ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΤΡΙΑΔΑ

ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΤΡΙΑΔΑ.
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ † ΑΓΙΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ κ.κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἦχος β΄.   Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν.
Τριὰς ὦ Παναγία μου, Τρισυπόστατ’ Ἁγία,
πιστόν καὶ τὸν ὀρθόδοξον, λαόν Σου κι’ Ἐκκλησίαν.
Φρούρει σκέπε καὶ φύλαττε, πάντας τοὺς ὀρθοδόξους,
τὰ τέκνα Σου ἀγαπητά φώτισον κακοδόξους.
Τοὺς ἀδελφούς μας φύλαξον ἀτρωτους, ὦ Θεέ μου,
Τριὰς ὦ Παναγία μου εὔσπλαχνε Πάτερ καὶ Πλαστουργέ μου.
Πάντων πρὸς τὸ συμφέρον μας ψυχῆς μας ὑποδείξης,
καὶ πρός τὴν σωτηρίαν μας εὐθεῖαν ὁδόν δείξης.
Δεόμεθα ἐνίσχυσον, να καταπολεμήσουν,
Ὀρθόδοξοι σχισματικούς, τελεὶως τοὺς νικήσουν.
Να θριαμβεύση πάλιν μὲν Ὀρθόδοξ’ Ἐκκλησία,
καὶ ἐν ὅλω κηρυχθῆ Πίστις μας ἡ Ἁγία.
Εὐχόμεθα δ’ ἅπαντες ὁρθόδοξοι ἐμβῶμεν,
εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ὅπως λειτουργηθῶμεν.
ρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὅπως δοξολογήσουν,
Παναγίαν Τριάδα μας ἵνα τὴν προσκυνήσουν.
Καὶ πάντες πατρίδα μας Παράδεισον κερδίσουν,
καὶ ἐν ουρανοίς δ’ ἅπαντες ἵνα δοξολογήσουν.
Διὰ Πανάγνων πρεσβειῶν, Μητρός μας Παναγίας,
ὅπως καὶ συμμεθέξωμεν Δικαίων τῆς χορείας.
κ τῶν παγίδων τῶν ἐχθρῶν νά μᾶς ἐλευθερώσης,
κόσμου, σαρκός, διαβόλου τε ἅπαντες νὰ μᾶς σώσης.
Πρεσβειῶν πάντων Ἁγίων μας, Προφητῶν κι’ Ἀποστόλων,
Δικαίων τε Πατριαρχῶν, Μαρτύρων Ὁσίων ὅλων.
Καὶ οἷς κρίμμασιν ἐπίστασαι Θεέ μου, νά μας σώσης,
τῆς δεξιᾶς σου στάσεως νὰ μας καταξιώσης.
Γένοιτο! Παναγία μου πόθοι μας πληρωθῶσιν,
αἱ ταπειναὶ δεήσεις μας ἵνα εἰσακουσθῶσιν.
ς δέομαι τῶν πρεσβειῶν Προδρόμου κι’ Ἀποστόλων,
Ἱεραρχῶν Μαρτύρων μας· Δέσποιν’, Ἁγίων Σου ὅλων.
μήν, Γένοιτο Κύριε, Ἀμήν, Γένοιτο Πάνσεμνε Ἁγνή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: