ΔΕΗΣΙΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

ΔΕΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
ΔΕΗΣΙΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν, Κόρη χαριτωμένη,
Ἀγγέλων Ἀρχαγγέλων τε, Ὑπερδεδοξασμένη.
Ἅπαντες οὖν δεόμεθα, γονυκλινῶς ὑμνούμεν,
Τοῦς Παναγίους πόδας Σου, ταπεινῶς προσκυνοῦμεν.
Παρθένε, Ἄχραντε, Ἁγνή, δεόμεθ’ ἐνισχύσης,
Υἱοῦ Σου τοῦ ἀγαπητοῦ, ὁδὸν μᾶς ὁδηγήσης.
Καὶ δἰ αὐτῆς ἁμαρτωλοί, προθύμως πορευθῶμεν,
Χριστοῦ ἐντολάς φυλάξωμεν, ἴνα δὲ καὶ σωθῶμεν.
Δεόμεθά σου Δέσποινα, θερμῶς παρακαλοῦμεν,
Ἀπάλαξὸν μας τῶν παθῶν, τάλανες φυλαχθοῦμεν.
Οὐδέν, Σοι ἀδυνατεῖ, μόνον ἐὰν θελήσης,
Υἱόν Σου τὸν γλυκύτατον, δι’ ἡμᾶς ἐκδισωπήσης.
Υπέρ ἀχρείων δούλων Σου, Ὀρθοδόξων πιστῶν Σου,
Εἰ καὶ ἀμαρτωλῶν πολλῶ μᾶλλον ἀγαπητῶν Σου.
Οἷς κρίμασιν έπίστασαι, εὐσπλάγχνως νά μάς σώσης,
Τῆς Βασιλείας Σου Υἱοῦ, Πάναγνε μᾶς ἀξιώσης.
Κυρία Παναγία μου, δέχου θερμὰς δεήσεις,
Σῶν ἀναξίων ἱκετῶν, οἰκτρὰς μας παρακλήσεις.
Δώρισαί μας αἰτήματα, ὑπομονὴν ἀνδρείαν πνευματικήν,
Ἀγάπην καὶ ὁμόνιαν, ψυχῆς μας σωτηρίαν· Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: