ Χριστός ὡς ἐβράβευσεν. Οὕτω φρονούμεν. Οὕτω λαλούμεν. Οὕτω κηρύσσομεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: